โลโก้เว็บไซต์ 11-11-63 Design Thinking  | สถาบันวิจัยและพัฒนา

11-11-63 Design Thinking

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 พฤศจิกายน 2563 โดย ผู้ดูแลระบบมทร.ล้านนา จัดโครงการส่งเสริมกระบวนการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking พัฒนาบุคลากรให้เป็น Design Thinking Facilitator
           งานวิเทศสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.ล้านนา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Design Thinking Facilitator ให้ความ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา