โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา


ผู้บริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ผศ.นพรัตน์ ภัยวิมุติ

ผศ.นพรัตน์ ภัยวิมุติ

รองอธิการบดี


เบอร์โทร : 022879600 ต่อ1177

อีเมล : nopparat.p@mail.rmutk.ac.th

 ผศ.ดร.สายชล ชุดเจือจีน

ผศ.ดร.สายชล ชุดเจือจีน

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


เบอร์โทร : 022879600 ต่อ1177

อีเมล : saichol@mail.rmutk.ac.th

อาจารย์รุ่งทิวา วงค์ไพศาลฤทธิ์

อาจารย์รุ่งทิวา วงค์ไพศาลฤทธิ์

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริหาร


เบอร์โทร : 022879600 ต่อ1177

อีเมล : rungthiwa.w@mail.rmutk.ac.th

ดร.สุธรรม ศิวาวุธ

ดร.สุธรรม ศิวาวุธ

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัย


เบอร์โทร : 022879600 ต่อ1177

อีเมล : sutham.s@mail.rmutk.ac.th

อาจารย์อรอนงค์ สรรเสริญ

อาจารย์อรอนงค์ สรรเสริญ

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายฝึกอบรม


เบอร์โทร : 022879600 ต่อ1177

อีเมล : onanong1965@gmail.com

ดร.กฤษณ์ สงวนพวก

ดร.กฤษณ์ สงวนพวก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


เบอร์โทร : 022879600 ต่อ1177

อีเมล : krish.sa@mail.rmutk.ac.th

ผศ.ดร.กนกวรรณ ง้าวสุวรรณ

ผศ.ดร.กนกวรรณ ง้าวสุวรรณ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


เบอร์โทร : 022879600 ต่อ1177

อีเมล : kanonkwan.n@mail.rmutk.ac.th

ผศ.ดร.ครรชิต กำลังกล้า

ผศ.ดร.ครรชิต กำลังกล้า

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


เบอร์โทร : 022879600 ต่อ1177

อีเมล : t_kanchit@hotmail.com

ดร.นิพาภรณ์ แสงสว่าง

ดร.นิพาภรณ์ แสงสว่าง

ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ (UBI)


เบอร์โทร : 022879600 ต่อ1177

อีเมล : nipaporn.c@mail.rmutk.ac.th

ฝ่ายบริหาร
นางวิไรรัตน์ ราษฎร์สภา

นางวิไรรัตน์ ราษฎร์สภา

หัวหน้าฝ่ายบริหาร (ฝ่ายบริหาร)


เบอร์โทร : 022879600 ต่อ1177

อีเมล : wirairat.s@mail.rmutk.ac.th

นายวีระวัฒน์ ราษฎร์สภา

นายวีระวัฒน์ ราษฎร์สภา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายบริหาร)


เบอร์โทร : 022879600 ต่อ1177

อีเมล : wirawat.r@mail.rmutk.ac.th

นางสาวอุสรา เอนกปัญญากุล

นางสาวอุสรา เอนกปัญญากุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายบริหาร)


เบอร์โทร : 022879600 ต่อ1177

อีเมล : anekpunyakul@gmail.com

นางจันทนา สังข์อู๋

นางจันทนา สังข์อู๋

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ส3 (ฝ่ายบริหาร)


เบอร์โทร : 022879600 ต่อ1177

อีเมล : jantana.sa@mail.rmutk.ac.th

ฝ่ายวิจัย
นางสาวเกตุวดี อุเทน

นางสาวเกตุวดี อุเทน

หัวหน้าฝ่ายวิจัย (ฝ่ายวิจัย)


เบอร์โทร : 022879600 ต่อ1177

อีเมล : katewadee.u@mail.rmutk.ac.th

นางนาฎนภา จระเข้

นางนาฎนภา จระเข้

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายวิจัย)


เบอร์โทร : 022879600 ต่อ1177

อีเมล : nadnapa.j@mail.rmutk.ac.th

นางสาวขวัญใจ ยุกติรัตน์

นางสาวขวัญใจ ยุกติรัตน์

หัวหน้าฝ่ายบริหาร (ฝ่ายวิจัย)


เบอร์โทร : 022879600 ต่อ1177

อีเมล : kwanjai@mail.rmutk.ac.th

นางสาวศิริพร ช้างอยู่

นางสาวศิริพร ช้างอยู่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายวิจัย)


เบอร์โทร : 022879600 ต่อ1177

อีเมล : aommyc@Hotmail.com

นางสาวจารุเนตร แสนสุข

นางสาวจารุเนตร แสนสุข

เจ้าหน้าที่ Talent Mobility (ฝ่ายวิจัย)


เบอร์โทร : 022879600 ต่อ1177

อีเมล : Charunetr38@gmail.com

ฝ่ายฝึกอบรม
นางสาวอัจฉรา จินดาจำนง

นางสาวอัจฉรา จินดาจำนง

หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม (ฝ่ายฝึกอบรม)


เบอร์โทร : 022879600 ต่อ7016

อีเมล : auschara.j@mail.rmutk.ac.th

นางสาวกนกวรรณ วอนเพียร

นางสาวกนกวรรณ วอนเพียร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 022879600 ต่อ7016

อีเมล : kanockwan.w@mail.rmutk.ac.th

นายวันนิวัติ วันทนา

นายวันนิวัติ วันทนา

นักวิจัย (ฝ่ายฝึกอบรม)


เบอร์โทร : 022879600 ต่อ7016

อีเมล : wanniwat.w@mail.rmutk.ac.th

นางสาววันทนา ประณิธานธรรม

นางสาววันทนา ประณิธานธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายฝึกอบรม)


เบอร์โทร : 022879600 ต่อ7016

อีเมล : wantana.p@mail.rmutk.ac.th

นายไกรสร หมึงประเสริฐ

นายไกรสร หมึงประเสริฐ

เจ้าหน้าที่ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี


เบอร์โทร : 022879600 ต่อ7016

อีเมล : nongring1987@gmail.com

นางปฐวี ดรุณพันธ์

นางปฐวี ดรุณพันธ์

เจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยบ่มเพาะฯ (UBI) (ฝ่ายฝึกอบรม)


เบอร์โทร : 022879600 ต่อ7016

อีเมล : pathawee.d@mail.rmutk.ac.th

นางสาวนารีรัตน์ อบเชย

นางสาวนารีรัตน์ อบเชย

เจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยบ่มเพาะฯ (UBI)


เบอร์โทร : 022879600 ต่อ7016

อีเมล : preemnareerat.9@gmail.com

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon