โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ | สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ สถาบันวิจัยและพัฒนา


ผู้บริหาร
รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์

รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


เบอร์โทร : 035 709 097

อีเมล : watjanatepin.n@gmail.com

ผศ.ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์

ผศ.ทวีศักดิ์ ศรีจันทร์อินทร์

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ด้านบริหารและพัฒนาระบบ


เบอร์โทร : 035 709 097

อีเมล : thaveesaks@gmail.com

อาจารย์วิชัย มาแสง

อาจารย์วิชัย มาแสง

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ด้านบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี


เบอร์โทร : 035 709 097

อีเมล : wichss2796@hotmail.com

ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์

ดร.สิริลักษณ์ ประเสริฐกุลศักดิ์

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ด้านงานบริหารงานวิจัย


เบอร์โทร : 087-5159377

อีเมล : sirilak.b@rmutsb.ac.th

ผศ.พินทุสร ปัสนะจะโน

ผศ.พินทุสร ปัสนะจะโน

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


เบอร์โทร : 035 709 097

อีเมล : pakpina@yahoo.com

งานบริหาร
นางสาวอ้อมใจ บุญหนุน (อ้อม)

นางสาวอ้อมใจ บุญหนุน (อ้อม)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ (หน่วยส่งเสริมคุณภาพ)


เบอร์โทร : 089-5380595

อีเมล : aom_boon@hotmail.com

นางสาวขวัญฤทัย ภาคพิจารณ์ (ขวัญ)

นางสาวขวัญฤทัย ภาคพิจารณ์ (ขวัญ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยแผนและงบประมาณ/หน่วยการเงินและพัสดุ/หน่วยทรัพยากรบุคคล)


เบอร์โทร : 086-1211980

อีเมล : kp13_3@hotmail.com

นายวรงค์ บุญนิมิตร (อาร์ต)

นายวรงค์ บุญนิมิตร (อาร์ต)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (หน่วยข้อมูลและสารสนเทศ )


เบอร์โทร : 084-023-5890

อีเมล : bunnimit@hotmail.com

นางสาวอารียา ภาคสุข (กุ้ง)

นางสาวอารียา ภาคสุข (กุ้ง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยสารบรรณและธุรการ)


เบอร์โทร : 082-7186819

อีเมล : areeya.g8@gmail.com

งานวิจัย
นางสาวสมพร วงศ์ศักดิ์ (กุ๊ก)

นางสาวสมพร วงศ์ศักดิ์ (กุ๊ก)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานบริหารงานวิจัย (หน่วยประสานงาน/บริการจัดการงานวิจัย)


เบอร์โทร : 089-7309400

อีเมล : rukna_t@hotmail.com

นางสาวพรพิมล เชียรพิมาย (รถเมล์)

นางสาวพรพิมล เชียรพิมาย (รถเมล์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยรางวัลและทรัพย์สินทางปัญญา)


เบอร์โทร : 062-9932953

อีเมล : me_amon15@hotmail.com

นางสาวอามีนะห์ ไชยธารี  (นิด)

นางสาวอามีนะห์ ไชยธารี (นิด)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี)


เบอร์โทร : 085-1105759

อีเมล : ameenac3@gmail.com

นางสาวอรุณรัตน์ อารยพันธุ์ (จุ๊บ)

นางสาวอรุณรัตน์ อารยพันธุ์ (จุ๊บ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยพัฒนานักวิจัยและงานวิจัย)


เบอร์โทร : 085-3749628

อีเมล : arunrat.a@rmutsb.ac.th

นางสาวจินดาพร คงเดช (ผึ้ง)

นางสาวจินดาพร คงเดช (ผึ้ง)

นักวิจัย (หน่วยบูรณาการงานวิจัย / ทำวิจัย)


เบอร์โทร : 083-8023344

อีเมล : jindaporn.pueng@gmail.com

นายสุรัตน์ วังพิกุล (ติงลี่)

นายสุรัตน์ วังพิกุล (ติงลี่)

นักวิจัย (หน่วยมาตรฐานและจริยธรรมงานวิจัย / ทำวิจัย)


เบอร์โทร : 081-0489317

อีเมล : suratosan@gmail.com

งานบริการวิชาการ
นางสาวพนิดา เฟื่องขจร (ต้น)

นางสาวพนิดา เฟื่องขจร (ต้น)

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี (หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ)


เบอร์โทร : 086-8049525

อีเมล : ton_panida@hotmail.com

นางสาวน้ำทิพย์ แย้มกลีบบัว (เดียร์)

นางสาวน้ำทิพย์ แย้มกลีบบัว (เดียร์)

นักวิชาการศึกษา (หน่วยประสานงานให้บริการวิชาการ)


เบอร์โทร : 081-9910722

อีเมล : dear_namtip@hotmail.com

ว่าที่ ร.ต. สุวินัย โสดาเจริญ (เอ๋)

ว่าที่ ร.ต. สุวินัย โสดาเจริญ (เอ๋)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยคลินิกเทคโนโลยี )


เบอร์โทร : 087-0617442

อีเมล : suvinaisodajaroen@gmail.com , suvinai.s@rmutsb.ac.th

นางสาวรัษฎากรณ์ ธรรมโร (เดียร์)

นางสาวรัษฎากรณ์ ธรรมโร (เดียร์)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หน่วยคลินิกเทคโนโลยี)


เบอร์โทร : 091-0051116

อีเมล : dear.ratsadakorn@gmail.com

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon