โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ | สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา


ผู้บริหาร
ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์

ดร.สันติ ไทยยืนวงษ์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

นางสาวกนกรัตน์ โพธิ์ศรี

นางสาวกนกรัตน์ โพธิ์ศรี

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ดร.สุภัค เผียงสูงเนิน

ดร.สุภัค เผียงสูงเนิน

รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.จักราวุธ ตันสกุล

ผศ.ดร.จักราวุธ ตันสกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.คณน สุจารี

ผศ.ดร.คณน สุจารี

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและพัฒนา

บุคลากร
นางสาวอรปภา ปิ่นบ้านกวย

นางสาวอรปภา ปิ่นบ้านกวย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ)

นางสาวดวงใจ เถื่อนถ้ำแก้ว

นางสาวดวงใจ เถื่อนถ้ำแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุ)

นางสาวสุมิตรา เอี่ยมมี

นางสาวสุมิตรา เอี่ยมมี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)

นางสาววรารักษ์ หะรังศรี

นางสาววรารักษ์ หะรังศรี

นักวิชาการศึกษา (งานเบิกจ่ายเงินโครงการวิจัย)

นางสาวพัชรี สุขสมัย

นางสาวพัชรี สุขสมัย

นักวิชาการศึกษา (งานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย และงานการพิจารณาผลงานทางวิชาการ)

นางสาวปาณิสรา อินเล็ก

นางสาวปาณิสรา อินเล็ก

นักวิชาการศึกษา (งานวารสารวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัยและงานสรุปผลและเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย)

นางสาววรารัตน์ วัฒนชโนบล

นางสาววรารัตน์ วัฒนชโนบล

นักวิจัย (งานบริหารโครงการวิจัย และบริหารจัดการวิจัยงบประมาณเงินภายนอก)

นางสาวสมกมล ภัทรกิจโสภณ

นางสาวสมกมล ภัทรกิจโสภณ

นักวิจัย (งานโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย และงานบริหารโครงการวิจัย)

นางสาวญานิศา โพธิ์ไพชยนต์

นางสาวญานิศา โพธิ์ไพชยนต์

นักวิชาการศึกษา (ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัย และงานฐานข้อมูลงานวิจัยของแหล่งทุนต่าง ๆ)

นางสาวศิรินภา ขาวผ่องอำไพ

นางสาวศิรินภา ขาวผ่องอำไพ

นักวิชาการศึกษา (งานนโยบายและแผนการวิจัย งานจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์)

นางสาวเสาวนีย์ ไหลสุพรรณวงค์

นางสาวเสาวนีย์ ไหลสุพรรณวงค์

นักวิชาการศึกษา (งานจัดทำฐานข้อมูลของหน่วยงาน)

นางสาวสุภิชมาศ ประทุมเมศร์

นางสาวสุภิชมาศ ประทุมเมศร์

นักวิชาการศึกษา (งานบริการวิชาการ)

นายวันชัย ไม้เชื้อ

นายวันชัย ไม้เชื้อ

นักวิชาการศึกษา (งานบริการวิชาการ)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา