โลโก้เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา | สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา


    สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2549 ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ลงนาม ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนที่ 118 ก หน้า 18 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 โดยแบ่งส่วนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นสำนักงาน
ผู้อำนวยการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2550 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2550 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนพิเศษ 59 ง หน้า 13 วันที่ 16 พฤษภาคม 2550 ซึ่งเดิมหน่วยงานนี้คือฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ
    ปัจจุบันสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งอยู่ที่อาคารวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 
ปรัชญา
"การพัฒางานวิจัยแบบมีส่วนร่วม ทั้งระดับคณะและพื้นที่"
 
วิสัยทัศน์
"สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาของ มทร.ล้านนา สู่ระดับสากล" ด้วยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
 
พันธกิจ
1) ส่งเสริมการบูรณาการวิจัยร่วมกับการเรียนการสอน ภายใต้แนวความคิดโรงเรียนในโรงงาน เพื่อสามารถพัฒนางานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและสนองความต้องการของสถานประกอบการ รวมทั้งเป็นการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย Problem based learning (PBL)
2) ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (P-Private, P-Public, P-Partnership)
3) ส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยของ มทร.ล้านนา ร่วมกับสถานประกอบการในเขตภาคเหนือเพื่อเข้าร่วมกับ Northern Food Valley
 
 
โครงสร้างหน่วยงาน
 
 
 
 
 
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา