ผลงานวิจัยพร้อมใช้

วีดิทัศน์

ผลงาน อ่านแล้ว (ครั้ง)
การระบุเอกลักษณ์กลิ่นรสของเมล็ดกาแฟในเขตภาคเหนือตอนบนเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานการส่งออกสำหรับโรงคั่วกาแฟขนาดเล็ก 124
การพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการจัดการ 11