โลโก้เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สถาบันวิจัยและพัฒนา


ผู้บริหาร
ดร.อนิวรรต หาสุข

ดร.อนิวรรต หาสุข

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม (อ้อ)

ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ จิตต์น้อม (อ้อ)

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รศ.ดร.อาทิตย์ อัศวสุขี

รศ.ดร.อาทิตย์ อัศวสุขี

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ผศ.ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง

ผศ.ดุษฎี เทียมเทศ บุญมาสูงทรง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ

งานบริหารงานทั่วไป
น.ส.กชพร บุญเทียมทัด (แป๊ว)

น.ส.กชพร บุญเทียมทัด (แป๊ว)

รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

น.ส.รัตนาภรณ์ หมีเงิน (บิ๋ม)

น.ส.รัตนาภรณ์ หมีเงิน (บิ๋ม)

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป (เลขานุการผอ.สวพ. และกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

น.ส.ศิรันต์ญา หอรัตนประเสริฐ (หมวย)

น.ส.ศิรันต์ญา หอรัตนประเสริฐ (หมวย)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สารบรรณสถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากร)

น.ส.สุภาภรณ์ พิมสุคะ (เจี๊ยบ)

น.ส.สุภาภรณ์ พิมสุคะ (เจี๊ยบ)

นักวิชาการศึกษา (งานพัสดุ เบิก-จ่าย)

น.ส.อรุณรักษ์ ดีราชรัมย์ (กานต์)

น.ส.อรุณรักษ์ ดีราชรัมย์ (กานต์)

นักวิชาการศึกษา (ผู้ประสานงานวารสาร มทร.อีสาน ทั้ง 2 ฉบับ)

Ms.Martha Maloi Eromine (มอลลี่)

Ms.Martha Maloi Eromine (มอลลี่)

ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (แปลภาษา และให้คำแนะนำด้านภาษาอังกฤษกับนักวิจัย)

นายจิรายุ เชี่ยวเวช (เต้ย)

นายจิรายุ เชี่ยวเวช (เต้ย)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (IT Support, Programmer)

นายบดินทร์ นาคนิล (เขียว)

นายบดินทร์ นาคนิล (เขียว)

พนักงานขับรถ ส.2 (พนักงานขับรถ)

งานทรัพย์สินทางปัญญา
นางสาวกิติยาวดี เกตุนอก (มินนี่)

นางสาวกิติยาวดี เกตุนอก (มินนี่)

นักวิชาการศึกษา (งานส่งเสริมและคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา)

นางสาวจันทร์สุดา เจ๊กมะดัน (อุ้ม)

นางสาวจันทร์สุดา เจ๊กมะดัน (อุ้ม)

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (งานอนุญาตให้ใช้สิทธิและนำผลงานสู่เชิงพาณิชย์)

งานบริการวิชาการ
นางอรุณี มณที (หมู)

นางอรุณี มณที (หมู)

หัวหน้างานบริการวิชาการ (งานฝึกอบรม, งานยุวชนอาสา, งานแผนบริการวิชาการ)

นางสาวนันทวันทน์ ดูสันเทียะ (นันทน์)

นางสาวนันทวันทน์ ดูสันเทียะ (นันทน์)

นักวิชาการศึกษา (งานชุมชนนวัตกรรม,หมู่บ้านราชมงคลอีสาน)

นางศิรินภา ขันติโกมล (ลูกหยี)

นางศิรินภา ขันติโกมล (ลูกหยี)

นักวิชาการศึกษา (งานคลินิคเทคโนโลยี)

นางสาวรัตนา ยี่จอหอ (มะปราง)

นางสาวรัตนา ยี่จอหอ (มะปราง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (งานสารบรรณฝ่าย , งานนิทรรศการ, งานติดตามโครงการ)

นางสาวศิริรัตน์ เนินกลาง (ปุ๋ย)

นางสาวศิริรัตน์ เนินกลาง (ปุ๋ย)

นักวิทยาศาสตร์ (ศูนย์เครื่องมือวิจัยกลาง มทร.อีสาน)

งานวิจัยและพัฒนา
นางสาวอรอุมา เป้าประจำเมือง (หนิง)

นางสาวอรอุมา เป้าประจำเมือง (หนิง)

หัวหน้างานวิจัยและพัฒนา

นางสาวภควรรณ วรรณวัติ (ชมพู่)

นางสาวภควรรณ วรรณวัติ (ชมพู่)

นักวิชาการศึกษา (พัฒนาโจทย์วิจัย และประสานงานวิจัยกับแหล่งทุนภายนอก)

นางสาวกุลนิษฐ์ชา รานอก (ลูกหมี)

นางสาวกุลนิษฐ์ชา รานอก (ลูกหมี)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ดูแลงานงบประมาณภายนอก งบประมาณแผ่นดิน และรายได้)

นางสาวบุณฑริกา นิลผาย (จ๋า)

นางสาวบุณฑริกา นิลผาย (จ๋า)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน, จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ)

นางสาวอุษณีย์ หอมจะบก (ติ๋ว)

นางสาวอุษณีย์ หอมจะบก (ติ๋ว)

นักวิชาการศึกษา (พัฒนาโจทย์วิจัย และประสานงานวิจัยกับแหล่งทุนภายนอก)

นางสาวพรศิริ จันทปาลี (แยม)

นางสาวพรศิริ จันทปาลี (แยม)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ดูแลงบประมาณรายจ่าย รายได้ และห้องสมุดงานวิจัย)

นางสาววีรนุช กูบโคกกรวด (นุช)

นางสาววีรนุช กูบโคกกรวด (นุช)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ดูแลโครงการวิจัยงบประมาณรายจ่าย/รายได้)

นางสาวอณุภา สุวรรณชาติ (เอ๋)

นางสาวอณุภา สุวรรณชาติ (เอ๋)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (กำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน, จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ)

นางสาวรุ่งนภา เหล็กมา (น้อยหน่า)

นางสาวรุ่งนภา เหล็กมา (น้อยหน่า)

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ธุรการและดูแลงบประมาณรายได้/งบประมาณแผ่นดิน)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา