โลโก้เว็บไซต์ โครงสร้างหน่วยงาน | สถาบันวิจัยและพัฒนา

โครงสร้างหน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา


ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร พัชรประกิติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร พัชรประกิติ

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา
นายธีระศักดิ์ สมศักดิ์

นายธีระศักดิ์ สมศักดิ์

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ด้านบริหาร

ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ สัสดีแพง

ว่าที่ร้อยตรีทนงศักดิ์ สัสดีแพง

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ด้านวิชาการ

นายตะวัน วาทกิจ

นายตะวัน วาทกิจ

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ด้านนวัตกรรม

กลุ่มงานอำนวยการ งานสารบรรณ การเงินและพัสดุ นโยบายและแผน เทคโนโลยีสารสนเทศ
นางมาลี จินดาแก้ว

นางมาลี จินดาแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

นางสาวสุคนธ์ วงศ์หาญ

นางสาวสุคนธ์ วงศ์หาญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางเสาวลักษณ์ วชิรนคร

นางเสาวลักษณ์ วชิรนคร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์

สุพิชฌาย์ ถาวรลิมปะพงศ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

กลุ่มงานส่งเสริมงานวิจัย การพัฒนานักวิจัย สนับสนุนแหล่งทุน วิจัยบูรณาการการเรียนการสอน Coworking Space
นางประภา สนั่นก้อง

นางประภา สนั่นก้อง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวฉัตวณัฐ มโนพฤกษ์

นางสาวฉัตวณัฐ มโนพฤกษ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายดอน วิละคำ

นายดอน วิละคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานบริหารจัดการงานวิจัย การจัดทำสัญญารับทุนวิจัย คู่มือ กฎ ระเบียบการดำเนินงานวิจัย ติดตามและประเมินผลงานวิจัย มาตรฐานการวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย
นายพิศาล หล้าใจ

นายพิศาล หล้าใจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายอมรทัติ ขันแก้ว

นายอมรทัติ ขันแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวรัตนา ไชยคต

นางสาวรัตนา ไชยคต

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

กลุ่มงานเผยแพร่ผลงานวิจัย งานประชุมวิชาการ ผลงานนวัตกรรม การนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ วารสารวิจัย
นางสาวสรรค์ศิริกุล พยอมแย้ม

นางสาวสรรค์ศิริกุล พยอมแย้ม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางพลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์

นางพลอยภิญญา สุภาพรเหมินทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวณิชกมล โพธิ์แก้ว

นางสาวณิชกมล โพธิ์แก้ว

นักจัดการงานวิจัย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา