โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มวิจัยระบบพลังงานสะอาด มทร.ล้านนา จัดการเสวนาเรื่องการพัฒนาสถานีอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์แบบไร้สายสำหรับประเทศไทย  | สถาบันวิจัยและพัฒนา

กลุ่มวิจัยระบบพลังงานสะอาด มทร.ล้านนา จัดการเสวนาเรื่องการพัฒนาสถานีอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์แบบไร้สายสำหรับประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 พฤศจิกายน 2562 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 4657 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มวิจัยพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการสัมมนาสนทนากลุ่ม Focus Group เรื่อง"การพัฒนาการอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สายสำหรับประเทศไทย" ณ ห้องประชุม 305 อาคาร C3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด โดยมี รศ.สมชาติ หาญวงศา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และกล่าวรายงานการจัดงานโดย ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่องค์ความรู้จากการค้นคว้าวิจัยด้านปัจจัยการนำสถานีอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สายในการแข่งขันกับเทคโนโลยีอื่น ที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย และด้านกำลังคนอันจะนำไปสู่การพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ  ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าสัมมนาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภานโยบายอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน อาจารย์จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพสอง ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ผู้แทนจากบริษัท ฮานาไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จํากัด จังหวัดลำพูน ผู้แทนจากบริษัทถิรไทย จํากัด (มหาชน)จังหวัดสมุทรปราการ ผู้แทนจากบริษัทวาย คอนซัลแตนท์ดีไซน์ จังหวัดเชียงใหม่ และคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่, เชียงราย และตาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลซึ่งการสัมมนาดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยพัฒนาสถานีอัดประจุแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สาย โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักนโยบายและแผนงานพลังงาน กระทรวงพลังงาน หรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมสถานีประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ ซึ่งได้ติดตั้งอยู่ที่สำนักงานกลุ่มงานวิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด หรือต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวยานยนต์ไฟฟ้าและการประจุแบตเตอรี่แบบไร้สายเพิ่มเติม สามารถสอบถามโดยตรงกับกลุ่มวิจัยระบบพลังงานสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โทร.053 921444 ต่อ 1301

ภาพประกอบ  : กองประชาสัมพันธ์ มทร.ล้านนา, วทส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา