โลโก้เว็บไซต์ ทำเนียบสถาบันวิจัยและพัฒนา ๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล | สถาบันวิจัยและพัฒนา

ทำเนียบสถาบันวิจัยและพัฒนา ๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล


 

          - ทีมผู้บริหาร สวพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ       
          - เจ้าหน้าที่ประจำ สวพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
               1. 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร     
               2. 
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัย   
               3. 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม    

         - ทีมผู้บริหาร สวพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
         - เจ้าหน้าที่ประจำ สวพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

         -ทีมผู้บริหาร สวพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    
         -เจ้าหน้าที่ประจำ สวพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   

  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

        - ทีมผู้บริหาร สวพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
          -  เจ้าหน้าที่ประจำ สวพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
             1.
งานบริหารและพัฒนาระบบ   
             2.
งานบริหารงานวิจัย            
             3.
งานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
             4.  Enterprise Linkage Center    
             5.
ศูนย์บริการวิชาการเชิงพาณิชย์     

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon