โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร | สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สถาบันวิจัยและพัฒนา


ผู้บริหาร
ดร.ประกอบ ชาติภุกต์

ดร.ประกอบ ชาติภุกต์

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ดร.นิตินันท์ ศรีสุวรรณ

ดร.นิตินันท์ ศรีสุวรรณ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย

ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล

ดร.ชลากร อุดมรักษาสกุล

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

งานบริหารทั่วไป
น.ส. สุพัตรา ศรีนิปกานนท์

น.ส. สุพัตรา ศรีนิปกานนท์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (หัวหน้างานบริหารทั่วไป)

น.ส. ชาวิณี บินกาซีเมน

น.ส. ชาวิณี บินกาซีเมน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (งานงบประมาณและแผน)

น.ส. วัลลภา ฟักประไพ

น.ส. วัลลภา ฟักประไพ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ (งานประกันคุณภาพ)

น.ส. กาญจนมาศ เชยจันทร์

น.ส. กาญจนมาศ เชยจันทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณ)

น.ส. ดวงตา เข็มทรัพย์

น.ส. ดวงตา เข็มทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานพัสดุ)

กลุ่มวิจัย
น.ส. เจนจิรา บ.ป.สูงเนิน

น.ส. เจนจิรา บ.ป.สูงเนิน

นักวิจัยปฏิบัติการ (หัวหน้ากลุ่มวิจัย)

น.ส. ชมนภัส วรรณห้วย

น.ส. ชมนภัส วรรณห้วย

นักวิจัยปฏิบัติการ (หัวหน้างานประสานงานวิจัย)

น.ส. พัชรนันท์ ยังวรวิเชียร

น.ส. พัชรนันท์ ยังวรวิเชียร

นักวิจัยปฏิบัติการ (หัวหน้างานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี)

น.ส. เมทิกา พ่วงแสง

น.ส. เมทิกา พ่วงแสง

นักวิจัยปฏิบัติการ (หัวหน้างานพัฒนางานวิจัย)

น.ส. วัชราภรณ์ ชัยวรรณ

น.ส. วัชราภรณ์ ชัยวรรณ

นักวิจัยปฏิบัติการ (หัวหน้างานทรัพย์สินทางปัญญา)

น.ส. ชุติมา ชาตะรัตน์

น.ส. ชุติมา ชาตะรัตน์

นักวิจัยปฏิบัติการ (ประสานงานวิจัย)

นายปิยวัฒน์ เจริญทรัพย์

นายปิยวัฒน์ เจริญทรัพย์

เจ้าหน้าที่วิจัยปฏิบัติการ (งานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี)

น.ส. จิรนันท์ อินทแสง

น.ส. จิรนันท์ อินทแสง

เจ้าหน้าที่วิจัย (ประสานงานวิจัย)

น.ส. หญิง มัทนัง

น.ส. หญิง มัทนัง

เจ้าหน้าที่วิจัย (งานเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี)

นายอัครณิต บรรเทา

นายอัครณิต บรรเทา

เจ้าหน้าที่วิจัย (งานทรัพย์สินทางปัญญา)

กลุ่มบริการวิชาการ
น.ส. ชนิดา ประจักษ์จิตร

น.ส. ชนิดา ประจักษ์จิตร

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (หัวหน้ากลุ่มบริการวิชาการ)

น.ส. ดวงฤทัย แก้วคำ

น.ส. ดวงฤทัย แก้วคำ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (หัวหน้างานคลินิกเทคโนโลยี)

น.ส. หนึ่งฤทัย แก้วคำ

น.ส. หนึ่งฤทัย แก้วคำ

นักวิชาการศึกษา (หัวหน้างานปฏิบัติงานบริการวิชาการ)

น.ส. เรณู วงค์ลังกา

น.ส. เรณู วงค์ลังกา

นักวิชาการศึกษา (ประสานงานบริการวิชาการ)

น.ส. ภาวนา ทิมผ่องใส

น.ส. ภาวนา ทิมผ่องใส

นักวิชาการศึกษา (ประสานงานบริการวิชาการ)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา