โลโก้เว็บไซต์ วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เปิดรับบทความ | สถาบันวิจัยและพัฒนา

วารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เปิดรับบทความ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 กรกฎาคม 2563 โดย สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์ จำนวนผู้เข้าชม 9432 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจ ส่งบทความทางด้ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ https://li01.tci-thaijo.org/index.php/stij

>> การเตรียมต้นฉบับบทความวิจัย
 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา