โลโก้เว็บไซต์ 2566-04-03 CRCI | สถาบันวิจัยและพัฒนา

2566-04-03 CRCI

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 4 เมษายน 2566 โดย ผู้ดูแลระบบการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน CRCI 2023
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร เมืองใจ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการ CRCI ครั้ง...
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา