โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก สถาบันวิจัยและพัฒนา


ผู้บริหาร
ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช (นันท์)

ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช (นันท์)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางศรัณยา รักเสรี (อาร์ท)

นางศรัณยา รักเสรี (อาร์ท)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา

ดร.มนัน ชาญนำสิน (เปิ้น)

ดร.มนัน ชาญนำสิน (เปิ้น)

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนางานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนา

นายดนุชวัฒน์ สุวรรณศิลป์ (แดนนี่)

นายดนุชวัฒน์ สุวรรณศิลป์ (แดนนี่)

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวเตือนใจ สลับศรี (โอ๋)

นางสาวเตือนใจ สลับศรี (โอ๋)

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

บุคลากร
นางสาวประกาย ขวัญหลาย (น้อย)

นางสาวประกาย ขวัญหลาย (น้อย)

นักวิชาการศึกษา (งานสิทธิประโยชน์ ,งานมาตรฐานจริยธรรมในมนุษย์ , งานการจัดการความรู้ ,งานประกันคุณภาพการศึกษา)

นางสาววิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ (เดือน)

นางสาววิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์ (เดือน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานบริหารทุนวิจัย,งานบริหารงานกองทุนส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยงานมาตรฐานวิจัยในการใช้สัตว์ทดลอง ,งานพัฒนาโจทย์วิจัยและประสานงานวิจัยกับแหล่งทุนภายนอก)

นางสาววรรณษา บาลโสง (แอ้ว)

นางสาววรรณษา บาลโสง (แอ้ว)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานงบประมาณและแผน,งานถ่ายทอดเทคโนโลยี)

นางสาวนิราวัลย์ ศรีทอง (สาว)

นางสาวนิราวัลย์ ศรีทอง (สาว)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ บุคลากร พัสดุ)

นางสาวปุญณชา สุริยะสาร (หนุงหนิง)

นางสาวปุญณชา สุริยะสาร (หนุงหนิง)

เจ้าหน้าที่วิจัย (งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน, งานพัฒนาโจทย์วิจัยและประสานงานวิจัยกับแหล่งทุนภายนอก)

นางสาวสุวรรณา ปัดทาบาล ( ฝ้าย)

นางสาวสุวรรณา ปัดทาบาล ( ฝ้าย)

เจ้าหน้าที่วิจัย (งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี)

นางสาววีรยา แจ่มสวัสดิ์ (เต้ง)

นางสาววีรยา แจ่มสวัสดิ์ (เต้ง)

เจ้าหน้าที่วิจัย (งานวารสารวิจัย และวารสารสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก)

นางสาวลัคนามณี บังเกิดสุข (แก้ม)

นางสาวลัคนามณี บังเกิดสุข (แก้ม)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย งบผลประโยชน์ ,งานบุคลากร)

นางสาวอธิษฐาน บุญเสริม (กวาง)

นางสาวอธิษฐาน บุญเสริม (กวาง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ติดตามและประเมินผลการนำไปใช้ประโยชน์ของโครงการวิจัยและงานบริการวิชาการ)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา