โลโก้เว็บไซต์ นำเสนอโครงการวิจัยบ้านแม่ขี้มูก ต่อ สกว. | สถาบันวิจัยและพัฒนา

นำเสนอโครงการวิจัยบ้านแม่ขี้มูก ต่อ สกว.

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 ตุลาคม 2561 โดย ผู้ดูแลระบบมทร.ล้านนา จัดประชุมนักวิจัยและพิจารณาโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศชุมชนป่าเสื่อมโทรม ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการการฟื้นฟูระบบนิเวศชุมชนป่าเสื่อม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา