โลโก้เว็บไซต์ ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงศักดิ์ ประชาสัมพันธ์การจัดการงานประชุมวิชาการวิจัยฯ | สถาบันวิจัยและพัฒนา

ดร.ภาสวรรธน์ วัชรดำรงศักดิ์ ประชาสัมพันธ์การจัดการงานประชุมวิชาการวิจัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กันยายน 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 2235 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ดร.ภาสวรรธน์  วัชรดำรงศักดิ์ รองอธิการบดีด้านวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 “สู่งานวิจัยรับใช้สังคม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่น โดยในเวลา 08.30 น. ร่วมรายการมองเมืองเหนือ ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศจังหวัดเชียงใหม่ (ช่อง 11) เวลา 10.00 น. ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และในเวลา 13.30 น. ร่วมรายการ WETV News ที่ บริษัท เวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์ เทเลวิชั่น จำกัด

โดยงาน ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 “สู่งานวิจัยรับใช้สังคม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่น” เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา  จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษา เผยแพร่ผลงานงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ สู่สาธารณะ ภายในงานมีการนำเสนอผลงานและประดิษฐ์งานวิจัยรูปแบบบรรยาย 60 บทความ รูปแบบโปสเตอร์ 97 บทความ และการเสวนาพิเศษในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนานักวิจัยฝ่ายวิชาการและฝ่ายอุตสาหกรรมท้องถิ่น” โดยศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช นักวิจัยดีเด่นประจำปี 2554  รศ.ดร.ประเสริฐ  ภวสันต์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร  ลีปรีชานนท์ หัวหน้าภาควิชาไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2559 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เวลา 08.00 -19.00 น.  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม053 266516 ต่อ 1022 และ www.w3crci.orgออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา