โลโก้เว็บไซต์ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าหารือแนวทางการนำวิชาการสู่การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและแก้หนี้ภาคครัวเรือนแก่เกษตรกร | สถาบันวิจัยและพัฒนา

สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าหารือแนวทางการนำวิชาการสู่การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและแก้หนี้ภาคครัวเรือนแก่เกษตรกร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 สิงหาคม 2566 โดย ผู้ดูแลระบบสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าหารือแนวทางการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและแก้หนี้ภาคครัวเรือนแก่สมาชิก
    วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมหิรัญิการ์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิ...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon