โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สถาบันวิจัยและพัฒนา


ผู้บริหาร
ดร.สุดคนึง ณ ระนอง

ดร.สุดคนึง ณ ระนอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต

รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

ดร.วิกิจ ผินรับ

ดร.วิกิจ ผินรับ

รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

บุคลากร
นายสุวรรณ พรมเขต (ตุ๊ก)

นายสุวรรณ พรมเขต (ตุ๊ก)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานแผนและนโยบาย, งานงบประมาณแผ่นดิน)

นายเชิด คงห้อย (เชิด)

นายเชิด คงห้อย (เชิด)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ระบบสารสนเทศงานวิจัย, IT Support, Programmer)

นางสาวบุญบรรจง สายลาด (หมิง)

นางสาวบุญบรรจง สายลาด (หมิง)

นักวิชาการศึกษา (งานวารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย, งานงบประมาณเงินรายได้)

นางสาวเกศินี ใหมคง (ปั๊ก)

นางสาวเกศินี ใหมคง (ปั๊ก)

เจ้าหน้าที่วิจัย (งานบริหารงานกองทุนฯ,งานมาตรฐานวิจัยในสัตว์ทดลอง, งานพัฒนาโจทย์วิจัยและประสานงานวิจัยกับแหล่งทุนภายนอก)

นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น (แนน)

นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น (แนน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประชาสัมพันธ์, งานพัสดุ, งานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ)

นางสาวจริญาภรณ์ เพชรสามสี (เปิ้ล)

นางสาวจริญาภรณ์ เพชรสามสี (เปิ้ล)

เจ้าหน้าที่วิจัย (งานการเงิน, งานบุคลากร, งานมาตรฐานจริยธรรมในมนุษย์)

นางสาวประภาพร หนูคงรักษ์ (แหม)

นางสาวประภาพร หนูคงรักษ์ (แหม)

เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป (งานประกันคุณภาพ, การบริหารความเสี่ยง)

นางสาวพนิดา ชูเวท (เปิ้ล)

นางสาวพนิดา ชูเวท (เปิ้ล)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานวารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย, งานมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ)

นางสาวยมลพร ธีระกิจไพศาล (แป้ง)

นางสาวยมลพร ธีระกิจไพศาล (แป้ง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ)

นายเอกพจน์ แก่นเมือง (เบียร์)

นายเอกพจน์ แก่นเมือง (เบียร์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ)

นางสาวยุวรรณา ทองมั่น (ยุ)

นางสาวยุวรรณา ทองมั่น (ยุ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานพัฒนาโจทย์วิจัยและประสานงานวิจัยกับแหล่งทุนภายนอก)

นางสาวปัฐมาวดี จันทรพิทักษ์ (โอ๊ต)

นางสาวปัฐมาวดี จันทรพิทักษ์ (โอ๊ต)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ, งานพัฒนาโจทย์วิจัยและประสานงานวิจัยกับแหล่งทุนภายนอก)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา