โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา


ผู้บริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์

ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ แสงประดิษฐ์

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ดร.ไฉน น้อยแสง

ดร.ไฉน น้อยแสง

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สำนักงานผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางสาวสรสุดา แก่นจันทร์ (สร)

นางสาวสรสุดา แก่นจันทร์ (สร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวอริสรา สุดสระ (บุ๋ม)

นางสาวอริสรา สุดสระ (บุ๋ม)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานการเงิน บัญชี)

นายอังคาร รัตนะสงฆ์ (ติว)

นายอังคาร รัตนะสงฆ์ (ติว)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ)

สำนักงานผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
นางศิถยา เกตุคงคาสวัสดิ์ (ยุ้ย)

นางศิถยา เกตุคงคาสวัสดิ์ (ยุ้ย)

หัวหน้าฝ่ายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา (งานแผนกลยุทธ์ / งานประกันคุณภาพการศึกษา / งานบริหารความเสี่ยง)

นางสาวกิติยา ทองทรัพย์ทวี (หมิว)

นางสาวกิติยา ทองทรัพย์ทวี (หมิว)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานแผนปฏิบัติราชการประจำปี / งานรายงานข้อมูลตัวชี้วัดด้านงานวิจัย / งานเลขานุการ)

สำนักงานผู้อำนวยการ หน่วยบูรณาการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ (ABC)
นายธีรเจต ทองทรัพย์ทวี (นินจา)

นายธีรเจต ทองทรัพย์ทวี (นินจา)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประสานงานโครงการและบริหารจัดการข้อมูล)

นางสาวหฤทัย นามมัน (นุ่มนิ่ม)

นางสาวหฤทัย นามมัน (นุ่มนิ่ม)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (จัดทำสัญญารับทุน จัดทำเอกสารเบิกเงินที่เกี่ยวข้องของโครงการ)

กลุ่มวิชาการ / วิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิชาการ
นางสาวศศิวรรณ อินทรวงศ์ (ปุ๊ก)

นางสาวศศิวรรณ อินทรวงศ์ (ปุ๊ก)

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ (งานนโยบายและแผนฝ่ายวิชาการ/กองทุนส่งเสริมงานวิจัย)

นางสาวพรทรัพย์ ถนัดไร่ (กวาง)

นางสาวพรทรัพย์ ถนัดไร่ (กวาง)

นักวิชาการศึกษา (งานบริหารข้อมูลด้านงานวิจัย /ระบบ NRMS DRMS/งานประสานโครงการและงบประมาณข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายจ่าย)

นางสาวกมลวรรณ วัชรโรจน์ (เบล)

นางสาวกมลวรรณ วัชรโรจน์ (เบล)

นักวิชาการศึกษา (งานประสานโครงการและงบประมาณข้อเสนอโครงการวิจัยงบประมาณรายได้ / ITAP)

นางสาวอำพร แก้วแสงสุข (พร)

นางสาวอำพร แก้วแสงสุข (พร)

นักวิชาการศึกษา (งานประสานโครงการและงบประมาณข้อเสนอโครงการทุนนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่/งาน อพ.สธ.)

นางสาวชุติมา วัตถุสินธุ (เดือน)

นางสาวชุติมา วัตถุสินธุ (เดือน)

นักวิชาการศึกษา (ประสานโครงการและงบประมาณข้อเสนอโครงการ/งานวิจัยคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์/การใช้สัตว์)

นางสาวศิริชล บัวบุญ (แฟร์)

นางสาวศิริชล บัวบุญ (แฟร์)

นักวิชาการศึกษา (ประสานโครงการและงบประมาณข้อเสนอโครงการ OTOP/ทุนงบกลางรายได้ ม. /ทุนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่)

นายฐิติกร วงค์เลื่อน (มาร์ค)

นายฐิติกร วงค์เลื่อน (มาร์ค)

นักวิชาการศึกษา (งานประสานโครงการและงบประมาณข้อเสนอโครงการ OTOP/ทุนนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่)

กลุ่มวิชาการ / วิจัยและนวัตกรรม ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
นางสาวกชกร ดาราพาณิชย์ (แอ๊ว)

นางสาวกชกร ดาราพาณิชย์ (แอ๊ว)

หัวหน้าฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (งานนโยบายและแผนวิจัยและนวัตกรรม / งานวิจัยจากงานประจำ (R2R))

นางสาวณัฐวรรณ ธรรมวัชรากร (นัท)

นางสาวณัฐวรรณ ธรรมวัชรากร (นัท)

นักวิชาการศึกษา (งานประสานโครงการและแหล่งทุนวิจัยภายนอก/งานกลุ่มวิจัยเฉพาะทาง /งานส่งเสริมนวัตกรรมเชิงพาณิชย์)

นางสาวมนต์ทิชา รัตนพันธ์ (เบียร์)

นางสาวมนต์ทิชา รัตนพันธ์ (เบียร์)

นักวิชาการศึกษา (งานการนำเสนอผลงานวิจัยต่างประเทศ/งานส่งเสริมการตีพิมพ์ (PubC))

นางสาวสรัญญา สุวินัย (ตัวเล็ก)

นางสาวสรัญญา สุวินัย (ตัวเล็ก)

นักวิชาการศึกษา (งานวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)

หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
นางมยุรี จอยเอกา (โอ๋)

นางมยุรี จอยเอกา (โอ๋)

นักวิชาการศึกษา (งานนโยบายและแผน/งานจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญางานบริการให้คำแนะนำปรึกษา/ งานส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์)

นางสาวฉัตรวดี สายใยทอง (ซีน)

นางสาวฉัตรวดี สายใยทอง (ซีน)

นักวิชาการศึกษา (งานระบบสาระสนเทศ/งานออกแสดงงานทรัพย์สินทางปัญญาและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ )

นางพัชรี ซิลวา (เก๋)

นางพัชรี ซิลวา (เก๋)

นักวิชาการศึกษา (งานประสานติดตามสถานะความคุ้มครอง/งานบริหารจัดการข้อมูล)

กลุ่มบริการและเผยแพร่งานวิจัย
นางสาวคณธวัลย์ ศุภรัตนาภิรักษ์ (ชมภู่)

นางสาวคณธวัลย์ ศุภรัตนาภิรักษ์ (ชมภู่)

หัวหน้ากลุ่มบริการและเผยแพร่งานวิจัย (งานนโยบายและแผนการบริการและเผยแพร่งานวิจัย / งานประกวดผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ในระดับชาติ และนานาชาติ)

กลุ่มบริการและเผยแพร่งานวิจัย ฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย
นางสาวขวัญรัตน์ เป่ารัมย์ (อุ๋ม)

นางสาวขวัญรัตน์ เป่ารัมย์ (อุ๋ม)

หัวหน้าฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี และระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย (งานถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสังคมและชุมชน / งานคลินิกเทคโนโลยี)

นางสาวสุพัชณินท์ เปลี่ยนขำ (แพท)

นางสาวสุพัชณินท์ เปลี่ยนขำ (แพท)

นักวิชาการศึกษา (งานจัดทำสื่อด้านการวิจัย / งานเผยแพร่ผลงานวิจัย / ITAP)

นางสาวจิตติมา สิงห์โต (หมี)

นางสาวจิตติมา สิงห์โต (หมี)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (งานสารสนเทศงานวิจัย / งานประชาสัมพันธ์ด้านงานวิจัย)

นางสาวนรภัทร เทพทอง (น้อง)

นางสาวนรภัทร เทพทอง (น้อง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประสานงานคลินิกเทคโนโลยี)

นายศิริชัย สุขสถิตย์ (ลูกบาส)

นายศิริชัย สุขสถิตย์ (ลูกบาส)

นักวิชาการศึกษา (งานบริการวิชาการแก่สังคม)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา