โลโก้เว็บไซต์ การพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการ ปีงบประมาณ 2565 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

การพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการ ปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 สิงหาคม 2563 โดย ผู้ดูแลระบบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการ ปีงบประมาณ 2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิ...

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา