ผลงานวิจัยพร้อมใช้

โปสเตอร์

ผลงาน อ่านแล้ว (ครั้ง)
การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ในระบบโซ่อุปทานของการผลิตกวางเชิงพาณิชย์และผลกระทบ 105
การบริหารจัดการกระบวนการผลิตลำไยแปรรูป (ลำไยสีทอง) ตามมาตรฐานอาหารและยา ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบ้านกิ่วมื่น ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 43
ผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้ง เพื่อการออกแบบตราสินค้าและ บรรจุภัณฑ์ สู่การขยายโอกาสทางธุรกิจ ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบ้านกิ่วมื่น ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 60
กระบวนการที่เหมาะสมในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟน่าน 65
พัฒนาสื่อดิจิตอลลวดลายผ้าไทยวนสร้างสรรค์ เพื่อการนำไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 76
การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ลำไยสดเพื่อการจำหน่ายสำหรับตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศ กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกรชาวสวนลำไย อ.พร้าว และ อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 39
การศึกษาผลของกระดาษจากเศษมะม่วงกลึงที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 34
การออกแบบอัตลักษณ์และการผลิตสื่อสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม ตำบลกื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 32
การศึกษาอัตลักษณ์เครื่องประดับและการแต่งกายของชาวเขาเพื่อการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงินตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์พัฒนา โครงการหลวงแม่สะเรียงหน่วยย่อยชุมชน 91
การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และป้ายประกอบการจัดแสดงสินค้าแบบมีส่วนร่วม สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าฝ้ายทอมือกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 45
การสร้างแบรนด์และบรรจุภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนกลุ่มหัตถกรรมล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 39
การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เชือกกล้วย เพื่อความพร้อมในการขยายโอกาสทางการตลาด 32
การสร้างรูปแบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืนของชุมชนและการสร้างแบรนด์ในบริบท ของกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 36
การสร้างสรรค์เครื่องประดับลูกปัดเซรามิกเพื่อประกอบแฟชั่นการแต่งกาย 34
การพัฒนาเนื้อดินปั้น และรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน บ้านหม้อ อําเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 53
การศึกษาเพื่อพัฒนาลวดลายผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านห้วยทราย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 74
การพัฒนา ปรับปรุง สอบเทียบและทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์เซรามิก ชีวภาพที่มีไฮดรอกซีอะพาไทต์เป็นองค์ประกอบหลักในวัสดุทางการแพทย์เพื่อ ไปสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชีววัสดุสากล US FDA 33
การพัฒนาเครื่องพิมพ์ 3 มิติ สำหรับซีเมนต์กระดูกชนิดเซ็ตตัวได้เอง เพื่อใช้ผลิตเซรามิกทางการแพทย์ 42
การออกแบบและทดลองผลิตเก้าอี้พักผ่อนจากวัสดุผสมมูลช้าง 52
การวิจัยและส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านการจ้าหน่ายสินค้าแปรรูปจากสมุนไพรของสหกรณ์การเกษตรสมุนไพรต้าบลแม่มอก จำกัด 36
นวัตกรรมการจักสานไม้ไผ่จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ตลาดสากลกรณีศึกษา ชมรมผู้สูงอายุ บ้านกิ่วแลป่าเป้า ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 49
การเสริมสร้างความเข้มแข็งการผลิตเครื่องปั้นดินเผา เพื่อการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในท้องถิ่น 30
การวิจัยและพัฒนาศักยภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายร่วมสมัยด้วยผ้าทอย้อมสีธรรมชาติและเครื่องประดับที่ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชุมชนกลุ่มผ้าฝ้ายอำพัน ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 113
การวิจัยและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชนกะเหรี่ยงบ้านป่างิ้ว ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เพื่อการพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน 31
มิติการรับรู้ของพื้นที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ชุมชนไทเขิน บ้านต้นแหนน้อย อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 35
การใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาต้นแบบชุมชนอัจฉริยะบนฐานทุนทางสังคมในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา -คอกม้า 30
แนวปฏิบัติลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย 29
การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตปัญญาและศาสนาธรรมแก่คนไทย 29
การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์มันฝรั่ง 48
การพัฒนาการทดสอบผลิตภัณฑ์งานระบบขนส่งทางรางและเทคโนโลยีการซ่อมแซมชิ้นส่วนที่สึกหรอ 69
การพัฒนาศักยภาพธุรกิจกาแฟพิเศษแบบครบวงจรในเขตภาคเหนือตอนบนเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานส่งออกตามโมเดลทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด 31
การพัฒนาเทคโนโลยีเสริมสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปแป้งกล้วยหอม 34
การบูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยีพลาสม่าและไมโคร/นาโนบับเบิลต่อการสนับสนุนระบบการผลิตอาหารปลอดภัยรองรับเกษตรกร ยุค 4.0 30
เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและปริมาณกรดจิมเนมิคของผักเชียงดาตามมาตรฐานการส่งออก 46
เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและปริมาณกรดจิมเนมิคของผักเชียงดาตามมาตรฐานการส่งออก 26
แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของสหกรณ์นครเชียงราย จำกัด 28
การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าทอใยกัญชงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก 43
ส้มสีทองน่าน : การบูรณาการเพื่อการจัดการอนุรักษ์พันธุกรรมและใช้ประโยชน์จากพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 40
การพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพผู้สูงอายุ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวการเกษตร 4.0 30
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือให้ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 52
การศึกษาอัตลักษณ์ภาคเหนือตอนบนเพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นกก ประเภทของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึก กลุ่มจักสานบ้านสันทราย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 30
การวิจัยพัฒนา รูปแบบและการตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน บ้านป่าตาลเพื่อเพิ่มมูลค่าและการพึ่งพาตนเอง 49
การพัฒนารูปแบบตุ๊กตาดินเผาบ้านป่าตาล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการกับกลุ่มผ้าทอพื้นบ้าน 50
การวิจัยพัฒนาเนื้อดินพื้นบ้านบ้านป่าตาลเพื่อใช้สำหรับการขึ้นรูปด้วยแบบพิมพ์ 28
การพัฒนาดินแม่แตงและเคลือบสำหรับแหล่งเตาอินทขิล 61
การพัฒนานักออกแบบในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความสามารถในการสะท้อนอัตลักษณ์ล้านนาต่อการพัฒนาแฟชั่นตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 28
กระบวนการพิมพ์ลวดลายผ้าฝ้ายด้วยมือจากสีธรรมชาติ 50
การสร้างวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือสู่สากล กรณีศึกษา : กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 52
สื่อมัลติมีเดีย พื้นฐานศิลปะ เนื้อหาทฤษฎีสี บนแอพพลิเคชั่นแอนดรอยสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน 48
ผลของกระดาษกาบกล้วยผสมถ่านกัมมันต์และไททาเนียมไดออกไซด์ต่ออายุการเก็บรักษากล้วยหอมทอง 38
การศึกษาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของชาเขียวจากต้นอ่อนข้าวหอมนิล 41
ประสิทธิภาพการกำจัดโลหะหนักในน้ำโดยใช้เศษเหลือทิ้งของสับปะรดเป็นตัวดูดซับ ในรูปแบบการบรรจุที่แตกต่าง 37
การประเมินฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้านและสมุนไพรของชนเผ่ามูเซอดำ จังหวัดตาก 34
การเปรียบเทียบค่าความร้อนของถ่านอัดแท่งจากส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิต 30
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากข้าวเม่าพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทย 28
ความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรปลาเลียหิน (Garra cambodgiensis) บริเวณแม่น้ำน่าน โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์ 29
การจำแนกสายพันธุ์ของมะไฟจีนในจังหวัดน่านด้วยเครื่องหมายพันธุกรรม 35
ตู้อบแห้งชาเขียวระบบผสมผสานท่อความร้อนฮีตไปป์ร่วมกับก๊าซชีวมวล 26
การศึกษาผลของคุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของข้าวอินทรีย์ภายหลังการผ่านคลื่นอินฟราเรดเพื่อใช้ในการกำจัดแมลง 25
ผลของเพคติเนสต่อคุณสมบัติของน้ำสตาร์แอปเปิ้ล 26
การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ : กรณีศึกษา อ. เมืองตาก จ.ตาก 27
การพัฒนาเครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้ระบบลมหมุนวนในระดับชุมชน 25
การพัฒนาเครื่องแยกหินและขัดมันข้าวกล้องสำหรับโรงสีข้าวชุมชน 45
การทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวเหนียวดำ 28
การผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวหอมนิล 21
การเก็บรักษาหัวพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์ 21
การขยายพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์ 24
ระบบการปลูกสับปะรดให้มีผลผลิตกระจายออกนอกฤดู 20
การพัฒนากระบวนการแปรรูปสับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง 89
ศักยภาพในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร กรณีศึกษาบ้านห้วยหลวง ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 22
คุณภาพและการใช้ประโยชน์ของสับปะรดผง โดยวิธีการอบแห้งแบบถาด 28
ผลกระทบของการใช้ปุ๋ยเคมี และสารกำจัดวัชพืช ในแปลงปลูกสับปะรด ในหมู่บ้านห้วยหลวง ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 24
การศึกษาต้นทุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ สับปะรดแช่อิ่มอบแห้ง 23
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ขนมขบเคี้ยวจากสับปะรด 22
การปรับปรุงคุณภาพสับปะรดหยี 27
การออกแบบบรรจุภัณฑ์และศึกษาอายุเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์สับปะรดกวนของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปสับปะรด บ้านห้วยหลวง 26
การพัฒนาเครื่องอบแห้งเนื้อสับปะรดแว่น โดยใช้ปั๊มความร้อน 22
ออกแบบและสร้างเครื่องอัดเส้นใยเยื่อใบสับปะรด 23
โรงเรือนอบแห้งสับปะรดแช่อิ่มด้วยรังสีแสงอาทิตย์ 25
การใช้ประโยชน์จากสับปะรดผงในผลิตภัณฑ์ชิฟฟ่อนเค้ก 27
ผลของการเสริมยูเรียและแป้งต่อสมรรถนะการผลิต ค่าโลหิตวิทยาและการตอบสนองฮอร์โมนในโคนมสาว ที่ได้รับเปลือกสับปะรดเป็นอาหารหยาบหลัก 22
ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นสอดไส้สับปะรด 21
การออกแบบและสร้างอุปกรณ์มัดใบสับปะรด 18
การจัดการดอกสับปะรดที่มีผลผลิตล้นตลาด โดยวิธีการจัดแต่งดอกไม้ 19
การศึกษาคุณสมบัติของเสียงเคาะ เพื่อคัดแยกคุณภาพของสับปะรดแบบอัตโนมัติ 23
การคัดแยกขนาดสับปะรดด้วยคุณสมบัติเสียงสะท้อนความถี่สูงของสับปะรด พันธ์ุปัตตาเวีย 20
การศึกษาคุณภาพของพันธุ์สับปะรดบริโภคสด ที่ปลูกในตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 25
การพัฒนาพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์ 21
การวิจัยและพัฒนาว่านแสงอาทิตย์เพื่อผลิตเป็นไม้ดอกการค้า 32
การควบคุมโรคไหม้ของข้าวโดยชีววิธีด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา 19
การปรับปรุงพันธุ์สับปะรดเพื่อการบริโภคผลสดและอุตสาหกรรมแปรรูป 32
การลดต้นทุนในห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวปลอดภัยในจังหวัดพิษณุโลกโดยใช้ วิธีต้นทุนฐานกิจกรรม 27
การบริหารจัดการหลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 18
การพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์บ้านกิ่วแลน้อยและบ้านกิ่วแลหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 18
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์บ้านกิ่วแลน้อย และบ้านกิ่วแลหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 17
ศักยภาพทุนทางปัญญาและผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านกิ่วแลน้อยและบ้านกิ่วแลหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 18
การบริหารการผลิตและจัดทำบัญชีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน บ้านกิ่วแลน้อยและ บ้านกิ่วแลหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 20
การวางแผนกลยุทธ์การตลาดแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนบ้านกิ่วแลน้อยและ บ้านกิ่วแลหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 20
รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน บ้านกิ่วแลน้อยและบ้านกิ่วแลหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 21
การบูรณาการหลักวิศวกรรมในการจัดการความรู้สำหรับสร้างรถม้า จังหวัดลำปาง 18
ความพึงพอใจต่อองค์ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางของนักท่องเที่ยว 17
โปรแกรมแสดงผลข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดน่านจากการประมวลผลภาพแสดงผล ตามเวลาจริงโดยใช้เซิร์ฟ 21
การพัฒนาเตาย้อมสีประหยัดเชื้อเพลิงสำหรับกลุ่มทอผ้า บ้านห้วยทราย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 16
การออกแบบและพัฒนาระบบการบรรจุถุงผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นแบบอัตโนมัติ 25
การศึกษาพารามิเตอร์การผลิตถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพดเพื่อ ประโยชน์ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงคุณภาพดิน 19
การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึก โดยแนวคิดจากวัฒนธรรม ชนเผ่าดาราอั้ง จังหวัดเชียงใหม่ 29
การศึกษาและทดลองวัสดุผสมจากมูลช้างเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 17
การศึกษาเพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมองค์ความรู้ภูมิปัญญาลวดลายล้านนาสร้างสรรค์ และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น 18
ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะสู่ตลาดญี่ปุ่น 21
การพัฒนาผ้าทอใยผสมระหว่างเส้นใยขนแกะและเส้นใยไหมอีรี่ 19
การใช้เถ้าลอยถ่านหินลิกไนต์มาเป็นวัตถุดิบหลักทำน้ำเคลือบสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเอิร์ทเทนแวร์ 19
การฟื้นฟูและพัฒนาเอกลักษณ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน วิสาหกิจชุมชนบ้านกวน ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 20
การพัฒนาอิฐพื้นบ้านมวลเบา สำหรับวิสาหกิจชุมชนบ้านสันบุญเรือง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จากเถ้าลอยลิกไนต์และกากดินขาวลำปาง 18
การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างมั่นคง 21
ศักยภาพของสารสกัดจากผักพื้นบ้านต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 26
เทคนิคการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงกบให้ปลอดจากเชื้อแบคทีเรีย (Mycobacterium spp.) 20
ผลของการใช้แป้งข้าวไรซ์เบอรี่พรีเจลาทิไนซ์เพื่อลดไขมันในสเปรดช็อกโกแลต 22
การพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรมและชุมชน 1
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องหุงสุกกึ่งสำเร็จเพื่อสุขภาพ สู่นวัตกรรมอาหาร เชิงพาณิชย์ 25
การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทอาหารหมัก ด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์ 20
การพัฒนาโรงงานต้นแบบผลิตแป้งกล้วยหอมครบวงจร 39
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเชิงสุขภาพที่มีฤทธิ์ในการป้องกัน DNA damage และมีฤทธิ์ prebiotic จากพันธุ์ข้าวพื้นที่สูง 18
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสายพานลำเลียงด้วยการออกแบบและพัฒนาในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และวิเคราะห์สภาพสายพานด้วยการวิเคราะห์ภาพด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 15
ศึกษาและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานสู่ห่วงโซ่อุปทานอิเล็กทรอนิกส์สินค้าเกษตร (E-SAP) 23
เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงกบในบ่อปูนซีเมนต์ด้วยระบบควบคุม ปัญญาประดิษฐ์สมองกลฝังตัว 42
การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแม่สูนน้อย ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 21
การศึกษาอัตลักษณ์เสื้อผ้าไทใหญ่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสินค้าสิ่งทอ กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 16
รูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนและท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน 21
การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับเงิน กรณีศึกษา กลุ่มคลัสเตอร์เครื่องเงิน จังหวัดน่าน 25
ขี้ผึ้งถูนวดลูกประคบสมุนไพรล้านนา 30
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพรล้านนา เป็นสเปรย์นำ้มัน หอมระเหยลูกประคบสูตรล้านนา 25
การออกแบบและพฒันาบรรจุภัณฑ์ผลิตภณัฑ์สตรอเบอร์รี่อบแห้ง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรช่างเคี่ยน จังหวัดเชียงใหม่ 21
การสื่ออัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้งต่อวิถีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 19
การเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้วยรูปแบบการจัดการตลาดสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอมืออัตลักษณ์เมืองน่าน 19
น้ำพุร้อน: นวัตกรรมการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในภาคเหนือตอนบน 48
นวัตกรรมการบริการของโรงแรมขนาดเล็กในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 17
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพลาสม่า และต่อการกระตุ้นการงอกของเมล็ดและเจริญเติบโตของพืช 17
การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบบริหารจัดการชุมชน และการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการสร้างแบรนด์ แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิก ชุมชนบ้านศาลาบัวบก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 17
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับอาหาร โดยใช้ดินแม่แตงและเคลือบของแหล่งเตาอินทขิล 18
การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตผักเชียงดาและประเมินต้นทุนการผลิตเชียงดาในฟาร์มต้นแบบ 16
สมบัติเชิงหน้าที่และศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวคุณภาพต่ำ ในโครงการรับจำนำข้าวเปลือก 20
ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่ผลิตจากแบคทีเรียกลุ่ม Pink Pigmented Facultative Methylotrophs (PPFMs) ต่อการพัฒนายอดและแคลลัสของผักเชียงดา [Gymnema inodorum (Lour.) Decne.] ที่มีสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสภาพปลอดเชื้อ 19
ความหลากหลายของแพลงก์ตอนและสัตว์หน้าดินบริเวณแม่น้ำน่าน 12