โลโก้เว็บไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา | สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา


 
สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นส่วนราชการ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2549 ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนาม ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนที่ 118 ก หน้า 18 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2549 โดยแบ่งส่วนราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นสำนักงานผู้อำนวยการ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ. 2550 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2550 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนพิเศษ 59 ง หน้า 13 วันที่ 16 พฤษภาคม 2550 ซึ่งเดิมหน่วยงานนี้คือฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ ปัจจุบันสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งอยู่ที่อาคาร C2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 
ปรัชญา
"การพัฒนางานวิจัยแบบมีส่วนร่วม ทั้งระดับคณะและพื้นที่"
 
วิสัยทัศน์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการพัฒนากำลังคนด้านงานวิจัย ระบบนิเวศน์วิจัยและระบบบริหารงานวิจัย เพื่อผลักดันการสร้างนักวิจัยและผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี งานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ละนวัตกรรม สำหรับแก้ปัญหา ยกระดับ สร้างโอกาส ส่งเสริมและสนับสนุน ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ของชุมชน ท้องถิ่น ภาคเหนือและประเทศอย่างยั่งยืน
 
พันธกิจ
  1. พัฒนาและส่งเสริมบุคลากร นักวิจัย นักศึกษาและสร้างเครือข่ายนักวิจัย เพื่อพัฒนาผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ
  2. พัฒนาระบบนิเวศน์วิจัยและระบบบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อสนับสนุนภารกิจการด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ เช่น ระบบสารสนเทศ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
  3. สนับสนุนและส่งเสริม ให้บุคลากรวิจัย ดำเนินกระบวนการวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ กฎระเบียบ เครื่องมือ กองทุน การประสานงานเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เป็นต้น
  4. ส่งเสริมงานเผยแพร่ ผลงานวิจัย สู่แวดวงวิชาการ ในรูปแบบที่หลากหลาย ผ่านสื่อทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์
  5. ส่งเสริมกระบวนการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรมและเชิงสังคม ด้วยกลไกการสร้างมาตรฐาน ตลาด การแข่งขัน pitching, การบ่มเพาะธุรกิจฐานนวัตกรรม และอุทยานนวัตกรรม

โครงสร้างหน่วยงาน

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา