โลโก้เว็บไซต์ ข้าวไร ข้าวขาหนี่ | สถาบันวิจัยและพัฒนา

ข้าวไร ข้าวขาหนี่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 1 มิถุนายน 2565 โดย ผู้ดูแลระบบวันข้าวและชาวนา 2565 (ข้าวไร่)
ชื่อเรื่อง “การพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์พันธุ์ข้าวพื้นที่สูง”


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา