โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย | สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สถาบันวิจัยและพัฒนา


ผู้บริหาร
ผศ.ประภาศรี ศรีชัย

ผศ.ประภาศรี ศรีชัย

ผู้อำนวยการ


เบอร์โทร : 092-260-0439, 0-7520-4070

อีเมล : srino@yahoo.com

ดร.สุดคนึง ณ ระนอง

ดร.สุดคนึง ณ ระนอง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 092-260-0439, 0-7520-4070

อีเมล : sutkanung@hotmail.com

รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต

รศ.ดร.ชุตินุช สุจริต

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


เบอร์โทร : 092-260-0439, 0-7520-4070

อีเมล : chutinut.s@rmutsv.ac.th

ดร.วิกิจ ผินรับ

ดร.วิกิจ ผินรับ

รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี


เบอร์โทร : 092-260-0439, 0-7520-4070

อีเมล : wikit_ph@hotmail.com

บุคลากร
นายสุวรรณ พรมเขต (ตุ๊ก)

นายสุวรรณ พรมเขต (ตุ๊ก)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานแผนและนโยบาย, งานงบประมาณแผ่นดิน)


เบอร์โทร : 092-260-0439, 0-7520-4070

อีเมล : s1.promkhet@gmail.com

นายเชิด คงห้อย (เชิด)

นายเชิด คงห้อย (เชิด)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ระบบสารสนเทศงานวิจัย, IT Support, Programmer)


เบอร์โทร : 092-260-0439, 0-7520-4070

อีเมล : cherd.rdi@gmail.com

นางสาวบุญบรรจง สายลาด (หมิง)

นางสาวบุญบรรจง สายลาด (หมิง)

นักวิชาการศึกษา (งานวารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย, งานงบประมาณเงินรายได้)


เบอร์โทร : 092-260-0439, 0-7520-4070

อีเมล : boonbanjong.s@gmail.com

นางสาวเกศินี ใหมคง (ปั๊ก)

นางสาวเกศินี ใหมคง (ปั๊ก)

เจ้าหน้าที่วิจัย (งานบริหารงานกองทุนฯ,งานมาตรฐานวิจัยในสัตว์ทดลอง, งานพัฒนาโจทย์วิจัยและประสานงานวิจัยกับแหล่งทุนภายนอก)


เบอร์โทร : 092-260-0439, 0-7520-4070

อีเมล : kasinee.m@rmutsv.ac.th

นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น (แนน)

นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น (แนน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานประชาสัมพันธ์, งานพัสดุ, งานมาตรฐานห้องปฏิบัติการ)


เบอร์โทร : 092-260-0439, 0-7520-4070

อีเมล : hatairat.n@rmutsv.ac.th

นางสาวจริญาภรณ์ เพชรสามสี (เปิ้ล)

นางสาวจริญาภรณ์ เพชรสามสี (เปิ้ล)

เจ้าหน้าที่วิจัย (งานการเงิน, งานบุคลากร, งานมาตรฐานจริยธรรมในมนุษย์)


เบอร์โทร : 092-260-0439, 0-7520-4070

อีเมล : chariyaphon.c@rmutsv.ac.th

นางสาวประภาพร หนูคงรักษ์ (แหม)

นางสาวประภาพร หนูคงรักษ์ (แหม)

เจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป (งานประกันคุณภาพ, การบริหารความเสี่ยง)


เบอร์โทร : 092-260-0439, 0-7520-4070

อีเมล : prapaporn1965@gmail.com

นางสาวพนิดา ชูเวท (เปิ้ล)

นางสาวพนิดา ชูเวท (เปิ้ล)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานวารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย, งานมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ)


เบอร์โทร : 092-260-0439, 0-7520-4070

อีเมล : panida.chu@rmutsv.ac.th

นางสาวยมลพร ธีระกิจไพศาล (แป้ง)

นางสาวยมลพร ธีระกิจไพศาล (แป้ง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ)


เบอร์โทร : 092-260-0439, 0-7520-4070

อีเมล : Ruts.trang@gmail.com

นายเอกพจน์ แก่นเมือง (เบียร์)

นายเอกพจน์ แก่นเมือง (เบียร์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ)


เบอร์โทร : 092-260-0439, 0-7520-4070

อีเมล : Ruts.trang@gmail.com

นางสาวยุวรรณา ทองมั่น (ยุ)

นางสาวยุวรรณา ทองมั่น (ยุ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานพัฒนาโจทย์วิจัยและประสานงานวิจัยกับแหล่งทุนภายนอก)


เบอร์โทร : 092-260-0439, 0-7520-4070

อีเมล : yuwanna387@gmail.com 

นางสาวปัฐมาวดี จันทรพิทักษ์ (โอ๊ต)

นางสาวปัฐมาวดี จันทรพิทักษ์ (โอ๊ต)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ, งานพัฒนาโจทย์วิจัยและประสานงานวิจัยกับแหล่งทุนภายนอก)


เบอร์โทร : 092-260-0439, 0-7520-4070

อีเมล : j.pattamavadee@gmail.com

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon