ผลงานวิจัยพร้อมใช้

ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม

ผลงาน อ่านแล้ว (ครั้ง)
การออกแบบและทดลองผลิตเก้าอี้พักผ่อนจากวัสดุผสมมูลช้าง 75
การบริหารจัดการกระบวนการผลิตลำไยแปรรูป (ลำไยสีทอง) ตามมาตรฐานอาหารและยา ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบ้านกิ่วมื่น ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 43
ผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้ง เพื่อการออกแบบตราสินค้าและ บรรจุภัณฑ์ สู่การขยายโอกาสทางธุรกิจ ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบ้านกิ่วมื่น ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 60
พัฒนาสื่อดิจิตอลลวดลายผ้าไทยวนสร้างสรรค์ เพื่อการนำไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 76
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ลำไยสดเพื่อการจำหน่ายสำหรับตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศ กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกรชาวสวนลำไย อ.พร้าว และ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 39
การศึกษาผลของกระดาษจากเศษมะม่วงกลึงที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 34
การออกแบบอัตลักษณ์และการผลิตสื่อสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม ตำบลกื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 32
การศึกษาอัตลักษณ์เครื่องประดับและการแต่งกายของชาวเขาเพื่อการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงินตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์พัฒนา โครงการหลวงแม่สะเรียงหน่วยย่อยชุมชน 91
การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และป้ายประกอบการจัดแสดงสินค้าแบบมีส่วนร่วม สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าฝ้ายทอมือกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 45
การสร้างแบรนด์และบรรจุภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนกลุ่มหัตถกรรมล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 39
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เชือกกล้วย เพื่อความพร้อมในการขยายโอกาสทางการตลาด 32
การสร้างรูปแบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืนของชุมชนและการสร้างแบรนด์ในบริบท ของกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 36
การสร้างสรรค์เครื่องประดับลูกปัดเซรามิกเพื่อประกอบแฟชั่นการแต่งกาย 34
การพัฒนาเนื้อดินปั้น และรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน บ้านหม้อ อําเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 53
การศึกษาเพื่อพัฒนาลวดลายผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านห้วยทราย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 74
การออกแบบและทดลองผลิตเก้าอี้พักผ่อนจากวัสดุผสมมูลช้าง 52
การวิจัยและส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านการจ้าหน่ายสินค้าแปรรูปจากสมุนไพรของสหกรณ์การเกษตรสมุนไพรต้าบลแม่มอก จำกัด 36
นวัตกรรมการจักสานไม้ไผ่จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ตลาดสากลกรณีศึกษา ชมรมผู้สูงอายุ บ้านกิ่วแลป่าเป้า ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 49
การเสริมสร้างความเข้มแข็งการผลิตเครื่องปั้นดินเผา เพื่อการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในท้องถิ่น 30
การวิจัยและพัฒนาศักยภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายร่วมสมัยด้วยผ้าทอย้อมสีธรรมชาติและเครื่องประดับที่ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนกลุ่มผ้าฝ้ายอำพัน ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 113
การวิจัยและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชนกะเหรี่ยงบ้านป่างิ้ว ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน 31
มิติการรับรู้ของพื้นที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ชุมชนไทเขิน บ้านต้นแหนน้อย อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 35
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือให้ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 52
การศึกษาอัตลักษณ์ภาคเหนือตอนบนเพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นกก ประเภทของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึก กลุ่มจักสานบ้านสันทราย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 30
การวิจัยพัฒนา รูปแบบและการตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน บ้านป่าตาลเพื่อเพิ่มมูลค่าและการพึ่งพาตนเอง 49
การพัฒนารูปแบบตุ๊กตาดินเผาบ้านป่าตาล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการกับกลุ่มผ้าทอพื้นบ้าน 50
การวิจัยพัฒนาเนื้อดินพื้นบ้านบ้านป่าตาลเพื่อใช้สำหรับการขึ้นรูปด้วยแบบพิมพ์ 28
การพัฒนาดินแม่แตงและเคลือบสำหรับแหล่งเตาอินทขิล 61
การพัฒนานักออกแบบในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความสามารถในการสะท้อนอัตลักษณ์ล้านนาต่อการพัฒนาแฟชั่นตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 28
กระบวนการพิมพ์ลวดลายผ้าฝ้ายด้วยมือจากสีธรรมชาติ 50
การสร้างวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือสู่สากล กรณีศึกษา : กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 52
สื่อมัลติมีเดีย พื้นฐานศิลปะ เนื้อหาทฤษฎีสี บนแอพพลิเคชั่นแอนดรอยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน 48
การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึก โดยแนวคิดจากวัฒนธรรม ชนเผ่าดาราอั้ง จังหวัดเชียงใหม่ 29
การศึกษาและทดลองวัสดุผสมจากมูลช้างเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 17
การศึกษาเพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมองค์ความรู้ภูมิปัญญาลวดลายล้านนาสร้างสรรค์ และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น 18
ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะสู่ตลาดญี่ปุ่น 21
การพัฒนาผ้าทอใยผสมระหว่างเส้นใยขนแกะและเส้นใยไหมอีรี่ 19
การใช้เถ้าลอยถ่านหินลิกไนต์มาเป็นวัตถุดิบหลักทำน้ำเคลือบสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเอิร์ทเทนแวร์ 19
การฟื้นฟูและพัฒนาเอกลักษณ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน วิสาหกิจชุมชนบ้านกวน ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 20
การพัฒนาอิฐพื้นบ้านมวลเบา สำหรับวิสาหกิจชุมชนบ้านสันบุญเรือง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จากเถ้าลอยลิกไนต์และกากดินขาวลำปาง 18
การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแม่สูนน้อย ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 21
การศึกษาอัตลักษณ์เสื้อผ้าไทใหญ่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสินค้าสิ่งทอ กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 16
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับเงิน กรณีศึกษา กลุ่มคลัสเตอร์เครื่องเงิน จังหวัดน่าน 25
การออกแบบและพฒันาบรรจุภัณฑ์ผลิตภณัฑ์สตรอเบอร์รี่อบแห้ง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ 21
การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบบริหารจัดการชุมชน และการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการสร้างแบรนด์ แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิก ชุมชนบ้านศาลาบัวบก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 17
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับอาหาร โดยใช้ดินแม่แตงและเคลือบของแหล่งเตาอินทขิล 18