โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา


ผู้บริหาร
ดร.ประกอบ ชาติภุกต์

ดร.ประกอบ ชาติภุกต์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


เบอร์โทร : 02-665-3777 ต่อ 6099

อีเมล : prakorb.c@rmutp.ac.th

ดร.นิตินันท์ ศรีสุวรรณ

ดร.นิตินันท์ ศรีสุวรรณ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย


เบอร์โทร : 02-665-3777 ต่อ 6090

อีเมล : nitinan.s@rmutp.ac.th

ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล

ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ


เบอร์โทร : 02-665-3777 ต่อ 6090

อีเมล : chalakorn.u@rmutp.ac.th

งานบริหารทั่วไป
น.ส. สุพัตรา ศรีนิปกานนท์

น.ส. สุพัตรา ศรีนิปกานนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (หัวหน้างานบริหารทั่วไป)


เบอร์โทร : 02-665-3777 ต่อ 6098

อีเมล : suphattra.s@rmutp.ac.th

น.ส. ชาวิณี บินกาซีเมน

น.ส. ชาวิณี บินกาซีเมน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (งานงบประมาณและแผน)


เบอร์โทร : 02-665-3777 ต่อ 6098

อีเมล : chavinee.b@rmutp.ac.th

น.ส. วัลลภา ฟักประไพ

น.ส. วัลลภา ฟักประไพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (งานประกันคุณภาพ)


เบอร์โทร : 02-665-3777 ต่อ 6098

อีเมล : wallapa.f@rmutp.ac.th

น.ส. กาญจนมาศ เชยจันทร์

น.ส. กาญจนมาศ เชยจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)


เบอร์โทร : 02-665-3777 ต่อ 6093

อีเมล : kanchanamat.c@rmutp.ac.th

น.ส. ดวงตา เข็มทรัพย์

น.ส. ดวงตา เข็มทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ)


เบอร์โทร : 02-665-3777 ต่อ 6093

อีเมล : duangta.k@rmutp.ac.th

กลุ่มวิจัย
น.ส. เจนจิรา บ.ป.สูงเนิน

น.ส. เจนจิรา บ.ป.สูงเนิน

นักวิจัยปฏิบัติการ (หัวหน้ากลุ่มวิจัย)


เบอร์โทร : 02-665-3777 ต่อ 6645

อีเมล : jenjila.b@rmutp.ac.th

น.ส. ชมนภัส วรรณห้วย

น.ส. ชมนภัส วรรณห้วย

นักวิจัยปฏิบัติการ (หัวหน้างานประสานงานวิจัย)


เบอร์โทร : 02-665-3777 ต่อ 6643

อีเมล : chomnapas.wa@rmutp.ac.th

น.ส. พัชรนันท์ ยังวรวิเชียร

น.ส. พัชรนันท์ ยังวรวิเชียร

นักวิจัยปฏิบัติการ (หัวหน้างานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี)


เบอร์โทร : 02-665-3777 ต่อ 6645

อีเมล : patcharanun.y@rmutp.ac.th

น.ส. เมทิกา พ่วงแสง

น.ส. เมทิกา พ่วงแสง

นักวิจัยปฏิบัติการ (หัวหน้างานพัฒนางานวิจัย)


เบอร์โทร : 02-665-3777 ต่อ 6097

อีเมล : maythika.p@rmutp.ac.th

น.ส. วัชราภรณ์ ชัยวรรณ

น.ส. วัชราภรณ์ ชัยวรรณ

นักวิจัยปฏิบัติการ (หัวหน้างานทรัพย์สินทางปัญญา)


เบอร์โทร : 02-665-3777 ต่อ 6094

อีเมล : watcharaporn.c@rmutp.ac.th

น.ส. ชุติมา ชาตะรัตน์

น.ส. ชุติมา ชาตะรัตน์

นักวิจัยปฏิบัติการ (ประสานงานวิจัย)


เบอร์โทร : 02-665-3777 ต่อ 6643

อีเมล : chutima.c@rmutp.ac.th

นายปิยวัฒน์ เจริญทรัพย์

นายปิยวัฒน์ เจริญทรัพย์

เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ (งานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี)


เบอร์โทร : 02-665-3777 ต่อ 6097

อีเมล : piyawat.j@rmutp.ac.th

น.ส. จิรนันท์ อินทแสง

น.ส. จิรนันท์ อินทแสง

เจ้าหน้าที่วิจัย (ประสานงานวิจัย)


เบอร์โทร : 02-665-3777 ต่อ 6643

อีเมล : chiranan.i@rmutp.ac.th

น.ส. หญิง มัทนัง

น.ส. หญิง มัทนัง

เจ้าหน้าที่วิจัย (งานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี)


เบอร์โทร : 02-665-3777 ต่อ 6097

อีเมล : ying.mu@rmutp.ac.th

นายอัครณิต บรรเทา

นายอัครณิต บรรเทา

เจ้าหน้าที่วิจัย (งานทรัพย์สินทางปัญญา)


เบอร์โทร : 02-665-3777 ต่อ 6094

อีเมล : akanit.b@rmutp.ac.th

กลุ่มบริการวิชาการ
น.ส. ชนิดา ประจักษ์จิตร

น.ส. ชนิดา ประจักษ์จิตร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ)


เบอร์โทร : 02-665-3777 ต่อ 6644

อีเมล : chinida.p@rmutp.ac.th

น.ส. ดวงฤทัย แก้วคำ

น.ส. ดวงฤทัย แก้วคำ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (หัวหน้างานคลินิกเทคโนโลยี)


เบอร์โทร : 02-665-3777 ต่อ 6644

อีเมล : doungrouthai.k@rmutp.ac.th

น.ส. หนึ่งฤทัย แก้วคำ

น.ส. หนึ่งฤทัย แก้วคำ

นักวิชาการศึกษา (หัวหน้างานปฏิบัติงานบริการวิชาการ)


เบอร์โทร : 02-665-3777 ต่อ 6644

อีเมล : nuengruethai.k@rmutp.ac.th

น.ส. เรณู วงค์ลังกา

น.ส. เรณู วงค์ลังกา

นักวิชาการศึกษา (ประสานงานบริการวิชาการ)


เบอร์โทร : 02-665-3777 ต่อ 6644

อีเมล : ranoo.y@rmutp.ac.th

น.ส. ภาวนา ทิมผ่องใส

น.ส. ภาวนา ทิมผ่องใส

นักวิชาการศึกษา (ประสานงานบริการวิชาการ)


เบอร์โทร : 02-665-3777 ต่อ 6644

อีเมล : pawana.t@rmutp.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon