โลโก้เว็บไซต์ 25-09-63 พิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการ 2563 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

25-09-63 พิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการ 2563

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 27 กันยายน 2563 โดย ผู้ดูแลระบบมทร.ล้านนา จัดพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปี 2563
              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีเชิดชูเกียรติบุคลากรผู้ปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา