โลโก้เว็บไซต์ โครงสร้างหน่วยงาน | สถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงสร้างหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา


ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร พัชรประกิติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร พัชรประกิติ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ สมศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ สมศักดิ์

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ด้านบริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ สัสดีแพง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ สัสดีแพง

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ด้านวิชาการ

นายตะวัน วาทกิจ

นายตะวัน วาทกิจ

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ด้านนวัตกรรม

สำนักงานผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
นางมาลี จินดาแก้ว (ไข่)

นางมาลี จินดาแก้ว (ไข่)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวสุคนธ์ วงศ์หาญ (โรส)

นางสาวสุคนธ์ วงศ์หาญ (โรส)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางเสาวลักษณ์ วชิรนคร (แหม่ม)

นางเสาวลักษณ์ วชิรนคร (แหม่ม)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สำนักงานผู้อำนวยการ กลุ่มงานบริหารงานวิจัย
นายพิศาล หล้าใจ (เบ๊)

นายพิศาล หล้าใจ (เบ๊)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวรัตนา ไชยคต (หนูนา)

นางสาวรัตนา ไชยคต (หนูนา)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย การพัฒนานักวิจัย สนับสนุนแหล่งทุน วิจัยบูรณาการการเรียนการสอน Coworking Space
นางประภา สนั่นก้อง (หล้า)

นางประภา สนั่นก้อง (หล้า)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวฉัตวณัฐ มโนพฤกษ์ (อุ้ม)

นางสาวฉัตวณัฐ มโนพฤกษ์ (อุ้ม)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสุริยนต์ สูงคำ (ยนต์)

นายสุริยนต์ สูงคำ (ยนต์)

เจ้าหน้าที่วิจัย

กลุ่มงานเผยแพร่ผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการ ผลงานนวัตกรรม การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ วารสารวิจัย
นางสาวสรรค์ศิริกุล พยอมแย้ม (ปู)

นางสาวสรรค์ศิริกุล พยอมแย้ม (ปู)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางพลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ (ผึ้งน้อย)

นางพลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ (ผึ้งน้อย)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสวลี วิละคำ (ลี)

นางสวลี วิละคำ (ลี)

เจ้าหน้าที่โครงการ

กลุ่มงานมาตรฐานงานวิจัย มาตรฐานงานวิจัย มาตราฐานคุณวุฒิวิชาชีพวิจัย
นายดอน วิละคำ (ดอน)

นายดอน วิละคำ (ดอน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายอมรทัติ ขันแก้ว (เก่ง)

นายอมรทัติ ขันแก้ว (เก่ง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสรณัฐ สามสี (เบิร์ด)

นายสรณัฐ สามสี (เบิร์ด)

เจ้าหน้าที่โครงการ

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา