โลโก้เว็บไซต์ โครงสร้างหน่วยงาน | สถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงสร้างหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา


ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร พัชรประกิติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร พัชรประกิติ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


เบอร์โทร : -

อีเมล : pnopporn@rmutl.ac.th

รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์  สมศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีระศักดิ์ สมศักดิ์

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ด้านบริหาร


เบอร์โทร : -

อีเมล : dhirasak@rmutl.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

หัวหน้าสำนักงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา

 

กลุ่มงานพัฒนาระบบและกลไก งานบริหารงานทั่วไป งานมาตรฐานวิจัย งานระบบนิเวศวิจัย
นางมาลี จินดาแก้ว (ไข่)

นางมาลี จินดาแก้ว (ไข่)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงาน)


เบอร์โทร : 0 5326 6518 ต่อ 1011 (ภายในกด 42)

อีเมล : malee_jinda@rmutl.ac.th

นางสาวสุคนธ์  วงศ์หาญ (โรส)

นางสาวสุคนธ์ วงศ์หาญ (โรส)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


เบอร์โทร : 0 5326 6518 ต่อ 1011 (ภายในกด 42)

อีเมล : sukhon@rmutl.ac.th

นางพลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ (ผึ้งน้อย)

นางพลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์ (ผึ้งน้อย)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายอมรทัติ ขันแก้ว (เก่ง)

นายอมรทัติ ขันแก้ว (เก่ง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นางสวลี วิละคำ (ลี)

นางสวลี วิละคำ (ลี)

เจ้าหน้าที่โครงการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

กลุ่มงานส่งเสริมงานวิจัยและนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย งานวิจัยไปใช้ประโยชน์
นายดอน วิละคำ (ดอน)

นายดอน วิละคำ (ดอน)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(หัวหน้ากลุ่มงาน)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายสุริยนต์  สูงคำ (ยนต์)

นายสุริยนต์ สูงคำ (ยนต์)

เจ้าหน้าที่วิจัย


เบอร์โทร : 0 5326 6518 ต่อ 1006 (ภายในกด 42)

อีเมล : suriyonte_s@rmutl.ac.th

นางประภา  สนั่นก้อง (หล้า)

นางประภา สนั่นก้อง (หล้า)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 0 5326 6518 ต่อ 1006 (ภายในกด 42)

อีเมล : sanankog@rmutl.ac.th

นางสาวฉัตวณัฐ  มโนพฤกษ์ (อุ้ม)

นางสาวฉัตวณัฐ มโนพฤกษ์ (อุ้ม)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 0 5326 6518 ต่อ 1006 (ภายในกด 42)

อีเมล : ummcha_cm84@rmutl.ac.th

นางสาวณิชกมล โพธิ์แก้ว (จิ๊บ)

นางสาวณิชกมล โพธิ์แก้ว (จิ๊บ)

นักจัดการงานวิจัย


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

กลุ่มงานบริหารงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัย งานบริหารสัญญารับทุน งานติดตามโครงการ งานเผยแพร่ผลงานวิจัย
นางเสาวลักษณ์ วชิรนคร (แหม่ม)

นางเสาวลักษณ์ วชิรนคร (แหม่ม)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
(หัวหน้ากลุ่มงาน)


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นายพิศาล หล้าใจ (เบ๊)

นายพิศาล หล้าใจ (เบ๊)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

นางสาวสรรค์ศิริกุล พยอมแย้ม (ปู)

นางสาวสรรค์ศิริกุล พยอมแย้ม (ปู)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : 0 5326 6518 ต่อ 1025 (ภายในกด 42)

อีเมล : sansirikul@rmutl.ac.th

นางสาวรัตนา ไชยคต (หนูนา)

นางสาวรัตนา ไชยคต (หนูนา)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon