ผลงานวิจัยพร้อมใช้

บริหาร สังคม

ผลงาน อ่านแล้ว (ครั้ง)
การใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาต้นแบบชุมชนอัจฉริยะบนฐานทุนทางสังคมในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา -คอกม้า 30
แนวปฏิบัติลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย 29
การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตปัญญาและศาสนาธรรมแก่คนไทย 29
แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของสหกรณ์นครเชียงราย จำกัด 28
การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าทอใยกัญชงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 43
ส้มสีทองน่าน : การบูรณาการเพื่อการจัดการอนุรักษ์พันธุกรรมและใช้ประโยชน์จากพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 40
การพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวการเกษตร 4.0 30
ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษาบ้านห้วยหลวง ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 22
การศึกษาต้นทุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง 23
การลดต้นทุนในห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวปลอดภัยในจังหวัดพิษณุโลกโดยใช้ วิธีต้นทุนฐานกิจกรรม 27
การบริหารจัดการหลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 18
การพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์บ้านกิ่วแลน้อยและบ้านกิ่วแลหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 18
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์บ้านกิ่วแลน้อย และบ้านกิ่วแลหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 17
ศักยภาพทุนทางปัญญาและผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านกิ่วแลน้อยและบ้านกิ่วแลหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 18
การบริหารการผลิตและจัดทำบัญชีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน บ้านกิ่วแลน้อยและ บ้านกิ่วแลหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 20
การวางแผนกลยุทธ์การตลาดแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนบ้านกิ่วแลน้อยและ บ้านกิ่วแลหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 20
รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน บ้านกิ่วแลน้อยและบ้านกิ่วแลหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 21
ความพึงพอใจต่อองค์ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางของนักท่องเที่ยว 17
โปรแกรมแสดงผลข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดน่านจากการประมวลผลภาพแสดงผล ตามเวลาจริงโดยใช้เซิร์ฟ 21
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสายพานลำเลียงด้วยการออกแบบและพัฒนาในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และวิเคราะห์สภาพสายพานด้วยการวิเคราะห์ภาพด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 15
ศึกษาและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสู่ห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์สินค้าเกษตร (E-SAP) 23
เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงกบในบ่อปูนซีเมนต์ด้วยระบบควบคุม ปัญญาประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 42
รูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนและท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 21
การสื่ออัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้งต่อวิถีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 19
การเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้วยรูปแบบการจัดการตลาดสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอมืออัตลักษณ์เมืองน่าน 19
น้ำพุร้อน: นวัตกรรมการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในภาคเหนือตอนบน 48
นวัตกรรมการบริการของโรงแรมขนาดเล็กในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 17
การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการจัดการ 11