โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สถาบันวิจัยและพัฒนา


ผู้บริหาร
รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์

ผศ.ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ด้านบริหารและพัฒนาระบบ

อาจารย์วิชัย มาแสง

อาจารย์วิชัย มาแสง

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ด้านบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์

ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ด้านงานบริหารงานวิจัย

ผศ.พินทุสร ปัสนะจะโน

ผศ.พินทุสร ปัสนะจะโน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

งานบริหาร
นางสาวอ้อมใจ บุญหนุน (อ้อม)

นางสาวอ้อมใจ บุญหนุน (อ้อม)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ (หน่วยส่งเสริมคุณภาพ)

นางสาวขวัญฤทัย ภาคพิจารณ์ (ขวัญ)

นางสาวขวัญฤทัย ภาคพิจารณ์ (ขวัญ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยแผนและงบประมาณ/หน่วยการเงินและพัสดุ/หน่วยทรัพยากรบุคคล)

นายวรงค์ บุญนิมิตร (อาร์ต)

นายวรงค์ บุญนิมิตร (อาร์ต)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (หน่วยข้อมูลและสารสนเทศ )

นางสาวอารียา ภาคสุข (กุ้ง)

นางสาวอารียา ภาคสุข (กุ้ง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยสารบรรณและธุรการ)

งานวิจัย
นางสาวสมพร วงศ์ศักดิ์ (กุ๊ก)

นางสาวสมพร วงศ์ศักดิ์ (กุ๊ก)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานบริหารงานวิจัย (หน่วยประสานงาน/บริการจัดการงานวิจัย)

นางสาวพรพิมล เชียรพิมาย (รถเมล์)

นางสาวพรพิมล เชียรพิมาย (รถเมล์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยรางวัลและทรัพย์สินทางปัญญา)

นางสาวอามีนะห์ ไชยธารี  (นิด)

นางสาวอามีนะห์ ไชยธารี (นิด)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี)

นางสาวอรุณรัตน์ อารยพันธุ์ (จุ๊บ)

นางสาวอรุณรัตน์ อารยพันธุ์ (จุ๊บ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย)

นางสาวจินดาพร คงเดช (ผึ้ง)

นางสาวจินดาพร คงเดช (ผึ้ง)

นักวิจัย (หน่วยบูรณาการงานวิจัย / ทำวิจัย)

นายสุรัตน์ วังพิกุล (ติงลี่)

นายสุรัตน์ วังพิกุล (ติงลี่)

นักวิจัย (หน่วยมาตรฐานและจริยธรรมงานวิจัย / ทำวิจัย)

งานบริการวิชาการ
นางสาวพนิดา เฟื่องขจร (ต้น)

นางสาวพนิดา เฟื่องขจร (ต้น)

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี (หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ)

นางสาวน้ำทิพย์ แย้มกลีบบัว (เดียร์)

นางสาวน้ำทิพย์ แย้มกลีบบัว (เดียร์)

นักวิชาการศึกษา (หน่วยประสานงานให้บริการวิชาการ)

ว่าที่ ร.ต. สุวินัย โสดาเจริญ (เอ๋)

ว่าที่ ร.ต. สุวินัย โสดาเจริญ (เอ๋)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยคลินิกเทคโนโลยี )

นางสาวรัษฎากรณ์ ธรรมโร (เดียร์)

นางสาวรัษฎากรณ์ ธรรมโร (เดียร์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยคลินิกเทคโนโลยี)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา