ผลงานวิจัยพร้อมใช้

เทคโนโลยี วิศวกรรม

ผลงาน อ่านแล้ว (ครั้ง)
การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ในระบบโซ่อุปทานของการผลิตกวางเชิงพาณิชย์และผลกระทบ 105
การพัฒนา ปรับปรุง สอบเทียบและทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์เซรามิก ชีวภาพที่มีไฮดรอกซีอะพาไทต์เป็นองค์ประกอบหลักในวัสดุทางการแพทย์เพื่อ ไปสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชีววัสดุสากล US FDA 33
การพัฒนาเครื่องพิมพ์ 3 มิติ สำหรับซีเมนต์กระดูกชนิดเซ็ตตัวได้เอง เพื่อใช้ผลิตเซรามิกทางการแพทย์ 42
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์มันฝรั่ง 48
การพัฒนาการทดสอบผลิตภัณฑ์งานระบบขนส่งทางรางและเทคโนโลยีการซ่อมแซมชิ้นส่วนที่สึกหรอ 69
การพัฒนาเครื่องอบแห้งเนื้อสับปะรดแว่น โดยใช้ปั๊มความร้อน 22
ออกแบบและสร้างเครื่องอัดเส้นใยเยื่อใบสับปะรด 23
โรงเรือนอบแห้งสับปะรดแช่อิ่มด้วยรังสีแสงอาทิตย์ 25
การออกแบบและสร้างอุปกรณ์มัดใบสับปะรด 18
การศึกษาคุณสมบัติของเสียงเคาะ เพื่อคัดแยกคุณภาพของสับปะรดแบบอัตโนมัติ 23
การคัดแยกขนาดสับปะรดด้วยคุณสมบัติเสียงสะท้อนความถี่สูงของสับปะรด พันธ์ุปัตตาเวีย 20
การบูรณาการหลักวิศวกรรมในการจัดการความรู้สำหรับสร้างรถม้า จังหวัดลำปาง 18
การพัฒนาเตาย้อมสีประหยัดเชื้อเพลิงสำหรับกลุ่มทอผ้า บ้านห้วยทราย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 16
การออกแบบและพัฒนาระบบการบรรจุถุงผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นแบบอัตโนมัติ 25
การศึกษาพารามิเตอร์การผลิตถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพดเพื่อ ประโยชน์ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงคุณภาพดิน 19