โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ | สถาบันวิจัยและพัฒนา

ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 21 กรกฎาคม 2564 โดย พลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 904 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

      ด้วย มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ร่วมกับ 2 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 8 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมฟองจันทร์ ตึก President ชั้น 4 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณืระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการจากสถาบันต่างๆ อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่มีคุณค่าต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุพรรณี ศรีธัมมา ผู้ประสานงานสำนักวิจัยและบริการวิชาการ โทรศัพท์ (045)283770-2 ,097-326 - 9713 , 080 - 419-3533 หรือทางอีเมล์ conference@umt.ac.th ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564

 

>>รายละเอียดเพิ่มเติม 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา