ผลงานวิจัยพร้อมใช้

เกษตร วิทยาศาสตร์

ผลงาน อ่านแล้ว (ครั้ง)
การระบุเอกลักษณ์กลิ่นรสของเมล็ดกาแฟในเขตภาคเหนือตอนบนเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานการส่งออกสำหรับโรงคั่วกาแฟขนาดเล็ก 124
กระบวนการที่เหมาะสมในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟน่าน 65
การพัฒนาศักยภาพธุรกิจกาแฟพิเศษแบบครบวงจรในเขตภาคเหนือตอนบนเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานส่งออกตามโมเดลทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด 31
การพัฒนาเทคโนโลยีเสริมสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปแป้งกล้วยหอม 34
การบูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยีพลาสม่าและไมโคร/นาโนบับเบิลต่อการสนับสนุนระบบการผลิตอาหารปลอดภัยรองรับเกษตรกร ยุค 4.0 30
เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและปริมาณกรดจิมเนมิคของผักเชียงดาตามมาตรฐานการส่งออก 46
เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและปริมาณกรดจิมเนมิคของผักเชียงดาตามมาตรฐานการส่งออก 26
ผลของกระดาษกาบกล้วยผสมถ่านกัมมันต์และไททาเนียมไดออกไซด์ต่ออายุการเก็บรักษากล้วยหอมทอง 38
การศึกษาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของชาเขียวจากต้นอ่อนข้าวหอมนิล 41
ประสิทธิภาพการกำจัดโลหะหนักในน้ำโดยใช้เศษเหลือทิ้งของสับปะรดเป็นตัวดูดซับ ในรูปแบบการบรรจุที่แตกต่าง 37
การประเมินฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้านและสมุนไพรของชนเผ่ามูเซอดำ จังหวัดตาก 34
การเปรียบเทียบค่าความร้อนของถ่านอัดแท่งจากส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิต 30
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากข้าวเม่าพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทย 28
ความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรปลาเลียหิน (Garra cambodgiensis) บริเวณแม่น้ำน่าน โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ 29
การจำแนกสายพันธุ์ของมะไฟจีนในจังหวัดน่านด้วยเครื่องหมายพันธุกรรม 35
ตู้อบแห้งชาเขียวระบบผสมผสานท่อความร้อนฮีตไปป์ร่วมกับก๊าซชีวมวล 26
การศึกษาผลของคุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของข้าวอินทรีย์ภายหลังการผ่านคลื่นอินฟราเรดเพื่อใช้ในการกำจัดแมลง 25
ผลของเพคติเนสต่อคุณสมบัติของน้ำสตาร์แอปเปิ้ล 26
การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ : กรณีศึกษา อ. เมืองตาก จ.ตาก 27
การพัฒนาเครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้ระบบลมหมุนวนในระดับชุมชน 25
การพัฒนาเครื่องแยกหินและขัดมันข้าวกล้องสำหรับโรงสีข้าวชุมชน 45
การทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวเหนียวดำ 28
การผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวหอมนิล 21
การเก็บรักษาหัวพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์ 21
การขยายพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์ 24
ระบบการปลูกสับปะรดให้มีผลผลิตกระจายออกนอกฤดู 20
การพัฒนากระบวนการแปรรูปสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง 89
คุณภาพและการใช้ประโยชน์ของสับปะรดผง โดยวิธีการอบแห้งแบบถาด 28
ผลกระทบของการใช้ปุ๋ยเคมี และสารกำจัดวัชพืช ในแปลงปลูกสับปะรด ในหมู่บ้านห้วยหลวง ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 24
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขนมขบเคี้ยวจากสับปะรด 22
การปรับปรุงคุณภาพสับปะรดหยี 27
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และศึกษาอายุเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์สับปะรดกวนของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสับปะรด บ้านห้วยหลวง 26
การใช้ประโยชน์จากสับปะรดผงในผลิตภัณฑ์ชิฟฟ่อนเค้ก 27
ผลของการเสริมยูเรียและแป้งต่อสมรรถนะการผลิต ค่าโลหิตวิทยาและการตอบสนองฮอร์โมนในโคนมสาว ที่ได้รับเปลือกสับปะรดเป็นอาหารหยาบหลัก 22
ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นสอดไส้สับปะรด 21
การจัดการดอกสับปะรดที่มีผลผลิตล้นตลาด โดยวิธีการจัดแต่งดอกไม้ 19
การศึกษาคุณภาพของพันธุ์สับปะรดบริโภคสด ที่ปลูกในตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 25
การพัฒนาพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์ 21
การวิจัยและพัฒนาว่านแสงอาทิตย์เพื่อผลิตเป็นไม้ดอกการค้า 32
การควบคุมโรคไหม้ของข้าวโดยชีววิธีด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา 19
การปรับปรุงพันธุ์สับปะรดเพื่อการบริโภคผลสดและอุตสาหกรรมแปรรูป 32
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างมั่นคง 21
ศักยภาพของสารสกัดจากผักพื้นบ้านต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 26
เทคนิคการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงกบให้ปลอดจากเชื้อแบคทีเรีย (Mycobacterium spp.) 20
ผลของการใช้แป้งข้าวไรซ์เบอรี่พรีเจลาทิไนซ์เพื่อลดไขมันในสเปรดช็อกโกแลต 22
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องหุงสุกกึ่งสำเร็จเพื่อสุขภาพ สู่นวัตกรรมอาหาร เชิงพาณิชย์ 25
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทอาหารหมัก ด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์ 20
การพัฒนาโรงงานต้นแบบผลิตแป้งกล้วยหอมครบวงจร 39
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเชิงสุขภาพที่มีฤทธิ์ในการป้องกัน DNA damage และมีฤทธิ์ prebiotic จากพันธุ์ข้าวพื้นที่สูง 18
ขี้ผึ้งถูนวดลูกประคบสมุนไพรล้านนา 30
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพรล้านนา เป็นสเปรย์นำ้มัน หอมระเหยลูกประคบสูตรล้านนา 25
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพลาสม่า และต่อการกระตุ้นการงอกของเมล็ดและเจริญเติบโตของพืช 17
การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตผักเชียงดาและประเมินต้นทุนการผลิตเชียงดาในฟาร์มต้นแบบ 16
สมบัติเชิงหน้าที่และศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวคุณภาพต่ำ ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือก 20
ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่ผลิตจากแบคทีเรียกลุ่ม Pink Pigmented Facultative Methylotrophs (PPFMs) ต่อการพัฒนายอดและแคลลัสของผักเชียงดา [Gymnema inodorum (Lour.) Decne.] ที่มีสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสภาพปลอดเชื้อ 19
ความหลากหลายของแพลงก์ตอนและสัตว์หน้าดินบริเวณแม่น้ำน่าน 12
การพัฒนาศักยภาพธุรกิจกาแฟพิเศษแบบครบวงจรในเขตภาคเหนือตอนบนเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานส่งออกตามโมเดลทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด 15