โลโก้เว็บไซต์ การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภา | สถาบันวิจัยและพัฒนา

การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภา

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 พฤศจิกายน 2562 โดย ผู้ดูแลระบบกำหนดการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ได้มีประกาศเรื่องแจ้งทุเลาการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 และได...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา