โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ สถาบันวิจัยและพัฒนา


ผู้บริหาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 ผศ.ดร.สายชล ชุดเจือจีน

ผศ.ดร.สายชล ชุดเจือจีน

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

อาจารย์รุ่งทิวา วงค์ไพศาลฤทธิ์

อาจารย์รุ่งทิวา วงค์ไพศาลฤทธิ์

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริหาร

ดร.สุธรรม ศิวาวุธ

ดร.สุธรรม ศิวาวุธ

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายวิจัย

อาจารย์อรอนงค์ สรรเสริญ

อาจารย์อรอนงค์ สรรเสริญ

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายฝึกอบรม

ดร.กฤษณ์ สงวนพวก

ดร.กฤษณ์ สงวนพวก

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.กนกวรรณ ง้าวสุวรรณ

ผศ.ดร.กนกวรรณ ง้าวสุวรรณ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.ครรชิต กำลังกล้า

ผศ.ดร.ครรชิต กำลังกล้า

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ดร.นิพาภรณ์ แสงสว่าง

ดร.นิพาภรณ์ แสงสว่าง

ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ (UBI)

ฝ่ายบริหาร
นางวิไรรัตน์ ราษฎร์สภา

นางวิไรรัตน์ ราษฎร์สภา

หัวหน้าฝ่ายบริหาร (ฝ่ายบริหาร)

นายวีระวัฒน์ ราษฎร์สภา

นายวีระวัฒน์ ราษฎร์สภา

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายบริหาร)

นางสาวอุสรา เอนกปัญญากุล

นางสาวอุสรา เอนกปัญญากุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายบริหาร)

นางจันทนา สังข์อู๋

นางจันทนา สังข์อู๋

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป ส3 (ฝ่ายบริหาร)

ฝ่ายวิจัย
นางสาวเกตุวดี อุเทน

นางสาวเกตุวดี อุเทน

หัวหน้าฝ่ายวิจัย (ฝ่ายวิจัย)

นางนาฎนภา จระเข้

นางนาฎนภา จระเข้

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายวิจัย)

นางสาวขวัญใจ ยุกติรัตน์

นางสาวขวัญใจ ยุกติรัตน์

หัวหน้าฝ่ายบริหาร (ฝ่ายวิจัย)

นางสาวศิริพร ช้างอยู่

นางสาวศิริพร ช้างอยู่

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายวิจัย)

นางสาวจารุเนตร แสนสุข

นางสาวจารุเนตร แสนสุข

เจ้าหน้าที่ Talent Mobility (ฝ่ายวิจัย)

ฝ่ายฝึกอบรม
นางสาวอัจฉรา จินดาจำนง

นางสาวอัจฉรา จินดาจำนง

หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม (ฝ่ายฝึกอบรม)

นางสาวกนกวรรณ วอนเพียร

นางสาวกนกวรรณ วอนเพียร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายวันนิวัติ วันทนา

นายวันนิวัติ วันทนา

นักวิจัย (ฝ่ายฝึกอบรม)

นางสาววันทนา ประณิธานธรรม

นางสาววันทนา ประณิธานธรรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ฝ่ายฝึกอบรม)

นายไกรสร หมึงประเสริฐ

นายไกรสร หมึงประเสริฐ

เจ้าหน้าที่ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี

นางปฐวี ดรุณพันธ์

นางปฐวี ดรุณพันธ์

เจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยบ่มเพาะฯ (UBI) (ฝ่ายฝึกอบรม)

นางสาวนารีรัตน์ อบเชย

นางสาวนารีรัตน์ อบเชย

เจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยบ่มเพาะฯ (UBI)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา