โลโก้เว็บไซต์ รายชื่อโครงการวิจัย  | สถาบันวิจัยและพัฒนา

รายชื่อโครงการวิจัย


 

 

ปี

ประเภททุน

ลำดับที่

ชื่อเรื่องโครงการวิจัย

ชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย

คณะ

เขตพื้นที่

2564

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

1

การพัฒนาการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสมุนไพรโดยกระบวนการใช้สนามไฟฟ้าพัลส์และการศึกษาการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

นางสาวจรรยวรรธน์ วุฒิจำนงค์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เชียงใหม่

2564

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

2

นวัตกรรมศิลปวัฒนธรรมดนตรีนาฏศิลป์รวมเผ่าชาวดอยสร้างสรรค์ โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ (SLC) สู่การปฏิบัติเสริมพลังชุมชนแห่งการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเยาวชนเพื่ออนาคต

ผศ.เจตชรินทร์ จิรสันติธรรม

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2564

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

3

การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุวัยต้นยุค 4.0 ในบริบทการเกษตรพื้นถิ่นร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถทางการแข่งขันในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชนระดับฐานรากในพื้นที่จังหวัดน่านฐานรากในพื้นที่จังหวัดน่าน

นายเอกชัย ดวงใจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2564

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

4

การวิจัยและพัฒนาสินค้าแปรรูปจากมะม่วง ด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างมาตฐานสินค้าชุมชนยกระดับคุณภาพและความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ (แผน)

นายภัทรกร ออแก้ว

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2564

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

5

โครงการย่อยที่ 1 การออบแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าแปรรูปจากมะม่วง เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าชุมชนและความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

นายภัทรกร ออแก้ว

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2564

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

6

โครงการย่อยที่ 2 การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างแบรนด์และตราสินค้า สำหรับสินค้าแปรรูปจากมะม่วงเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าชุมชนและความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

นายพบสันต์ ติไชย

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2564

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

7

โครงการย่อยที่ 3 แนวทางการส่งเสริมการตลาดยุคดิจิทัลสินค้าแปรรูปมะม่วง เพื่อขยายช่องทางการจำหน่ายในระดับอาเซียน สำหรับสินค้าชุมชนและความสามารถการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

นางจิรฉัตร จันทร์แจ่ม เดวีส์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2564

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

8

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมีกิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่

นายภานุพันธ์ ลาภรัตนทอง

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2564

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

9

เพิ่มมูลค่าและการผลิตนวัตกรรมจากข้าวก่ำดอยสะเก็ดเพื่อยกระดับวิสาหกิจเริ่มต้น

นางสาวสุรีวรรณ ราชสม

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เชียงใหม่

2564

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

10

โครงการย่อยที่ 1 นวัตกรรมอาหารแปรรูปสุขภาพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเชิงอัตลักษณ์อาหารเครื่องดื่มที่มีคุณค่าและมูลค่าสูงจากข้าวกํ่าดอยสะเก็ด

นางสาวสุรีวรรณ ราชสม

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เชียงใหม่

2564

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

11

โครงการย่อยที่ 2 การวิจัยและพัฒนากระบวนการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากข้าวกํ่าด้วยเทคนิคสนามไฟฟ้าพัลส์ระดับ SME

นายชัชวาลย์ กันทะลา

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เชียงใหม่

2564

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

12

บวรชราสุข : นวัตกรรมการจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยในศตวรรษที่ 21 (แผน)

นายยุรธร จีนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2564

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

13

โครงการย่อยที่ 1 สานสามวัย : บทบาทของชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน ในการสร้างแรงยึดเหนี่ยวทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ

นายยุรธร จีนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2564

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

14

โครงการย่อยที่ 2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อสร้างรูปแบบกลไกในการลด วยาคติที่มีต่อผู้สูงวัยและลดความเหลื่อมลํ้าทางสังคมของผู้สูงอายุ

นายยุรธร จีนา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2564

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

15

โครงการย่อยที่ 3 รูปแบบการสร้างพฤฒิพลังให้แก่ผู้สูงวัย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้าน วัด โรงเรียน

นส.บุษบา ฟูตา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2564

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

16

9 มงคล 9 ธรรม 9 บูรพาจารย์: นวัตกรรมการท่องเที่ยวพระพุทธศาสนา เชิงสร้างสรรค์ ในล้านนา (แผน)

นางญาตาวีมินทร์ พืชทองหลาง

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2564

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

17

โครงการย่อยที่ 1 9 มงคล: การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสักการะพระพุทธรูปและเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ในล้านนา

นายวรพงษ์ ด้วงน้อย

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2564

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

18

โครงการย่อยที่ 2 9 ธรรม: รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการปฏิบัติธรรมในล้านนา

ผศ.ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2564

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

19

โครงการย่อยที่ 3 9 บูรพาจารย์: รูปแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวตามรอยบูรพาจารย์พระป่าสายพระกรรมฐานในล้านนา

นางญาตาวีมินทร์ พืชทองหลาง

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2564

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

20

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการค้าชายแดนเมืองคู่ขนานระหว่างแม่สอดกับรัฐกะเหรี่ยง

นายสนธยา ทองอรุณศรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตาก

2564

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

21

โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดการค้าชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

นายจักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ตาก

2564

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

22

โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มศักยภาพการค้าเมืองชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
แม่สอด จังหวัดตาก

ดร. ปริดา จิ๋วปัญญา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตาก

2564

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

23

โครงการย่อยที่ 3 การวิจัยและพัฒนาเพื่อชุมชนพึ่งพาตนเองได้จากพลังงานสะอาด สำหรับรองรับการขยายตัวของเมืองเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน

นายสวัสดิ์ ยุคะลัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตาก

2564

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

24

โครงการย่อยที่ 4 การประเมินและการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนทางพลังงานของผู้ประกอบการ OTOP ในเขตการค้าชายแดนแม่สอด จังหวัดตาก

ดร. สินเดิม ดีโต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ตาก

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

1

574 : การวิจัยและส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านการจ้าหน่ายสินค้าแปรรูปจากสมุนไพรของสหกรณ์การเกษตรสมุนไพรต้าบลแม่มอก จำกัด

นายภัทรกร ออแก้ว

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

2

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าแปรรูปจากสมุนไพร ให้สอดคล้องกับ
นโยบายไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษา สหกรณ์การเกษตรสมุนไพร ตาบล
แม่มอก จากัด

นายภัทรกร ออแก้ว

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

3

การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการตลาดสิ้นค้าแปรรูปจาก
สมุนไพรให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 กรณีศึกษา สหกรณ์
การเกษตรสมุนไพรตาบลแม่มอก จากัด

นางสาวรัชฎาพร ใจมั่น

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

4

472 : นวัตกรรมการจักสานไม้ไผ่จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุสู่ตลาดสากลกรณีศึกษา ชมรมผู้สูงอายุ บ้านกิ่วแลป่าเป้า ต้าบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

นางวาสนา สายมา

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

5

การศึกษาและพัฒนารูปแบบงานจักสานไม้ไผ่ลวดลายดั้งเดิม เพื่อประยุกต์ใช้ในการ ออกแบบตกแต่ง กรณีศึกษา ชมรมผู้สูงอายุ บ้านกิ่วแลป่าเป้า ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

นางวาสนา สายมา

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

6

การศึกษาและพัฒนาการบรรจุภัณฑ์งานจักสานไม้ไผ่ลวดลายดั้งเดิม เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า กรณีศึกษา ชมรมผู้สูงอายุ บ้านกิ่วแลป่าเป้า ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

นาง'จิรฉัตร จันทร์แจ่ม เดวีส์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

7

การส่งเสริมการตลาดและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ลวดลายดั้งเดิม กรณีศึกษา ชมรมผู้สูงอายุ บ้านกิ่วแลป่าเป้า ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

นางรักษ์คณา กวาวสิบสาม

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

8

1925 : การเสริมสร้างความเข้มแข็งการผลิตเครื่องป้ันดินเผา เพื่อการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในท้องถิ่น

ผศ.รองรัตน์ ระมิงค์วงศ์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

9

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน บ้านกวน ตามมาตรฐาน มผช. อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ผศ.รองรัตน์ ระมิงค์วงศ์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

10

การพัฒนาอิฐฉนวนความร้อนดินเผา สำหรับเตาเผาพื้นบ้านกลุ่ม เครื่องปั้นดินเผาซะป๊ะดงหลวง จ.ลำพูน จากเซรามิกไฟเบอร์

ผศ.รองรัตน์ ระมิงค์วงศ์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

11

483 : การวิจัยและพัฒนาศกั ยภาพชุมชนด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เครื่องแต่งกายร่วมสมัยด้วยผ้าทอย้อมสีธรรมชาติที่ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายสุพจน์ ใหม่กันทะ

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

12

523 : การส่งเสริมศักยภาพชุมชนกะเหรี่ยงบ้านป่างิ้ว ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เพื่อการ...ตนเองอย่างยั่งยืน

ผศ.ญาณิศา โกมลสิริโชค

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

13

การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติสำหรับสิ่งทอและไม้ไผ่ของชุมชน
กะเหรี่ยงบ้านป่างิ้ว

ผศ.ญาณิศา โกมลสิริโชค

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

14

แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมและการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนกะเหรี่ยงบ้านป่างิ้ว

นายสิทธิโรจน์ เลิศอนันต์พิพัฒน์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

15

การพัฒนาและออกแบบลายปั้นล้านนาประดับผนังของชุมชนกะเหรี่ยง
บ้านป่างิ้ว

นางสุดธิดา นิ่มนวล

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

16

การวิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องจักสานเพื่อส่งเสริม
การขาย ของชุมชนกะเหรี่ยงบ้านป่างิ้ว

นายภัทรกร ออแก้ว

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

17

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน
เชิงสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์ของชุมชนกะเหรี่ยงบ้านป่างิ้ว

นางอรนุตฎฐ์ สุธาคำ

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

18

7615 : การศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาชุมชนไทเขิน บ้านต้นแหนน้อย อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อในระบบ มิติการรับรู้ของพื้นที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ชุมชนไทเขิน บ้านต้นแหนน้อย อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวปิยะนุช เจดีย์ยอด

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

19

1775 : การใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาต้นแบบชุมชนอัจฉริยะบนฐานทุนทางสังคมในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา -คอกม้า

นางสาวกฤติกา อินตา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

20

การพัฒนาต้นแบบผู้นำชุมชนอัจฉริยะ ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า 

นางสาวกฤติกา อินตา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

21

การพัฒนาต้นแบบผู้สูงอายุอัจฉริยะในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า

นางลมัย ผัสดี

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

22

การพัฒนาต้นแบบเยาวชนอัจฉริยะในพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า 

นายสิทธิศักดิ์ ยี่ยวน

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

23

การพัฒนาต้นแบบผู้ประกอบการท้องถิ่นอัจฉริยะโดยรอบพื้นที่สงวน
ชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า

นายอนาวิน สุวรรณะ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

24

การใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อช่วยสร้างพื้นที่ทำงานร่วมบนฐานทุนทางสังคม ของชุมชนโดยรอบพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า

นางสาวกฤติกา อินตา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

25

2951 : แนวปฏิบตั ิที่ดีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศไทย

นางศศิพัชร์ สันกลกิจ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

26

ต้นแบบระบบบัญชีและการใช้สารสนเทศทางการบัญชีสำหรับผู้บริหารเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรทางการเงินระดับจุลภาคของประเทศไทย

นางศศิพัชร์ สันกลกิจ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

27

แนวปฏิบัติลดความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ การแก้ไขปัญหาหนี้สิน  เพื่อขจัดความยากจนระดับฐานรากของประเทศไทย

นางศศิพัชร์ สันกลกิจ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

28

ต้นแบบสนับสนุนการดำเนินงานวิสาหกิจเพื่อสังคมในประเทศไทย

นายอดิศักดิ์ ฝนห่าแก้ว

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

29

6454 : การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตปัญญาและศาสนาธรรมแก่คนไทย

นางสาวธัญญลักษณ์  บุญลือ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

30

ศิลปะการใช้ชีวิตและกิจกรรมบำบัดสำหรับเยาวชนห่างบ้านที่มีภาวะซึมเศร้าในจังหวัดเชียงใหม่

นางสาวธัญญลักษณ์  บุญลือ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

31

การสร้างพื้นที่ทางสังคม และการแสดงอัตลักษณ์แห่งตัวตนด้านจริยธรรมบนสื่อสังคมออนไลน์ของเยาวชนไทย

นางสาวธัญญลักษณ์  บุญลือ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

32

เรือนจำ เรือนธรรม: การพัฒนาธรรมวิทยากรต้นแบบเพื่อสอนพุทธธรรมและสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ต้องขังในประเทศไทย

นางญาตาวีมินทร์ พืชทองหลาง

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

33

389 : การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์มันฝรั่ง

ผศ.นเรศ อินต๊ะวงค์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

34

การพัฒนาเครื่องล้างมันฝรั่งแบบต่อเนื่องศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง

ผศ.นเรศ อินต๊ะวงค์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

35

การพัฒนาเครื่องปอกมันฝรั่งเพื่อใช้ในวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเจดีย์แม่ครัว

นายดอน วิละคำ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

36

การพัฒนาเครื่องหั่นมันฝรั่งแท่งเพื่อใช้ในวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเจดีย์แม่ครัว

นายกนต์ธีร์ สุขตากจันทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

37

7649 : การพัฒนาการทดสอบผลิตภัณฑ์งานระบบขนส่งทางรางและเทคโนโลยีการซ่อมแซม   ชิ้นส่วนที่สึกหรอ

ผศ.แมน ตุ้ยแพร่

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

38

พัฒนาเครื่องทดสอบแรงสลับแบบ Stroke rolling ความถี่สูง.

ผศ.แมน ตุ้ยแพร่

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

39

การพัฒนาผิวเคลือบแข็งของตะเฆ่และผิวรางรถไฟที่สึกหรอจากการใช้งาน ด้วยการพ่นเคลือบด้วยความร้อนและการเชื่อมพอกแข็งเพื่อการซ่อมบำรุง

นางสาวรัตนา อระภักดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

40

489 : การพัฒนาศักยภาพธุรกิจกาแฟพิเศษแบบครบวงจรในเขต ภาคเหนือตอนบนเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานส่งออกตามโมเดลทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด

รศ.ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำปาง

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

41

ผลกระทบของนวัตกรรมการแปรรูปกาแฟที่มีต่อคุณภาพของกาแฟอราบิก้าที่ปลูกบนพื้นที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลแตกต่างกันเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการส่งออกอุตสาหกรรมกาแฟพิเศษตามโมเดลทางเศรษฐกิจแบบก้าวกระโดด

รศ.ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำปาง

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

42

การสร้างและพัฒนาโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับอบแห้งกะลากาแฟ

นายกีรติ วุฒิจารี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำปาง

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

43

การพัฒนานวัตกรรมกรรมวิธีการเก็บบ่มเมล็ดกาแฟสารร่วมกับการใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวเพื่อส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมกาแฟพิเศษสู่มาตรฐานการส่งออก

รศ.ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำปาง

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

44

พัฒนาออนโทโลยีความรู้ด้านกาแฟพิเศษ สาหรับเป็นฐานความรู้สนับสนุน
การพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟพิเศษ

ดร.ธิติวัฒน์ ตาคำ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ลำปาง

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

45

การพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์กาแฟพิเศษ

ดร.ธิติวัฒน์ ตาคำ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ลำปาง

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

46

ศึกษาและพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าตราสินค้ากาแฟพิเศษในเขตภาคเหนือตอนบนเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันในอุตสาหกรรมกาแฟในภูมิภาคอาเซียน กรณีศึกษา พื้นที่ปลูกอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ผศ.กนกวรรณ  เวชกามา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ลำปาง

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

47

การจัดการท่องเที่ยวเพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมกาแฟพิเศษของชุมชนผู้ปลูกกาแฟตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

นายไพโรจน์ ไชยเมืองชื่น

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ลำปาง

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

48

การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการเพิ่มมูลค่าการผลิตกาแฟชนิดพิเศษด้วยนวัตกรรมในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานการส่งออก

นางสาวสายนที ทรัพย์มี

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ลำปาง

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

49

526 : การพัฒนาเทคโนโลยีเสริมส้าหรับอุตสาหกรรมแปรรูปแป้งกล้วยหอม

ผศ.ดร.ณัฐชัย    เที่ยงบูรณธรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

50

การเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตแป้งกล้วยหอม

ผศ.ดร.ณัฐชัย    เที่ยงบูรณธรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

51

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สาหรับแป้งกล้วยหอม

อาจารย์วัชรี เทพโยธิน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

52

571 : การบูรณาการนวัตกรรมเทคโนโลยีพลาสม่าและไมโคร /นา โนบบั  เบิลต่อการสนับสนุนระบบการผลิตอาหารปลอดภัยรองรับเกษตรกร ยุค 4.0

รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

53

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพลาสม่า และไมโคร/นาโนบับเบิลต่อการกระตุ้นการงอกของเมล็ดและเจริญเติบโตของพื.

รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

54

ศักยภาพการลดการปนเปื้อนในผลิตผลทางการเกษตรและการผลิตเซลล์ยีสต์ด้วยการใช้เทคโนโลยีฟองไมโครนาโน

ผศ.ดร.นิอร โฉมศรี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

55

533 : การพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและปริมาณกรดจิมเนมิคของผักเชียงดาตามมาตรฐานการส่งออก

ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

56

531 : แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของสหกรณ์นครเชียงราย จำกัด

ผศ.ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงราย

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

57

การบริหารการตลาดเพื่อนำไปสู่ศักยภาพทางการแข่งขันของสหกรณ์นครเชียงราย จำกัด

ผศ.ดร.ณภัทร  ทิพย์ศรี

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงราย

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

58

การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการออกแบบระบบบัญชีและการควบคุมภายในของสหกรณ์นครเชียงราย จากัด

นางวรีวรรณ เจริญรูป

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงราย

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

59

พฤติกรรมและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย

ดร.พันทิพา ปัญสุวรรณ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงราย

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

60

การพัฒนาระบบการนาเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย

ณิชพัณณ์ ปิตินิยมโรจน์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงราย

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

61

7627 : ส้มสีทองน่าน : การบูรณาการเพื่อการจัดการอนุรักษ์พันธุกรรมและใช้ประโยชน์จากพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

ผศ.สุภาวดี ศรีแย้ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

62

การวิเคราะห์สายพันธุ์ส้มสีทองน่านด้วยเครื่องหมายพันธุกรรม

ผศ.สุภาวดี ศรีแย้ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

63

ความแปรปรวนทางพันธุกรรมของพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์และจัดการพันธุกรรม: ส้มสีทองน่าน จังหวัดน่าน

นางสาวเชาวลีย์ ใจสุข

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

64

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจส้มสีทอง GI จังหวัดน่าน อย่างยั่งยืน...

นางชุติสร เรืองนาราบ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

น่าน

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

65

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ส้มสีทองน่านเพื่อการอนุรักษ์และขยายพันธุ์

นายภาณุพงศ์ สิทธิวุฒิ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

66

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากส้มสีทองน่านสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงพาณิชย์

นายวิรัน วืสุทธิธาดา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

67

566 : การบูรณาการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอใยกัญชงตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน ต้าบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จ.ตาก

ผศ.พรรณธิภา เพชรบุญมี

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ตาก

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

68

การศึกษาอัตลักษณ์พื้นถิ่นผ้าทอใยกัญชงเพื่อสร้างสรรค์ลายผ้าในการ
พัฒนา ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชน ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก

ผศ.พรรณธิภา เพชรบุญมี

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ตาก

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

69

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอใยกัญชงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของวิสาหกิจชุมชน ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก

ผศ.พรรณธิภา เพชรบุญมี

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ตาก

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

70

การเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่นสำหรับผ้าทอใยกัญชงของวิสาหกิจ ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก

ผศ.พรรณธิภา เพชรบุญมี

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ตาก

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

71

การส่งเสริมและพัฒนาตลาดอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผ้าทอใยกัญชงของวิสาหกิจชุมชน  ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก

นายจักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ตาก

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

72

การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าทอใยกัญชงของวิสาหกิจชุมชน ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก

นายจักรพันธ์ วงศ์ฤกษ์ดี

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ตาก

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

73

499 : การพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชีพผู้สุงอายุ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวการเกษตร 4.0

นางสุพรรัตน์ ทองฟัก

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

พิษณุโลก

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

74

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนีความสุขของผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพทำนาในจังหวัดพิษณุโลก

นางสาวลัดดาวัลย์ หวังเจริญ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

พิษณุโลก

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

75

การวิจัยและพัฒนารูปแบบการลดภาระหนี้สินจากการประกอบอาชีพในยุคเกษตร 4.0 ของชาวนาสูงอายุในจังหวัดพิษณุโลก

นางสุพรรัตน์ ทองฟัก

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

พิษณุโลก

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

76

กิจกรรมที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในจังหวัดพิษณุโลก

นางสวรรยา หาญวงษา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

พิษณุโลก

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

77

รูปแบบกระบวนการบริหารจัดการและประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐที่ส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้สูงอายุกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จังหวัดพิษณุโลก

ดร.กาญจนา ทวินันท์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

พิษณุโลก

2563

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

78

การพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้สูงอายุกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จังหวัดพิษณุโลก

นายมนตรี ธรรมพัฒนากูล

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

พิษณุโลก

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

1

การศึกษาและพัฒนาการบริหารจัดการกระบวนการผลิตลำไยแปรรูป (ลำไยสีทอง) ตามมาตรฐานอาหารและยา ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบ้านกิ่วมื่น ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

นางจิรฉัตร จันทร์แจ่ม เดวีส์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

2

การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลำไยอบแห้ง เพื่อการออกแบบตราสินค้าและ บรรจุภัณฑ์ สู่การขยายโอกาสทางธุรกิจ ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบ้านกิ่วมื่น ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

นางจิรฉัตร จันทร์แจ่ม เดวีส์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

3

การพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างมั่นคง

นางสาวสุทธิดา ปัญญาอินทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

4

โครงการย่อยที่ 1 กระบวนการที่เหมาะสมในการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟน่าน

นางสาวสุทธิดา ปัญญาอินทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

5

โครงการย่อยที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์กาแฟในประเทศไทย

นางสาวฐาณิญา อิสสระ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

น่าน

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

6

โครงการย่อย ที่ 3 ต้นทุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์กาแฟ

นางสาววันวิภา คำมงคล

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

น่าน

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

8

ศักยภาพของสารสกัดจากผักพื้นบ้านต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

นางเจนจิรา ลานแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

9

เทคนิคการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงกบให้ปลอดจากเชื้อแบคทีเรีย(Mycobacterium spp.)

นายสมเกียรติ ตันตา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำปาง

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

10

ผลของการใช้แป้งข้าวไรซ์เบอรี่พรีเจลาทิไนซ์เพื่อลดไขมันในสเปรดช็อกโกแลต

นายเฉลิมพล ถนอมวงค์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

11

การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ในระบบโซ่อุปทานของการผลิตกวางเชิงพาณิชย์และผลกระทบ

นายเอกรัฐ ชะอุ่มเอียด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

พิษณุโลก

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

12

โครงการย่อยที่ 1 โซ่อุปทานการผลิตอาหารกวางเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย

นางสุพรรัตน์ ทองฟัก

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

พิษณุโลก

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

13

โครงการย่อยที่ 2 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางด้านวิศวกรรมในการผลิตอาหารแห้งปลอดภัยสำหรับธุรกิจการผลิตกวางเชิงพาณิชย์

นายศุภชัย ชุมนุมวัฒน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

พิษณุโลก

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

14

โครงการย่อยที่ 3 ศักยภาพการผลิตอาหารสัตว์อย่างยั่งยืนต่อการเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

นางสาวอุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

15

โครงการย่อยที่ 4 โดยคาดว่าโปรแกรมอัตโนมัติควบคุมการให้อาหารกวางที่พัฒนาขึ้น จะสามารถลดต้นทุนการผลิตในส่วนของค่าแรง (คนงานให้อาหาร) และส่วนต่างมูลค่าของอาหารที่กวางควรได้รับบนพื้นฐานความต้องการอาหารร้อยละ 10 ของน้ำหนักตัวต่อวัน

นางอารยา นุ่มนิ่ม

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

พิษณุโลก

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

16

โครงการย่อยที่ 5 การพัฒนาสื่อการเรียนรู้รูปแบบการ์ตูน แอนิเมชั่น 3 ภาษา สำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตอาหารกวางเชิงพาณิชย์

นางสาวศิริภรณ์ บุญประกอบ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

พิษณุโลก

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

17

โครงการย่อยที่ 6 ผลกระทบของธุรกิจการผลิตกวางเชิงพาณิชย์ต่อผู้ประกอบการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรณีศึกษา ภักดีฟาร์ม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

นางรัชดาภรณ์ แสนประสิทธิ์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

พิษณุโลก

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

18

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องหุงสุกกึ่งสำเร็จเพื่อสุขภาพ สู่นวัตกรรมอาหารเชิงพาณิชย์

ดร.สุภาวดี แช่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

19

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทอาหารหมักด้วยเทคโนโลยีเอนไซม์และจุลินทรีย์.

ผศ.ดร.นิอร โฉมศรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

20

การพัฒนาโรงงานต้นแบบผลิตแป้งกล้วยหอมครบวงจร

ผศ.ดรณัฐชัย เที่ยงบูรณธรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

21

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเชิงสุขภาพที่มีฤทธิ์ในการป้องกัน DNA damage และมีฤทธิ์ prebiotic จากพันธุ์ข้าวพื้นที่สูง

นายธีรวัฒน์ เทพใจกาศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำปาง

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

22

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสายพานลำเลียงด้วยการออกแบบและพัฒนาในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ และวิเคราะห์สภาพสายพานด้วยการวิเคราะห์ภาพด้วยระบบปัญหาประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

นายวิษณุ ช้างเนียม

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ลำปาง

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

23

ศึกษาและพัฒนา ห่วงโซ่อุปทานสู่ห่วงโซ่อุปทานอิเล็คทรอนิกเพื่อสินค้าเกษตร(E-SAP)

ผศ.กนกวรรณ เวชกามา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ลำปาง

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

24

เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงกบในบ่อปูนซีเมนต์ด้วยระบบควบคุมปัญญาประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

นายวิษณุ ช้างเนียม

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ลำปาง

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

25

การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านแม่สูนน้อย ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

นางจันทร์จิรา นที

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

26

การศึกษาอัตลักษณ์เสื้อผ้าไทใหญ่ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสินค้าสิ่งทอ กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวรติรส บุญญะฤทธิ์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

27

รูปแบบการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนและท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน

นางสาวมินตรา ไชยชนะ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

น่าน

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

28

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับเงินกรณีศึกษา กลุ่มคลัสเตอร์เครื่องเงิน จังหวัดน่าน

นายภัทรกร ออแก้ว

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

29

 แนวทางการจัดการกากเหลือทิ้งจากกระบวนการทำมะไฟจีนเชื่อมแห้งเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

นางสาวรัชณีภรณ์ อิ่นคำ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

30

โครงการย่อยที่ 1 การศึกษาประสิทธิภาพการไล่ยุงของน้ำมันหอมระเหยจากเมล็ดมะไฟจีนในมนุษย์เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ไล่ยุง

นางสาวรัชณีภรณ์ อิ่นคำ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

31

โครงการย่อยที่ 2 การศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกากมะไฟจีนเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะไฟจีนเชื่อมแห้ง

นางสาวอภิญญา กันธิยะ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

น่าน

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

32

โครงการย่อยที่ 3 การออกแบบและพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำมันหอมระเหยขนาดเล็กสำหรับวิสาหกิจชุมชน เปลี่ยนชื่อจาก แนวทางการจัดการกากเหลือทิ้งจากกระบวนการทำมะไฟจีนเชื่อมแห้งเพื่อการ พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

นายก้องเกียรติ ธนะมิตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

น่าน

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

33

ขี้ผึ้งถูนวดลูกประคบสมุนไพรล้านนา

นางสาวสุนทรี รินทร์คำ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชียงใหม่

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

34

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกประคบสมุนไพรล้านนา เป็นสเปรย์น้ำมันหอมระเหยลูกประคบสูตรล้านนา

นางสาวสุนทรี รินทร์คำ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชียงใหม่

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

35

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สตรอเบอร์รี่อบแห้ง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรช่างเคี่ยน จ.เชียงใหม่

นายสิฐพร พรหมกุลสิทธิ์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

36

การสื่ออัตลักษณ์ชาติพันธุ์ม้งต่อวิถีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวมัทรี สีมา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

37

การส่งเสริมศักยภาพของชุมชน เพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก อย่างยั่งยืน

นางสาวสุวัจนกานดา พูลเอียด

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ตาก

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

38

โครงการย่อยที่ 1 ศักยภาพของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

นางสาวสุวัจนกานดา พูลเอียด

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ตาก

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

39

โครงการย่อยที่ 2 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยชุมชน มีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการ การส่งเสริมศักยภาพของชุมชน เพื่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

นางสาวชลธิชา อ่องทุน

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ตาก

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

40

โครงการย่อยที่ 3  การศึกษา ศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของชุมชนให้เข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน ในอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

นางแคทรียา พร้อมเพรียง

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ตาก

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

41

โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

นางบุณฑริก รอดบำรุง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ตาก

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

42

การเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้วยรูปแบบการจัดการตลาดสมัยใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอมืออัตลักษณ์เมืองน่าน

นางสาวจิตรา ปั้นรูป

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

น่าน

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

43

น้ำพุร้อน: นวัตกรรมการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภาคเหนือตอนบน

นายวรพงษ์ ด้วงน้อย

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

44

นวัตกรรมการบริการของโรงแรมขนาดเล็กในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

45

นวัตกรรมการจัดการแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนันทนาการ จังหวัดเชียงใหม่

นางญาตาวีมินทร์ พืชทองหลาง เปลี่ยนชื่อจาก นางสาวมิ่งขวัญ กันจินะ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

46

นวัตกรรมการตลาดบริการสำหรับธุรกิจร้านกาแฟในจังหวัดเชียงใหม่

ผศ.ประทีป พืชทองหลาง เปลี่นรชื่อจาก

นางสาวมิ่งขวัญ กันจินะ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

47

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพลาสม่า และไมโคร/นาโนบับเบิลต่อการกระตุ้นการงอกของเมล็ดและเจริญเติบโตของพืช

รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

48

ศักยภาพการลดการปนเปื้อนในผลิตผลทางการเกษตรและการผลิตเซลล์ยีสต์ด้วยการใช้เทคโนโลยีฟองไมโครนาโน

ผศ.ดร.นิอร โฉมศรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

49

ผลของการใช้พลาสมาแรงดันไฟฟ้าสูงเป็นแหล่งไนโตรท์ในเนื้อหมูในการผลิตแหนม

อาจารย์นภาพร ดีสนาม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำปาง

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

50

ศึกษาความเป็นไปได้ในการเพาะเลี้ยงกบภูเขาพื้นบ้าน (กบภูเขา) ในนวัตกรรมบ่อ ดินปั้นเพื่อพัฒนาสู่ธุรกิจชุมชนในจังหวัดน่าน

นายเอกชัย ดวงใจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

51

การพัฒนาเครื่องคั่วกาแฟประหยัดเชื้อเพลิงในการคั่วกาแฟ สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟสวนยาหลวง บ้านสันเจริญ ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

นายกีรติ วุฒิจารี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำปาง

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

52

ระบบการผลิตถ่านชีวภาพด้วยกระบวนไพโรไลซิสแบบช้าสำหรับการปลูกพืชใน โรงเรือน.

นายสุริยงค์ ประชาเขียว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชียงราย

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

53

การพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตและปริมาณกรดจิมเนมิคของผักเชียงดาตามมาตรฐานการส่งออก

ผศ.ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

54

อัตลักษณ์สถาปัตยกรรมล้านนาสู่งานเครื่องเรือนร่วมสมัย

นายวรุต มณีมาโรจน์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

55

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวัดในสกุลช่างเชียงแสน

นายพงษ์สิน ทวีเพชร

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

56

การศึกษาและสร้างสรรค์เรื่องพื้นที่ทางศิลปะและเทคโนโลยีที่มาจากแรงบันดาลใจโดยบริบททางสังคมและชุมชน

นายอนุสรณ์ คาบเพชร

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

57

การศึกษาและวิเคราะห์เทคนิคสีฝุ่นภาพจิตรกรรมโบราณ กรณีศึกษา : วัดพระสิงห์และวัดบวกครก จังหวัดเชียงใหม่

นายเกรียงไกร เมืองมูล

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

58

การศึกษาและทดลองการใช้วัสดุทดแทนที่เหมาะสมในการปั้นรูปประติมากรรม กลางแจ้ง

นายดำรงค์ชัย แสงคำ

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

59

การออกแบบและทดลองผลิตเก้าอี้พักผ่อนจากวัสดุผสมมูลช้าง

รศ.ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

60

ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ตุ๊กตาเชิงเทียน บ้านดงหลวง เทคนิคการขึ้นรูป

ผศ.ไพบูลย์ หล้าสมศรี

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

61

การพัฒนาระบบบริหารจัดการคลังข้อสอบสำหรับการทดสอบออนไลน์ แบบปรับเหมาะโดยใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบ

นางกมลลักษณ์ ชัยดี

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงราย

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

62

การพัฒนาเครื่องพิมพ์ 3 มิติ สำหรับซีเมนต์กระดูกชนิดเซ็ตตัวได้เองเพื่อใช้ผลิตเซรามิก ทางการแพทย์

ผศ.มนวิภา อาวิพันธุ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

63

รูปแบบของภาพถ่ายศิลปะบำบัด กรณีศึกษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่

ผศ.เกษตร แก้วภักดี เปลี่ยนชื่อจาก นายสุรพล มโนวงศ์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

64

การสร้างความเข้มแข็งทางจริยธรรมและวัฒนธรรมไทยสำหรับเยาวชนของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในประเทศไทย

ผศ.ประทีป พืชทองหลาง เปลี่นรชื่อจาก

ผศ.ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

65

เส้นทางบุญ: แนวทางการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อสักการะครูบาในจังหวัดลำพูน

นายชัยวัฒน์ ต่อมดวงแก้ว

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

66

ความต้องการผลิตภัณฑ์และปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการยอมรับผลิตภัณฑ์จากกวางของผู้บริโภคในประเทศไทย

นางสาวโสภณา สำราญ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

67

ความหลากหลายในรูปแบบของการเลี้ยง การจัดการฟาร์มที่ส่งผลต่อสมรรถภาพการผลิตและการแปรรูป และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของฟาร์มกวาง เพื่อสอดคล้องกับรูปแบบการดำเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ที่เหมาะสม

อาจารย์ณวรรณพร จิรารัตน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

68

สถานการณ์และแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของฟาร์มเพาะเลี้ยงกวางในประเทศไทย

นายมนตรี ธรรมพัฒนากูล

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

พิษณุโลก

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

69

ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติในการยอมรับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประยุกต์ใช้ในงานการบริหารจัดการฟาร์มกวาง ของผู้ประกอบการเลี้ยงกวางในประเทศไทย

นางสาวลัดดาวัลย์ หวังเจริญ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

พิษณุโลก

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

70

การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ สำหรับการเพาะเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย เพื่อรองรับการเกษตร 4.0

นางสุพรรัตน์ ทองฟัก

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

พิษณุโลก

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

71

รูปแบบการจัดการนวัตกรรมและการตลาดเพื่อสังคมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์ในประเทศไทย

นางสาวกาญจนา ทวินันท์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

พิษณุโลก

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

72

การพัฒนา ปรับปรุง สอบเทียบและทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์เซรามิกชีวภาพที่มีไฮดรอกซีอะพาไทต์เป็นองค์ประกอบหลักในวัสดุทางการแพทย์เพื่อไปสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชีววัสดุสากล US FDA

ผศ.ดร.ภาคภูมิ จารุภูมิ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

73

การพัฒนา ปรับปรุง สอบเทียบและทดสอบมาตรฐานต้นแบบเครื่องวัดฝุ่นละอองลอยในอากาศแบบใช้หลักการเชิงไฟฟ้าสถิตเพื่อไปสู่มาตรฐานเครื่องมือวัดสากล US EPA

นายพานิช อินต๊ะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เชียงใหม่

2562

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

74

การประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านไฟฟ้าแรงสูงพลาสม่าและไมโครนาโนบับเบิลเพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรและการประมงสำหรับเกษตรกร 4.0 .

รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

1

การผลิตผงเถ้าลอยจากวัตถุดิบเหลือใช้ในภาคการเกษตรเพื่อนำกลับมาใช้เป็นผสมคอนกรีตรับแรงอัด

นายกานต์ วิรุณพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตาก

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

2

การพัฒนาเครื่องผลิตอากาศร้อนจากผนังเตาฟลูอิดไดซ์เบดโดยใช้ชีวมวลแกลบ

นายไพโรจน์ จันทร์แก้ว

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตาก

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

3

การนำเศษวัสดุเหลือใช้ในกระบวนการผลิตข้าวหลามเพื่อนำกลับมาใช้เป็นประโยชน์ในรูปของเชื้อเพลิงถ่านอัดแท่งเพื่อเปนพลังงานทดแทน

นายกานต์ วิรุณพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตาก

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

4

การอนุรักษ์พลังงานในอาคารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

นายยุธนา ศรีอุดม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตาก

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

5

การเพิ่มผลผลิตกระด้งด้วยเครื่องขึ้นรูปเหลาไพ : กรณีศึกษา กลุ่มชุมชนเครื่องจักสาน บ้านลานตาเกลี้ยง จ.ตาก

นายชยันต์ คำบรรลือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตาก

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

6

ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของข้าวไร่พื้นเมืองชนเผ้าม้ง อำเภอเขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์

นางเพ็ญพร วินัยเรืองฤทธิ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ตาก

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

7

การเพิ่มมูลค่าเหง้ามันสำปะหลัง: กรณีศึกษา สถานประกอบการ SME ช.เกษรพืชผล อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร

นายชยันต์ คำบรรลือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตาก

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

8

แนวทางการพัฒนาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณการเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจชุมชน กรณีศึกษา : ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

นางสาวจิตรา ปั้นรูป

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

น่าน

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

9

การตรวจหาความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆในเห็ดป่ากินได้ ในจังหวัดน่าน

นางพรรณพร กุลมา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

10

การผลิตน้ำมันชีวภาพด้วยกระบวนการไพโรไลซีสที่อาศัยตัวเร่งปฏิกิริยาใน ปฏิกรณ์แบบ Drop Tube Reactor

นางสาวกันยาพร ไชยวงศ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

น่าน

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

11

ระบบโรงเพาะเห็ดอีแวปแบบมินิพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานไฟฟ้าสำหรับชุมชน

นายสมบัติย์  มงคลชัยชนะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

พิษณุโลก

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

13

การพัฒนาคู่มือและสร้างเครือข่ายการสอนรายวิชาการต่อต้านการทุจริตในมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือตอนบน

นายศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

14

ศึกษามูลค่าเพิ่มการลดต้นทุนการผลิตเปรียบเทียบกับต้นทุนส่วนเพิ่มจากการใช้วิตถุดิบที่พัฒนา การลดจุดสุกตัว เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางด้านพลังงานและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปาง

นางศศิพัชร   สันกลกิจ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

15

ออกแบบและพัฒนาเครื่องแต่งกีบเท้าและพยุงตัววัวนมที่ป่วยที่ไม่สามารถยืนเองได้

นายคำรณ แก้วผัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

16

การประยุกต์ใช้ระบบการเก็บและบันทึกข้อมูลความเร็วสูงในเครื่องวัดดัชนีการไหลของพอลิเมอร์หลอมเหลว

นายวีระศักดิ์ ปัญญาราช

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

17

เครื่องกะเทาะกะลาแมคคาเดเมียแบบสองลูกกลิ้ง

นายนเรศ อินต๊ะวงค์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

18

การพัฒนาชุดเตาสำหรับเผาเหล็กตีมีดแบบกำจัดฝุ่นละอองขี้เถ้าชนิดไซโคลนคู่

นายอภิชาติ ชัยกลาง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

19

การขึ้นรูปพลาสติกแบบหมุนสำหรับผลิตเรือพลาสติกเพื่อบริจาคให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายดอน วิละคำ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

เชียงใหม่

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

20

การพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับการแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านในระดับวิสาหกิจชุมชน

นายสมหมาย สารมาท

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

21

การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบชีวภาพพอลิแลคติกแอซิด/เส้นใยกัญชง /ทัลค์สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่โครงสร้าง

นายวัชรินทร์ สิทธิเจริญ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

22

การศึกษาวัสดุโครงสร้างนาโนเพื่อประยุกต์ใช้สำหรับการซ่อมแซมและสร้างพื้นผิววิศวกรรม

นายแมน ตุ้ยแพร่

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

23

การออกแบบและจัดสร้างเครื่องหลอมพาราฟินระบบไฟฟ้าสำหรับขึ้นรูปเทียนแฟนซี

นายนริศ อินต๊ะวงค์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

24

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นระบบการบริหารจัดการการเรียนการสอน และประเมินผลผู้เรียนผ่านเครือข่ายเน็ตเวิร์ค เพื่อติดตั้งบนอุปกรณ์สื่อสารระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

นายวัชรากร  ชัยวัฒนพิพัฒน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

25

การพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขางานช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์

นายไกรลาศ ดอนชัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

26

การพัฒนาเครื่องผลิตกาแฟกะลาเพื่อการประหยัดน้ำในกระบวนการผลิต

นายวรเชษฐ์ หวานเสียง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

27

การศึกษาการเกิดก๊าซชีวภาพจากการหมักย่อยสลายในสภาวะไร้ออกซิเจนของ ผักตบชวา เศษก้านและใบไม้รวม และเศษอาหาร

นางกลิ่นประทุม ปัญญาปิง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

28

การศึกษาวัสดุดูดซับจากผักตบชวาในการกำจัดสี

นางภัทรา วงษ์พันธ์กมล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

29

การออกแบบและสร้างเครื่องล้างถาดเพาะกล้าต้นข้าว

นายภาคภูมิ จารุภูมิ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

30

การยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตน้ำพริกตาแดง จังหวัดเชียงใหม่

นางชินานาฏ วิทยาประภากร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชียงใหม่

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

31

การพัฒนาตัวริเริ่มปฏิกิริยาทินคลอไรด์สำหรับการสังเคราะห์พอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

นายวาณิช หลิมวานิช

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชียงใหม่

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

32

การจำลองวันเริ่มต้นและสิ้นสุด และช่วงเวลาของฤดูฝนในประเทศไทย

นางสาวสุภาณี ใหม่จันทร์ดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชียงใหม่

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

33

การพัฒนาความพรุนตัวของวัสดุเซรามิก เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ขัดถูชนิดสบู่เจล กรณีศึกษาวิสาหกิจ Lantna Herbs อ.เมือง จ.เชียงใหม่

นายกิติชัย ระมิงค์วงศ์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

34

การพัฒนารูปแบบและคุณภาพของสินค้าสิ่งทอให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

นางญาณิศา โกมลสิริโชค

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

35

การสร้างสื่อมัลติมีเดียฐานข้อมูลของวัดสำคัญ 9 แห่งในเมืองเชียงใหม่บนระบบ ปฏิบัติการแอนดรอยด์

นายถาวร ฝั้นชมภู

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

36

การออกแบบบ้านพักนักท่องเที่ยวโดยใช้รูปแบบเรือนชาวม้ง กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ

นายสิทธิโรจน์ เลิศอนันต์พิพัฒน์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

37

การศึกษาและพัฒนาวิธีการตกแต่งผลิตภัณฑ์ผ้าแบบล้านนาในรูปแบบร่วมสมัย เชิงสร้างสรรค์

นางสาวรติรส บุญญะฤทธิ์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

38

การพัฒนาการแก้ปัญหาการเชื่อมรอยร้าวงานขึ้นรูปเซรามิกด้วยใยแก้วและเคลือบไฟต่ำสำหรับผู้ประกอบการเซรามิก

นายธานี อดิศัยพัฒนะกุล

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

39

การศึกษาอัตลักษณ์ล้านนาสู่การออกแบบเครื่องประดับเซรามิก

นางอภิญญา วิไล

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

40

การวิจัยประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตยาสูบ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับส่งเสริมการขาย กรณีศึกษาแหล่งเรียนรู้บ้านแม่ผาแหน อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

นายกิติชัย ระมิงค์วงศ์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

41

ศึกษาและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ผู้ประกอบการสิ่งทอ ภายในจังหวัดเชียงใหม่

นายสืบสกุล ชื่นชม

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

42

โครงการออกแบบการจัดแสดงและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับพิพิธภัณฑ์บ้านหลวงโหล่งขอด

นางสาวมณีกาญจน์ ไชยนนท์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

43

การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาผู้สูงอายุ กรณีศึกษา อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม่

นายวรุต มณีมาโรจน์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

44

พัฒนาสูตรส่วนผสมเคลือบเถ้าลอยถ่านหินลิกไนต์ เผาอุณหภูมิสูง สำหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกสโตนแวร์

นายไพบูลย์  หล้าสมศรี

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

45

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงในป้ายให้ข้อมูล กรณศึกษาสวนสัตว์เชียงใหม่

นายฐปนนท์ สุวรรณกนิษฐ์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

46

การระบุเอกลักษณ์กลิ่นรสของเมล็ดกาแฟในเขตภาคเหนือตอนบนเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานการส่งออกสำหรับโรงคั่วกาแฟขนาดเล็ก

นางวันเพ็ญ จิตรเจริญ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำปาง

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

47

การส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันธุรกิจกาแฟอาราบิก้าแบบครบวงจรในเขตภาคเหนือตอนบนภายใต้อิทธิพลการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน

นางวันเพ็ญ จิตรเจริญ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำปาง

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

48

การพัฒนาระบบการผลิตข้าวปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้เถ้าลอยจากโรงงานไฟฟ้าชีวมวลเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดความเสียหายจากโรคไหม้ในข้าว

นายสุรพล ใจวงศ์ษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำปาง

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

49

เครื่องอบแห้งกะลากาแฟโดยใช้พลังงานจากชีวมวล สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปกาแฟ ลาหลู่ ดอยม่อนจอง ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

นายกีรติ วุฒิจารี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำปาง

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

50

เทคนิคการเลี้ยงพ่อ-แม่พันธุ์กบเพื่อป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียในอวัยวะภายใน

นายสมเกียรติ ตันตา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำปาง

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

51

การพัฒนาสำรับอาหารชุดล้านนาเพื่อสุขภาพในรูปแบบของ Tailor-made เพื่อเสริมสร้างเอกลักษณ์ให้แก่ชุมชน

นายธีรวัฒน์ เทพใจกาศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำปาง

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

52

เครื่องตรวจสภาพแวดล้อมและมลพิษสำหรับการเพาะปลูกสมัยใหม่

นายสุวรรณ จันทร์อินทร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำปาง

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

53

เพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเห็ดแบบโรงเรือนด้วยระบบควบคุมสภาพแวดล้อมปัญญาประดิษฐ์สมองกลฝังตัว

นายวิษณุ ช้างเนียม

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ลำปาง

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

54

ความยั่งยืนเชิงพื้นที่อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของสวนสาธารณะในเมือง กรณีศึกษาเทศบาลนครลำปาง

นายสิริวัฒก์  สัมมานิธิ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำปาง

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

55

การพัฒนาสารยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสขนาดอนุภาคนาโนจากหม่อน

นายทนงศักดิ์  สวัสดีแพง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำปาง

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

56

การพัฒนาศักยภาพระบบปฏิบัติการศูนย์นวัตกรรมเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข?งขันของประเทศในยุคโมเดล Thailand 4.0

นางวันเพ็ญ จิตรเจริญ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำปาง

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

57

การพัฒนามาตรฐานสิ่งทอพื้นเมืองและหน่วยปฏิบัติการรับรองมาตรฐานสู่การยกระดับสิ่งทอภาคเหนือ

นายสุรพล ใจวงศ์ษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำปาง

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

58

การพัฒนาหน่วยปฏิบัติการทางชีวเคมีทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมสู่การยกระดับเกษตรกรในภาคเหนือ

นายสุรพล ใจวงศ์ษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำปาง

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

59

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปิ่นโตอาหารล้านนาเพื่อสุขภาพพร้อมรับประทานสู่สวนนวัตกรรมอาหาร

นางสุภาวดี แช่ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

60

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ

นายณัฐชัย เที่ยงบูรณธรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

61

การพัฒนาเครื่องวัดความสุกแก่ของผลไม้แบบไฟฟ้าแรงดันสูง

นายณัฐชัย เที่ยงบูรณธรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

62

การพัฒนาชีวภัณฑ์ผงเชื้อราไตรโคเดอร์มาบริสุทธิ์

นางกัทลีวัลย์ สุขช่วย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

63

วิจัยและพัฒนาการอบแห้งผักเชียงดาและสับปะรดโดยใช้เตาเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง

นายประดิฐ  รามัชฌิมา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

64

การกำจัดสารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีไมโคร/นาโนบับเบิล

นางสาวจรรยวรรธน์ วุฒิจำนงค์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เชียงใหม่

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

65

กระบวนการอบแห้งใบโรสแมรี่ด้วยเครื่องอบแห้งแบบลมร้อน

นางสาววรวลัญช์ รุ่งเรืองศรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เชียงใหม่

2561

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

66

การพัฒนา ปรับปรุง สอบเทียบและทดสอบมาตรฐานต้นแบบเครื่องวัดฝุ่นละอองลอยในอากาศแบบใช้หลักการเชิงไฟฟ้าสถิตเพื่อไปสู่มาตรฐานเครื่องมือวัดสากล US EPA

นายพานิช อินต๊ะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เชียงใหม่

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

1

การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบชีวภาพแบบลูกผสมพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำชนิดโครงสร้างตรง/เปลือกไข่/ชานอ้อยสำหรับบรรจุภัณฑ์

ผศ.วัชรินทร์ สิทธิเจริญ

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เชียงใหม่

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

2

หลังคาทำจากวัสดุธรรมชาติคอมโพสิตที่มีผลต่ออุณหภูมิห้อง

เชษฐ อุทธิยัง

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เชียงใหม่

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

3

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการสร้างสรรค์เชิงร่วมมือเพื่อการสื่อสารในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของเยาวชนเทศบาลเมืองแม่เหียะ

พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เชียงใหม่

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

4

อิทธิพลของดินขาวเคโอลินต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตเมล่อน

ชิติ ศรีตนทิพย์

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เชียงใหม่

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

5

การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาโรงเรียนเปี่ยมสุข เทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ยุรธร จีนา

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

เชียงใหม่

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

6

พัฒนาสูตรผสมเคลือบและคุณค่าผลิตภัณฑ์เซรามิก ชวนหลง

ไพบูลย์ หล้าสมศรี

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เชียงใหม่

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

7

การศึกษาลวดลายผ้าไทลื้อเพื่อออกแบบแฟชั่นสตรีร่วมสมัย

รติรส บุญญะฤทธิ์

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เชียงใหม่

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

8

การพัฒนาผ้าทอมือจากเส้นด้ายผสมระหว่างเส้นด้ายขนแกะและเส้นด้ายไหมอีรี่

ญาณิศา โกมลสิริโชค

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เชียงใหม่

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

9

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สปาและบรรจุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในโครงการตามพระราชดำริ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนน้ำพุร้อนสันกำแพง

สืบสกุล ชื่นชม

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เชียงใหม่

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

10

การศึกษาอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อผลิตต้นแบบเครื่องประดับชุด จากแก้วโป่งข่าม บ้านนาบ้านไร่ ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ

ตยานิตย์ มิตร์แปง

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เชียงใหม่

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

11

การพัฒนาหนังสือภาษามือไทยพื้นฐานในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ในจังหวัดเชียงใหม่

พิมพ์พิศา เทพสุรินทร์

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เชียงใหม่

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

12

การออกแบบและสร้างเตาเผาสำรอกขี้ผึ้งใช้ในงานประติมากรรมหล่อโลหะกรณีศึกษาโรงหล่อกุลวัฒนา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่..........

ธานี อดิศัยพัฒนะกุล

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เชียงใหม่

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

13

การออกแบบและสร้างเตาหลอมโลหะที่ใช้ในงานประติมากรรมหล่อโลหะกรณีศึกษาโรงหล่อกุลวัฒนา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ธานี อดิศัยพัฒนะกุล

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เชียงใหม่

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

14

การวิจัยประโยชน์ของวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตกาแฟ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับส่งเสริมการขาย กรณีศึกษาแหล่งเรียนรู้หมู่บ้านกาแฟบ้านแม่ตุงติง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

กิติชัย ระมิงค์วงศ์

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เชียงใหม่

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

15

การวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์จากแบบพิมพ์ปลาสเตอร์ที่เสื่อมสภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิตแบบพิมพ์ในอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปาง กรณีศึกษาแหล่งเรียนรู้หมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิก บ้านศาลาบัวบก จังหวัดลำปาง

กิติชัย ระมิงค์วงศ์

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

เชียงใหม่

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

16

การสร้างมูลค่าฟักทอง (Cucurbita spp.) ด้วยการพัฒนาสายพันธุ์ที่มีน้ำมันในเมล็ดสูง และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารต้านอนุมูลอิสระและดัชนีน้ำตาลต่ำ  (แผนงานวิจัย)

ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

17

โครงการย่อยที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองที่เมล็ดมีน้ำมัน และสารพฤกษเคมีสูง

จานุลักษณ์ ขนบดี

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

18

โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาเครื่องบีบแบบเกลียวอัดสำหรับสกัดน้ำมันจากเมล็ดฟักทองสำหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม

รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

19

โครงการย่อยที่ 3 นวัตกรรมอาหารต้านอนุมูลอิสระและดัชนีน้ำตาลต่ำจากฟักทอง (Cucurbita spp.) สายพันธุ์ที่มีน้ำมันสูง

ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

20

โครงการย่อยที่ 4 การกระตุ้นการเจริญเติบโตแบคทีเรียลำไส้ของฟักทองและการนำไปใช้ผลิตอาหารฟังก์ชัน

นิอร โฉมศรี

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

21

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากหนามแดง

สันติ ช่างเจรจา

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

22

โครงการย่อยที่ 1 การเจริญเติบโตและคุณภาพของหนามแดงภายใต้การปลูกในถังควบคุม

สันติ  ช่างเจรจา

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

23

โครงการย่อยที่ 2 ผลของการใช้สารเคมีบางชนิดต่อการติดดอกนอกฤดูของหนามแดง

รุ่งนภา  ช่างเจรจา

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

24

โครงการย่อยที่ 3 การขยายพันธุ์หนามแดง(Carissa carandas Linn.) โดยการ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการศึกษาการผลิตสารฟรุคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในสภาพเพาะเลี้ยง

พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

25

โครงการย่อยที่ 4 คุณสมบัติอาหารเชิงหน้าที่และการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากหนามแดง (Carrisa carandus Linn.)

นิอร  โฉมศรี

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

26

การวิจัยและพัฒนาว่านแสงอาทิตย์เพื่อผลิตเป็นไม้ดอกการค้า

รุ่งนภา ช่างเจรจา

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

27

โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์

รุ่งนภา  ช่างเจรจา

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

28

การศึกษาสายพันธุ์องุ่นที่เหมาะสมสำหรับการทำไวน์ในพื้นที่เขตร้อนทางภาคเหนือของประเทศไทยและความหลากหลายของยีสต์ที่พบในสภาพแวดล้อมการปลูกองุ่น

ชิติ ศรีตนทิพย์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

29

การปรับปรุงพันธุ์สับปะรดเพื่อการบริโภคผลสดและอุตสาหกรรมแปรรูป

รุ่งนภา ช่างเจรจา

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

30

การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและปริมาณไลโคปีนในการผลิตฟักข้าว

ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

31

เปรียบเทียบผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของผักเชียงดา 9 สายพันธุ์ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

นภา ขันสุภา

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

32

การวิจัยและพัฒนากาวยึดเกาะจากแป้งข้าวดัดแปรด้วยความร้อนร่วมกับความชื้น และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม

สุภาวดี แช่ม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

33

อิทธิพลของดินขาวเคโอลินต่อการเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณภาพของผลผลิตเมล่อน

ชิติ ศรีตนทิพย์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

34

คุณภาพการบริโภค คุณค่าทางโภชนาการ สมบัติเชิงหน้าที่ และการเก็บรักษาข้าวน้ำแร่แจ้ซ้อนเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์

จิรภา พงษ์จันตา

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

35

ผลของภูไมท์ซัลเฟตต่อการเจริญของเห็ดเป๋าฮื้อ

นางสาวศิริประภา ศรีทอง

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำปาง

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

36

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มไก่ไข่โดยการออกแบบ พัฒนา และใช้แอปพลิเคชั่นบันทึก ประมวลผล และรายงานผลข้อมูลการให้ผลผลิตของฟาร์มไก่ไข่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

นายวิษณุ ช้างเนียม

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ลำปาง

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

37

การพัฒนาคลังข้อสอบแบบอัตนัยและปรนัยผ่านอินเทอร์เน็ต

กมลลักษณ์ ชัยดี

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงราย

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

38

การพัฒนาระบบถังหมักเร็วเร่งปฏิกิริยาไบโอแก๊ส สำหรับใช้ในครัวเรือน

กนกพงษ์ ศรีเที่ยง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชียงราย

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

39

การเพิ่มสมรรถนะแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยการติดตั้งท่อความร้อนแบบแบน

ยุธนา ศรีอุดม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตาก

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

40

การพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมหมูยอ

อัจฉรา ดลวิทยาคุณ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ตาก

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

41

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการต้นทุนผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าแปรรูปหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในจังหวัดตาก

ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ตาก

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

42

ประสิทธิภาพเชื้อเพลิงแท่งชีวมวลโดยการอัดรีดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ณฐกมล คุณทะสิงห์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ตาก

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

43

ชื่อแผนงานวิจัย ความสามารถของผู้ประกอบการระดับสากล และความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย

ปิยะวรรณ คุ้มญาติ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ตาก

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

44

โครงการย่อนที่ 1 ความสามารถของผู้ประกอบการระดับสากลและความได้เปรียบใน การแข่งขัน: การตรวจสอบเชิงประจักษ์ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย

ปิยะวรรณ คุ้มญาติ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ตาก

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

45

โครงการย่อยที่ 2 ความสามารถของผู้ประกอบการระดับสากลและความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมจากการศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานรากโดยผู้ประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก 

ซินเนีย รัติภัทร์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ตาก

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

46

โครงการย่อยที่ 3 การใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสานสำหรับสร้างความน่าเชื่อถือของงานวิจัย   ความสามารถของผู้ประกอบการระดับสากลและความได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจโรงแรม(ขอปี61)

ปิยะวรรณ คุ้มญาติ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ตาก

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

47

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดตาก

คมสัน คำบรรลือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตาก

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

48

การเปรียบเทียบลักษณะรูปทรงของเชื้อเพลิงอัดแท่งจากใบไม้และวัชพืชที่มีผลต่อประสิทธิภาพทางความร้อนและอายุการใช้งานเพื่อเป็นเชื้อเพลิงทดแทน

กานต์ วิรุณพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตาก

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

49

การพัฒนาสื่อนวัตกรรมในการฝึกพัฒนาการสำหรับกล้ามเนื้อมัดเล็ก สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาในเขตภาคเหนือตอนล่าง

วรรณพร ทีเก่ง

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ตาก

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

50

การออกแบบการทดลองเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวซ้อมมือ : กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตข้าวซ้อมมือสินค้าโอท็อปบ้านชบา ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

กานต์ วิรุณพันธ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตาก

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

51

การเพิ่มผลผลิตท๊อฟฟี่ถั่วลิสงด้วยเครื่องขึ้นรูป : กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกรทิพย์ศิลา อ.เมือง จ.ตาก

ชยันต์ คำบรรลือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตาก

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

52

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับประเมินภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุ และช่วยวางแผนการบริโภคอย่างเหมาะสมด้วยรายการอาหารแลกเปลี่ยน

อัจฉรา ดลวิทยาคุณ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ตาก

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

53

ศึกษาเส้นใยกัญชง  เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายใน

สมชาย บุญพิทักษ์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตาก

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

54

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำชาพาสเจอร์ไรส์จากปลายข้าวหอมนิล

เฉลิมพล ถนอมวงค์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

55

การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากการปลูกข้าวและยางธรรมชาติ เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

เริงนภรณ์ โม้พวง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

56

เครื่องผสมปุ๋ยเม็ด

สมบัติย์ มงคลชัยชนะ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

57

การถ่ายทอดการผลิตถ่านอัดแท่งจากส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิตให้กับชุมชนตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

สุกัญญา ทับทิม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

58

การหมักผลิตภัณฑ์คล้ายนมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากข้าวไรซ์เบอร์รี่

จุฑามาศ ถิระสาโรช

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

59

ชีววัสดุเชิงประกอบแบบแซนวิชจากเทอร์โมพลาสติกสตาร์จากแป้งข้าวเสริมแรงด้วยเส้นใยธรรมชาติจากเศษเหลือทิ้งทางการเกษตร

นันทยา เก่งเขตร์กิจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

60

ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางด้านอาหาร : ลุ่มน้ำน่าน

รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

61

ระดับความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรปลาเลียหินในลำน้ำย่าง (ลำน้ำสาขาแม่น้ำน่าน) ; กรณีศึกษาน้ำตกศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน

เชาวลีย์ ใจสุข

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

น่าน

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

62

การพัฒนารูปแบบกระชังปลาโดยใช้วัสดุท้องถิ่นเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตปลาต้นน้ำเชิงพาพิชญ์ของเกษตรกรในพื้นที่ป่าต้นน้ำ น่าน

เอกชัย ดวงใจ

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

น่าน

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

63

การวิเคราะห์สายพันธุ์ของมะไฟจีนด้วยเครื่องหมายพันธุกรรมบริเวณ intergenic spacer ในคลอโรพลาสต์ดีเอ็นเอ

สุภาวดี ศรีแย้ม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

น่าน

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

64

ศักยภาพของสารสกัดจากใบหมี่ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

เจนจิรา ลานแก้ว

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

น่าน

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

65

การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ขบเคี้ยวจากข้าวเกรียบว่าวจากข้าวคุณภาพต่ำสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม

ปิยะนุช รสเครือ

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

น่าน

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

66

การศึกษาผลกระทบของบรรจุภัณฑ์ที่มีต่อการเพิ่มยอดขาย กรณีศึกษา ธูปหอมสมุนไพร กลุ่มสมุนไพร ต.น้ำแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน

อภิญญา กันธิยะ

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

น่าน

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

67

การสำรวจพืชสมุนไพรพื้นบ้านที่สำคัญในพื้นที่ป่าชุมชน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

บรรจง อูปแก้ว

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

น่าน

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

68

ความมั่นคงทางอาหารของครัวเรือนเกษตรกรในจังหวัดน่าน

เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

น่าน

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

69

การออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุผสมขี้เลื่อยไม้ยางพาราโดยใช้เทคนิคงานเครื่องเขินล้านนา กรณีศึกษา ชุมชนวัดนันทาราม ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

70

การลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยสาหร่าย Spirulina sp. RMUTL และผลของคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีต่อโปรตีนและไขมัน

ครรชิต เงินคำคง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

71

การปรับปรุงแผ่นเยื่อแบบรูพรุนนาโนคอมโพสิตเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในกระบวนการสลายตัวของสารมลพิษอินทรีย์ในน้ำเสีย

ธนิสสรา พินิจมนตรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ตาก

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

72

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาสู่การผลิตเครื่องเคลือบดินเผาประเภทของที่ระลึกและเครื่องประดับเซรามิก หมู่บ้านกวน จังหวัดเชียงใหม่

อภิญญา วิไล

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

73

การศึกษาศักยภาพการใช้เหง้ามันสำปะหลังสำหรับผลิตเชื้อเพลิง ชีวมวลอัดเม็ด

พุทสายัน นราพินิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

74

การพัฒนาเครื่องอบแห้งท่อเทอร์โมไซฟอนแบบผสมผสานความร้อน

สุริยงค์ ประชาเขียว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชียงราย

2560

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

75

คู่มือภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันสำหรับวิศวกรเครื่องกล   

ต้องหทัย ทองงามขำ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

พิษณุโลก

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

1

2559A17002063 กระบวนการหาค่าที่เหมาะที่สุดและการประยุกต์กับแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงราย

นางสาวธัญญรัตน์ จิตรพีระ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชียงราย

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

2

2559A17002009 แผนที่แสดงระดับเสี่ยงภัยแผ่นดินไหวระดับหมู่บ้าน เพื่อการออกแบบฐานรากอย่างเหมาะสม กรณีศึกษา ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

นางนิอร สิริมงคลเลิศกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงราย

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

3

2559A17002012 การปรับปรุงแผ่นเยื่อแบบรูพรุนนาโนคอมโพสิตเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในกระบวนการสลายตัวของสารมลพิษอินทรีย์ในน้ำเสีย

นางสาวธนิสสรา พินิจมนตรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ตาก

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

4

2559A17002001 การพัฒนาเครื่องอบแห้งลมร้อนสำหรับกล้วยน้ำว้าโดยใช้แหล่งจ่ายความร้อนจากเตาเผาถ่าน 200 ลิตร

นายไพโรจน์ จันทร์แก้ว

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตาก

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

5

2559A17002065 การปรับปรุงคุณลักษณะทางกายภาพของเหง้ามันสำปะหลังด้วยกระบวนการออกซิเดทีพทอร์ริแฟกชันในเตาปฏิกรณ์แบบสกรู

นายจตุรงค์ แป้นพงษ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตาก

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

6

2559A17002042 กลไกการนำไฟฟ้าในตัวต้านทานและทรานซิสเตอร์ชนิดฟิลด์เอฟเฟกต์ที่มีฐานเป็นฟิล์มกราฟีนและฟอร์มบนแม่แบบอนุภาคทองนาโน

ดร.เฉลา วงศ์แสง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ตาก

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

7

2559A17002041 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการต้นทุนผลิตภัณฑ์จากลานและตาล ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

นางสาวยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ตาก

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

8

2559A17002007 การศึกษาการเสื่อมสภาพของคอนกรีตเนื่องจากไพไรต์ กรณีศึกษาอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาลเมืองตาก

ดร.สนธยา ทองอรุณศรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตาก

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

9

2559A17002018 ระดับความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรปลาท้องถิ่นที่เป็นผลมาจากการเกษตรกรรม: กรณีศึกษาลำน้ำว้า (ลำน้ำสาขาแม่น้ำน่าน) จังหวัดน่าน

นางสาวเชาวลีย์ ใจสุข

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

10

2559A17002025 การตรวจหาสารต้านอนุมูลอิสระในเห็ดป่ารับประทานได้ทั้งแบบเห็ดสดและเห็ดสุกในจังหวัดน่าน

นางสาวพรรณพร กุลมา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

11

2559A17002010 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กับดักสารล่อเพื่อควบคุมแมลงวันพริกในพื้นที่เกษตรจังหวัดน่าน

นางสาวรัชณีภรณ์ อิ่นคำ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

12

2559A17002058 ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางด้านอาหาร : ลุ่มน้ำน่าน

รศ.คมสัน อำนวยสิทธิ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

13

2559A17002019 การอนุรักษ์พันธุกรรมพฤกษศาสตร์พื้นบ้านและภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของพืชสมุนไพรของ ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน.

นายบรรจง อูปแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

14

2559A17002023 ความหลากหลายของแพลงก์ตอนและสัตว์หน้าดินบริเวณแม่น้ำน่าน

รศ.เดชา นาวานุเคราะห์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

15

2559A17002027 การตรวจสอบคุณภาพของผลิตผลทางการเกษตร ด้วยการตรวจสอบกิจกรรมการทำงานและรูปแบบไอโซไซม์ของเอนไซม์เอสเทอเรส ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของสารต้านอนุมูลอิสระ

ผศ.ดร.วาสนา สิงห์ดวง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

16

2559A17002003 เครื่องอบกำจัดมอดพลังงานไฮบริดจ์สำหรับชุมชน

นายสมบัติย์ มงคลชัยชนะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

พิษณุโลก

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

17

2559A17002032 ฟลาโวนอยด์ โทโคฟรอล โทโคไตรอีนอล และฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ของข้าวเม่า และข้าวอ่อนระยะต่างๆ

นางสาวสุริยาพร นิพรรัมย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

18

2559A17002059 ผลของสารประกอบช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชในน้ำหมักจากMethylobacteriuum radiotolerans ที่มีต่อการเจริญและพัฒนาของเห็ดเศรษฐกิจ

ผศ.เพียงพิมพ์ ชิดบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำปาง

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

19

2559A17002002 เครื่องมือสังเคราะห์ความลึกแหล่งน้ำใต้ดินแบบอัตโนมัติบนอุปกรณ์เคลื่อนที่

นายวิษณุ ช้างเนียม

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ลำปาง

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

20

2559A17002024 การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักระบบอินทรีย์

ผศ.ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

21

2559A17002054 การศึกษาสายพันธุ์องุ่นที่เหมาะสมสำหรับการทำไวน์ในพื้นที่เขตร้อนทางภาคเหนือของประเทศไทยและความหลากหลายของยีสต์ที่พบในสภาพแวดล้อมการปลูกองุ่น

รศ.ชิติ ศรีตนทิพย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

22

2559A17002052 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและปริมาณไลโคปีนในการผลิตฟักข้าว

ผศ.ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

23

2559A17002045 การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตผักเชียงดาและประเมินต้นทุนการผลิตเชียงดาในฟาร์มต้นแบบ

ผศ.นภา ขันสุภา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

24

2559A17002016 การปรับปรุงพันธุ์สับปะรดเพื่อการบริโภคผลสดและอุตสาหกรรมแปรรูป

ผศ.ดร.รุ่งนภา ช่างเจรจา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

25

2559A17002028 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่ผลิตจากแบคทีเรียกลุ่ม Pink Pigmented Facultative Methylotrophs (PPFMs) ต่อการพัฒนายอดและแคลลัสของผักเชียงดา [Gymnema inodorum (Lour.) Decne.] ที่มีสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสภาพปลอดเชื้อ

ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

26

2559A17001007 สมบัติเชิงหน้าที่และศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวคุณภาพต่ำในโครงการรับจำนำข้าวเปลือก

ผศ.ดร.จิรภา พงษ์จันตา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

27

สมบัติเชิงหน้าที่และศักยภาพในการผลิตแป้งข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำ
ใยอาหารสูงจากข้าวเก่าเพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร

ผศ.ดร.จิรภา พงษ์จันตา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

28

สมบัติเชิงหน้าที่แป้งข้าวคุณภาพต่ำดัดแปรด้วยความร้อนร่วมกับความชื้นสำหรับผลิตแป้ง ข้าวชุบทอดปรุงรสสำเร็จรูป

นางชุติมา  เลิศลักษมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

29

การผลิตกลิ่นรสอุมามิจากการหมักปลายข้าวคุณภาพต่ำโดยการใช้เอนไซม์และการหมัก

นางสาวนิอร  โฉมศรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

30

สมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งข้าวคุณภาพต่ำดัดแปรด้วยเอนไซม์และเคมี เพื่อเป็นสารคงตัวในโลชัน  

นางสาวเปรมนภา สีโสภา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

31

การผลิตสารสกัดจากรำข้าวคุณภาพต่ำเพื่อใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้และเครื่องสำอาง

นางสาว สุคนธา สุคนธ์ธารา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

32

2559A17001005 การพัฒนาศักยภาพการผลิตมะแขว่นสู่พืชเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาหาร

รศ.ชิติ ศรีตนทิพย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

33

การรวบรวมพันธุ์และการศึกษาลักษณะเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ของมะแขว่น

รศ.ชิติ ศรีตนทิพย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

34

การศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ที่เหมาะสมกับมะแขว่น

ผศ.ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

35

การประยุกต์ใช้สารสกัดออกฤทธิ์และน้ำมันจากมะแขว่น (Zanthoxylum limonella Alston) ในอุตสาหกรรมอาหาร

ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

36

2559A17001006 การสร้างมูลค่าฟักทอง (Cucurbita spp.) ด้วยการพัฒนาสายพันธุ์ที่มีน้ำมันในเมล็ดสูง และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารต้านอนุมูลอิสระและดัชนีน้ำตาลต่ำ (แผนงาน)

ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

37

โครงการย่อยที่ 1 การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองที่เมล็ดมีน้ำมัน และสารพฤกษเคมีสูง

ผศ.ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

38

โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาเครื่องบีบแบบเกลียวอัดสําหรับสกัดน้ำมันจากเมล็ดฟักทองสําหรับ อุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อม

นายรัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

39

โครงการย่อยที่ 3 นวัตกรรมอาหารต้านอนุมูลอิสระและดัชนีน้ำตาลต่ำจากฟักทอง (Cucurbita spp.) สายพันธุ์ที่มีน้ำมันสูง

ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

40

โครงการย่อยที่ 4 การกระตุ้นการเจริญเติบโตแบคทีเรียลําไส้ของฟักทองและการนําไปใช๎ผลิต อาหารฟังก์ชัน

ผศ.ดร.นิอร โฉมศรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

41

2559A17001002 การวิจัยและพัฒนาว่านแสงอาทิตย์เพื่อผลิตเป็นไม้ดอกการค้า (แผนงาน)

ผศ.ดร.รุ่งนภา ช่างเจรจา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

42

โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนาพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์

ผศ.ดร.รุ่งนภา ช่างเจรจา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

43

2559A17001001 การพัฒนาศักยภาพดอกชมจันทร์สำหรับผลิตพืชอาหารเพื่อสุขภาพ

ผศ.ดร.รุ่งนภา ช่างเจรจา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

44

โครงการย่อยที่ 1 การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์ ดอกชมจันทร์เพื่อผลิตเป็นอาหารสุขภาพ

ผศ.ดร.รุ่งนภา ช่างเจรจา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

45

โครงการย่อยที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม ผลผลิตดอกชมจันทร์

ผศ.สันติ ช่างเจรจา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

46

โครงการย่อยที่ 3 การพัฒนาอาหารฟังก์ชันจาก ดอกชมจันทร์

ผศ.ดร.นิอร โฉมศรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

47

2559A17001004 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากหนามแดง (Carissa carandas Linn.)  แผนงาน

ผศ.สันติ ช่างเจรจา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

48

โครงการย่อยที่ 1 การเจริญเติบโตและคุณภาพของ หนามแดงภายใต้การปลูกในถังควบคุม

ผศ.สันติ ช่างเจรจา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

49

โครงการย่อยที่ 2 ผลของการใช้สารเคมีบางชนิด ต่อการติดอกนอกฤดูของหนามแดง

ผศ.ดร.รุ่งนภา ช่างเจรจา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

50

โครงการย่อยที่ 3 การขยายพันธุ์หนามแดง (Carissa carandas Linn.) โดยการ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการศึกษาการผลิตสารฟรุค โตโอลิโกแซคคาไรด์ในสภาพเพาะเลี้ยง

ผศ.พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

51

โครงการย่อยที่ 4 คุณสมบัติอาหารเชิงหน้าที่และ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพจากหนามแดง (Carrisa carandus Linn.)

ผศ.ดร.นิอร โฉมศรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

52

2559A17002064 ศึกษาโครงสร้างต้นทุนการผลิตของอุตสาหกรรมเซรามิกจังหวัดลำปาง เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับประชาคมอาเซียน

นางศศิธร สันกลกิจ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

53

2559A17002020 รูปแบบและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านสันลมจอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.นิศรา จันทร์เจริญสุข

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

54

2559A17002068 แนวทางการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุกของสินค้าหัตถกรรมสิ่งทอจากภูมิปัญญาชนเผ่าชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ: กรณีศึกษาเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ดร.รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิ์ธร

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

55

2559A17002044 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย

ดร.ริญญาภัทร์ เขจรนันทน์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

56

2559A17001008 ยุทธศาสตร์การจัดการท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาในล้านนา

ดร.ประทีป พืชทองหลาง

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

57

โครงการย่อยที่ 1 รูปแบบและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อสักการะพระพุทธรูปสำคัญในล้านนา

ผศ.นิศรา  จันทร์เจริญสุข

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

58

โครงการย่อยที่ 2 รูปแบบและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อสักการะพระธาตุประจำปีเกิดในล้านนา

นางสาวเวลา  กัลหโสภา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

59

โครงการย่อยที่ 3 รูปแบบและการจัดการการท่องเที่ยวเพื่อสักการะพระอริยสงฆ์ในล้านนา

นางเพราพิลาส  ประสิทธิ์บุรีรักษ์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

60

โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงพุทธศาสนาในล้านนาบนโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Androids

ดร.ประทีป  พืชทองหลาง

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

61

2559A17002008 การประยุกต์ใช้สารประกอบยางธรรมชาติและยางเอสบีอาร์เพื่อผลิตเป็นพื้นเกือกม้า

ดร.นเรศ อินต๊ะวงค์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

62

2559A17002029 ระบบกลั่นแอลกอฮอล์แบบกึ่งอัตโนมัติที่ใช้แหล่งความร้อนจากชีวมวล

นางสาวนิลวรรณ ไชยทนุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

63

2559A17002070 การศึกษาสมบัติเชิงกลในกระบวนการชุบแข็งของการเชื่อมเหล็กกล้า AISI 1045 ด้วยแรงเสียดทานสำหรับอุตสาหกรรมการเชื่อมเพลา

นายพุทสายัน นราพินิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

64

2559A17002035 การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบบริหารจัดการชุมชน และการเพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการสร้างแบรนด์ แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านท่องเที่ยวเซรามิก ชุมชนบ้านศาลาบัวบก อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง

นายกิติชัย ระมิงค์วงศ์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

65

2559A17002017 การพัฒนาผ้าทอใยผสมระหว่างเส้นใยขนแกะและเส้นใยไหมอีรี่

ผศ.ญาณิศา โกมลสิริโชค

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

66

2559A17002006 การศึกษาและทดลองวัสดุผสมจากมูลช้างเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผศ.ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

67

2559A17002060 การใช้เถ้าลอยถ่านหินลิกไนต์มาเป็นวัตถุดิบหลักทำน้ำเคลือบสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเอิร์ทเทนแวร์

ผศ.ไพบูลย์ หล้าสมศรี

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

68

2559A17002004 ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอสีธรรมชาติจากว่านยาอูเนะสู่ตลาดญี่ปุน

ผศ.ดร.รจนา ชื่นศิริกุลชัย

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

69

2559A17002031 การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าของที่ระลึก โดยแนวคิดจากวัฒนธรรมชนเผ่าดาราอั้ง จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวรติรส บุญญะฤทธิ์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

70

2559A17002013 การฟื้นฟูและพัฒนาเอกลักษณ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน วิสาหกิจชุมชนบ้านกวน ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

นางรองรัตน์ ระมิงค์วงศ์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

71

2559A17002039 การพัฒนาอิฐพื้นบ้านมวลเบา สำหรับวิสาหกิจชุมชนบ้านสันบุญเรือง ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง จากเถ้าลอยลิกไนต์และกากดินขาวลำปาง

นางรองรัตน์ ระมิงค์วงศ์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

72

2559A17002057 การออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์สำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา แหล่งโบราณสถานเวียงท่ากาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

นายไตรรัตน์ ปัตตะพงษ์ เปลี่ยนชื่อจาก นางสาวสาวิตรี เรืองจันทร์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

73

2559A17002033 การศึกษาเพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมองค์ความรู้ภูมิปัญญาลวดลายล้านนาสร้างสรรค์ และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น

นายสืบสกุล ชื่นชม

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

74

2559A17002038 การพัฒนางานประติมากรรมรูปเหมือนแบบหุ่นขี้ผึ้งด้วยกระบวนการเซรามิก

ผศ.ธานี อดิศัยพัฒนะกุล

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

75

2559A17002021 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกสำหรับอาหาร โดยใช้ดินแม่แตงและเคลือบของแหล่งเตาอินทขิล

นางสาวนพวรรณ เดชบุญ

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

76

2559A17002073 การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานด้วยโซล่าเซลล์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบแม่เหล็กถาวรสำหรับกังหันแบบไหลขวางสำหรับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

ดร.ธีระศักดิ์ สมศักดิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

77

โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ของวารสารเทคโนโลยีและนวัตกรรม แบบสอง ภาษาบนระบบวารสารออนไลน์

นางสาวสรรค์ศิริกุล พยอมแย้ม

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

เชียงใหม่

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

78

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัยและกลไกการติดตามสนับสนุนโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2559 โดยการมีส่วนรวม

นายพิศาล หล้าใจ

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

เชียงใหม่

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

79

โครงการวิจัย Hands-on เรียนรู้ชุมชน ครูได้คิด เด็กได้ทำ

นางสาวกัญญณัช ศิริธัญญา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

80

โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บนฐานความร่วมมือกับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมท้องถิ่น ประจาปี 2559

นางสาวกัญญณัช ศิริธัญญา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

81

โครงการพัฒนานักวิจัยมืออาชีพแบบมุ่งเป้าตามนโยบายชาติ

นางสาวกัญญณัช ศิริธัญญา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2559

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

82

การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พรรณระพี อำนวยสิทธิ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

1

2558A17002096 การศึกษาระบบความส่องสว่างของหลอดไดโอดเปล่งแสงที่พัลส์ด้วยไฟฟ้าแรงดันสูง

ดร.อนนท์ นำอิน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงราย

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

2

2558A17002114 การสร้างเครื่องผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติกเหลือใช้ด้วยกระบวนการไพโรไลซิสสำหรับใช้ในเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก

นายจิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงราย

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

3

2558A17002102 เครื่องล้างลิ้นมังกร

นายนิคม ธรรมปัญญา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงราย

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

4

2558A17002053 ศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานยางพาราในจังหวัดเชียงรายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ส่งออกไปยังจีนตอนใต้

ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงราย

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

5

2558A17002056 การวางแผนภาษีเงินได้ของธุรกรรมระหว่างประเทศเพื่อสิทธิประโยชน์ทางการค้าและการบริการโดยยึดหลักอนุสัญญาภาษีซ้อนของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคเหนือของประเทศไทย

นางสาวอรวรรณ เชื้อเมืองพาน

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงราย

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

6

2558A17002064 การแปรรูปปลานิลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนเมืองพานและการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

อาจารย์สุวิสา ทะยะธง  เปลี่ยนชื่อจาก นางกรวิกา อรินใจ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชียงราย

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

7

2558A17002083 การพัฒนา การส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายโดยใช้หลักการคล้องผ่านสนามแม่เหล็กรีโซแนนซ์                                 

นายเอกชัย ชัยดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงราย

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

8

2558A17002069 ระบบฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อสนับสนุนภูมิปัญญาไทย ทำนา 1ไร่ ได้เงิน 1 แสนบาท ในพื้นที่จังหวัดตาก

นางนมิดา ซื่อสัตย์สกุลชัย

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ตาก

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

9

2558A17002084 การผลิตเชื้อเพลิงเหลวด้วยกระบวนการไพโรไลซีสจากพลาสติกเหลือทิ้งด้วยเตาปฏิกรณ์แบบแอบเลทีฟชนิดสกรู

นายจตุรงค์ แป้นพงษ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตาก

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

10

2558A17002018 การปรับปรุงสมบัติของไบโอออยล์จากกระบวนการไพโรไลซีสแบบเร็วของไม้ลำไยด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาจากธรรมชาติในกรองไอร้อนแบบเบดเคลื่อนที่

นายจตุรงค์ แป้นพงษ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตาก

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

11

2558A17002082 แอพพลิเคชันเสริมทักษะ และบันทึกพัฒนาการของเด็กพิการเรียนร่วม

นายสมคิด สุขสวัสดิ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตาก

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

12

2558A17002033 การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงจากน้ำมันทาร์ของเมล็ดต้นหูกวาง

ผศ.สมโภชน์ กูลศิริศรีตระกูล จากเดิม นายสินเดิม ดีโต

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ตาก

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

13

2558A17002090 ศึกษาความเป็นไปได้เครื่องดักจับความชื้นในอากาศสำหรับผลิตน้ำดื่มชุมชนในพื้นที่ห่างไกลระยะที่ 1

นายปรีชา มหาไม้

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตาก

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

14

2558A17002101 โครงการ การพัฒนาการวางรูปแบบระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับธุรกิจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดตาก

นางยุพรัตน์ จันทร์แก้ว

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ตาก

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

15

2558A17002071 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้าน ผ่านหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

นางนมิดา ซื่อสัตย์สกุลชัย

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ตาก

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

16

2558A17002095 การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียฟาร์มโคขุนโดยการย่อยสลายร่วมกับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและเศษอาหาร โดยถังปฏิกรณ์เอเอสบีอาร์

นางสาวณฐกมล คุณทะสิงห์ เปลี่ยนชื่อจาก วรลักษณ์ คุณทะสิงห์ (คนเดียวกัน)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ตาก

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

17

2558A17002022 การใช้ประโยชน์ด้านสมุนไพรและอาหารของพรรณไม้ในป่าชุมชน ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก

ผศ.นฤมล กูลศิริศรีตระกูล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ตาก

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

18

2558A17002106 วัสดุทดแทนจากการผสมขยะพลาสติกกับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

ผศ.นฤมล กูลศิริศรีตระกูล จากเดิมนางสาวปาจรีย์ ชูประยูร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ตาก

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

19

2558A17002046 การพัฒนาคอนกรีตที่มีความต้านทานการแตกร้าวสูง

ดร.สนธยา ทองอรุณศรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตาก

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

20

2558A17002052 การพัฒนาการก่อสร้างผนังบ้านดิน

นายอัศวิน คุณาแจ่มจรัส

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตาก

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

21

2558A17002042 การศึกษาความสามารถในการต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเทศบาล1 อ.เมือง จ.ตาก

ดร.สนธยา ทองอรุณศรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตาก

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

22

2558A17002099 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซุปก้อนสำเร็จรูปรสมะแขว่น

นางบุษบา มะโนแสน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

23

2558A17002077 การศึกษาบทบาทของถ่านชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเพื่อประโยชน์ด้านพลังงานและการกักเก็บคาร์บอน

ดร.กันยาพร ไชยวงศ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

น่าน

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

24

2558A17002078 การผลิตก้อนเชื้อเพลิงแข็งจากซังข้าวโพด

นายณัฐพล วิชาญ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

น่าน

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

25

2558A17002036 ระบบผู้เชี่ยวชาญจัดเกรดเนื้อโคบนระบบปฏิบัติการ Android

นายสิทธิโชค   จันทร์รัตนสิริ เปลี่ยนชื่อจาก นายกิตติภพ มหาวัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

น่าน

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

26

2558A17002070 การศึกษาและออกแบบเครื่องอบแห้งมะไฟจีนด้วยแหล่งพลังงานแบบผสมสำหรับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดน่าน

นายอริยะ แสนทวีสุข

คณะวิศวกรรมศาสตร์

น่าน

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

27

2558A17002017 การศึกษาชีววิทยาบางประการของปลาเวียนในแม่น้ำว้า จังหวัดน่าน

นายจุลทรรศน์ คีรีแลง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

28

2558A17002068 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายหมู่บ้านมะไฟจีนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นางปิยะนุช สินันตา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

น่าน

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

29

2558A17002110 การสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มผู้ผลิตกาแฟอาราบิก้าในจังหวัดน่าน โดยใช้รูปแบบการจัดการสมัยใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นงนุช พรหมวีระไชย  เปลี่ยนชื่อจาก ผศ.สุรศักดิ์ สตางรัตน์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

น่าน

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

30

2558A17002055 แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดน่านอย่างยั่งยืน                  

ดร.ชุติสร แก้วบรรจง

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

น่าน

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

31

2558A17002019 เห็ดพิษและจุดเสี่ยงที่เป็นปัญหาในจังหวัดน่าน

นางสาวพรรณพร กุลมา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

32

2558A17002097 การใช้ปุ๋ยตามค่าทดสอบดินร่วมกับการให้น้ำในช่วงฤดูแล้งในยางพาราก่อนเปิดกรีด

ผศ.ปราโมทย์ ทิมขำ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

33

2558A17002035 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม    ในเขตเทศบาลตำบลกลางเวียง จังหวัดน่าน

นายบรรจง อูปแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

34

2558A17002108 การศึกษากระบวนการผลิตข้าวก่ำเปลือกนึ่ง เพื่อเป็นแนวทางในการ  พัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่ม

นางปิยะนุช รสเครือ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

35

2558A17002016 ระดับความแปรปรวนทางพันธุกรรมในประชากรปลาท้องถิ่นที่เป็นผลมาจากการมีสิ่งกีดขวางลำน้ำ : กรณีศึกษาลำน้ำพื้นที่ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน

นางสาวเชาวลีย์ ใจสุข

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

36

2558A17002043 การศึกษาวิเคราะห์เอกลักษณ์และยืนยันโปรตีนบ่งชี้ในแม่พันธุ์ปลาพลวงหิน

ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

37

2558A17002003     การสร้างและพัฒนาเครื่องบดดิน        

นายสมบัติย์ มงคลชัยชนะ

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

พิษณุโลก

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

38

2558A17002079 การเพิ่มสมรรถนะการจัดการด้านต้นทุนของหน่วยธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวปลอดภัยในจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้วิธีการเชื่อมโยงข้อสนเทศทางการบัญชี

ผศ.สุพรรัตน์ ทองฟัก

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

พิษณุโลก

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

39

2558A17002066 การศึกษาความเป็นไปได้ของเมล็ดปาล์มหางกระรอกเพื่อการบริโภคทดแทนลูกชิด

รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

40

2558A17001007 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์แหล่งอารยธรรมล้านนาบริเวณแม่น้ำปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  

นายประทีป พืชทองหลาง

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

41

2558A17003026 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทวัดและโบราณสถานบริเวณแม่น้ำปิง

นายประทีป พืชทองหลาง

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

42

2558A17003027 การสำรวจทุนวัฒนธรรมบริเวณแม่น้ำปิงตามรอยเสด็จประพาสพระราชชายา เจ้าดารารัศมี

นายประทีป พืชทองหลาง

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

43

2558A17003028 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเภทหมู่บ้านศิลปหัตถกรรมล้านนาบริเวณแม่น้ำปิง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

44

2558A17003029 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมประเภทของฝากของที่ระลึกในแหล่งท่องเที่ยวบริเวณแม่น้ำปิง

อาจารย์เวลา กัลหโสภา  เปลี่ยนชื่อจาก ผศ.นุกูล พิกุล

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

45

2558A17003030 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์: กรณีศึกษาชุมชนวัดเกตการาม จังหวัด เชียงใหม่

อาจารย์เวลา กัลหโสภา  เปลี่ยนชื่อจาก ผศ.นุกูล พิกุล

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

46

2558A17002039 การออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดขนาดผลบ๊วย

นายกนต์ธีร์ สุกตากจันทร์

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

47

2558A17002004 การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบเถ้าชานอ้อย/พอลิแลคติกแอซิดสำหรับการประยุกต์ใช้ภายในยานยนต์                                                

ผศ.ดร.วัชรินทร์ สิทธิเจริญ

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

48

2558A17002013 การพัฒนาเพื่อขึ้นรูปหลังคาทำจากวัสดุธรรมชาติคอมโพสิต

ผศ.เชษฐ อุทธิยัง

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

49

2558A17002076 การศึกษาและออกแบบเตาเผาแบบประสิทธิภาพสูงโดยใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงสำหรับเผาผลิตภัณฑ์ เครื่องปั้นดินเผาหมู่บ้านหัตถกรรมเหมืองกุง

ผศ.ไพบูลย์ หล้าสมศรี

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

50

2558A17002086 การศึกษาและออกแบบเสื้อผ้าโดยแนวคิดจากวัฒนธรรมชาวไทลื้อจังหวัดลำปาง  สำหรับกลุ่มเย็บผ้าบ้านเวียงสวรรค์

นางสาวรติรส บุญญะฤทธิ์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

51

การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าทอกะเหรี่ยงตามเอกลักษณ์ท้องถิ่นของอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.ญาณิศา โกมลสิริโชค เปลี่ยนจาก นางสาวจุฑามาศ ดอนอ่อนเบ้า

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

53

2558A17002049 การศึกษาพัฒนาเทคนิคการแก้ไขตำหนิ บนผลิตภัณฑ์เซรามิกภายหลังการเผา เพื่อลดปริมาณการสูญเสีย จังหวัดลำปาง  

ผศ.ไมตรี จันทร์คง

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

54

2558A17002089 แนวทางการพัฒนาชุมชนเครื่องปั้นดินเผาสู่การผลิตเครื่องเคลือบดินเผา หมู่บ้านทุ่งหลวงและหมู่บ้านม่อนเขาแก้ว

ผศ.ประกรณ์ วิไล

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

55

2558A17002030 การศึกษาและออกแบบเครื่องตัดแบบบรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับวิสาหกิจชุมชนเชียงใหม่

นางสุดธิดา นิ่มนวล

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

56

2558A17002026 การศึกษาอัตลักษณ์เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงินบ้านแม่ย่อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ

นางสาวตยานิตย์ มิตร์แปง

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

57

2558A17002047 ศึกษาและพัฒนาเนื้อดินพื้นบ้านบ้านป่าตาล อ.หางดง จ.เชียงใหม่ ให้มีสมบัติในการยึดติดที่เหมาะสม สำหรับการปั้นขึ้นรูปชิ้นงานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา

นายกิติชัย ระมิงค์วงศ์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

58

2558A17002094 การศึกษาเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของน้ำพุร้อนสันกำแพง

นางสาวรติรส บุญญะฤทธิ์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

59

2558A17002061 การศึกษาและพัฒนาการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกขนาดใหญ่ด้วยใยแก้วสำหรับผู้ประกอบการเซรามิก

ผศ.ธานี อดิศัยพัฒนะกุล

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

60

การศึกษาและพัฒนาผ้าทอขนแกะของกลุ่มทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผศ.ญาณิศา โกมลสิริโชค

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

61

2558A17003002 การศึกษาและพัฒนาการย้อมผ้าทอขนแกะของกลุ่มทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยสีธรรมชาติพื้นถิ่น

ผศ.ญาณิศา โกมลสิริโชค

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

62

2558A17003003 การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอขนแกะและบรรจุภัณฑ์ ของกลุ่มทอผ้าขนแกะ บ้านห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายไพโรจน์ วรพจน์พรชัย

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

63

2558A17003004 การศึกษาและพัฒนาเครื่องสางเส้นใยขนแกะระดับครัวเรือน

นายแมน ตุ้ยแพร่

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

64

2558A17002065 การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอผ้าสีฟ้าธรรมชาติจากเมล็ดคอคอเด๊าะ

ผศ.ดร.รจนา ชื่นศิริกุลชัย

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

65

2558A17002023 ชุดจุดชนวนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังเอนกประสงค์

นายชูธง สัมมัตตะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำปาง

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

67

2558A17002111 การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนผู้ปลูกสับปะรด

ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำปาง

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

68

2558A17002040 การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักระบบอินทรีย์

ผศ.ดร.จานุลักษณ์ ขนบดี

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

69

2558A17002057 ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตที่ผลิตจากแบคทีเรียกลุ่ม    Pink Pigmented Facultative Methylotrophs (PPFMs) ต่อการพัฒนายอดและแคลลัสของผักเชียงดา [Gymnema inodorum (Lour.) Decne.] ที่มีสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในสภาพปลอดเชื้อ

ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

70

2558A17002098 การศึกษาสายพันธุ์องุ่นที่เหมาะสมสำหรับการทำไวน์ในพื้นที่เขตร้อนทางภาคเหนือของประเทศไทยและความหลากหลายของยีสต์ที่พบในสภาพแวดล้อมการปลูกองุ่น

ผศ.ชิติ ศรีตนทิพย์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

71

2558A17001003 การวิจัยและพัฒนาว่านแสงอาทิตย์เพื่อผลิตเป็นไม้ดอกการค้า

ผศ.ดร.รุ่งนภา ช่างเจรจา

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

72

2558A17003009 การพัฒนาพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์

ผศ.ดร.รุ่งนภา ช่างเจรจา

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

73

2558A17003010 ผลของแสงและอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของว่านแสงอาทิตย์

ผศ.ดร.รุ่งนภา ช่างเจรจา

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

74

2558A17003011 การขยายพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์

ผศ.สุมิตรา สุปินราช

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

75

2558A17003012 การเก็บรักษาหัวพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์

รศ.กุลชลี บุญทา

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

76

2558A17001004 การพัฒนาศักยภาพดอกชมจันทร์สำหรับผลิตพืชอาหารเพื่อสุขภาพ

ผศ.ดร.รุ่งนภา ช่างเจรจา

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

77

2558A17003015 การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์ดอกชมจันทร์เพื่อผลิตเป็นอาหารสุขภาพ

ผศ.สันติ ช่างเจรจา เปลี่ยนชื่อจาก ผศ.ดร.รุ่งนภา ช่างเจรจา

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

78

2558A17003019 การพัฒนาอาหารฟังก์ชันจากดอกชมจันทร์  

ดร.นิอร โฉมศรี 57HRG-02

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

79

2558A17003021 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตดอกชมจันทร์

ผศ.สันติ ช่างเจรจา

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

80

2558A17002028 การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตผักเชียงดาและประเมินต้นทุนการผลิตเชียงดาในฟาร์มต้นแบบ  

ผศ.นภา ขันสุภา

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

81

2558A17001009 การพัฒนาศักยภาพการผลิตมะแขว่นสู่พืชเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอาหาร

ผศ.ชิติ ศรีตนทิพย์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

82

2558A17003033 การประยุกต์ใช้สารสกัดออกฤทธิ์และน้ำมันจากมะแขว่น (Zanthoxylum limonella Alston) ในอุตสาหกรรมอาหาร

ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

83

2558A17003034 การขยายพันธุ์มะแขว่น (Zanthoxylum limonella Alston) ที่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสูงในสภาพปลอดเชื้อ เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตสู่อุตสาหกรรมเกษตร

นางสาวพัชราวดี วัฒนวิกย์กิจ สังกัด ม.รามคำแหง

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

84

2558A17003035 การรวบรวมพันธุ์และการศึกษาลักษณะเพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ของมะแขว่น

ผศ.ชิติ ศรีตนทิพย์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

85

2558A17003036 การศึกษาวิธีการขยายพันธุ์ที่เหมาะสมกับมะแขว่น

นางปริญญาวดี ศรีตนทิพย์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

823

2558A17002112 ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางด้านอาหาร : ลุ่มน้ำน่าน

รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

65-1

2558A17002024 ชุดการเรียนรู้ด้วยตัวเองเรื่องหลอดไฟฟ้า บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

นายจิรพนธ์ ทาแกง

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำปาง

2558

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

67-1

2558A17002048 การปรับปรุงพันธุ์สับปะรดเพื่อการบริโภคผลสดและอุตสาหกรรมแปรรูป

ผศ.พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง เปลี่ยนชื่อจาก ผศ.ดร.รุ่งนภา ช่างเจรจา ศธ 0585.36/094

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

1

2557A17002037 กระบวนการพิมพ์+F2:F71ลวดลายผ้าฝ้ายด้วยมือจากสีธรรมชาติ

ผศ.มนตรี เลากิตติศักดิ์

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

2

2557A17002033 การศึกษาอัตลักษณ์ภาคเหนือตอนบนเพื่อการออกแบบและพัฒนา     ผลิตภัณฑ์จากต้นกก ประเภทของใช้ของตกแต่งและของที่ระลึก กลุ่มจักสานบ้านสันทราย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวตยานิตย์ มิตร์แปง

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

3

2557A17002103 การพัฒนาเนื้อดินปั้น และรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน บ้านหม้อ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

นางรองรัตน์ ระมิงค์วงศ์

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

4

2557A17002105 การวิจัยพัฒนาเนื้อดินพื้นบ้านบ้านป่าตาลเพื่อใช้สำหรับการขึ้นรูปด้วยแบบพิมพ์

นายกิติชัย ระมิงค์วงศ์

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

5

2557A17002058 การพัฒนาดินแม่แตงและเคลือบสำหรับแหล่งเตาอินทขิล

ผศ.ประกรณ์ วิไล

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

6

2557A17002106 การวิจัยพัฒนา รูปแบบและการตกแต่งผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน บ้านป่าตาลเพื่อเพิ่มมูลค่าและการพึ่งพาตนเอง.

ผศ.ไมตรี จันทร์คง

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

7

2557A17002050 การสร้างสรรค์เครื่องประดับลูกปัดเซรามิกเพื่อประกอบแฟชั่นการแต่งกาย

ผศ.อภิญญา วิไล

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

8

2557A17002100 การออกแบบและพัฒนาระบบการบรรจุถุงผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นแบบอัตโนมัติ

ผศ.ดร.นเรศ อินต๊ะวงค์

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

9

2557A17002059 การพัฒนานักออกแบบในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความสามารถในการสะท้อนอัตลักษณ์ล้านนาต่อการพัฒนาแฟชั่นตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 

ผศ.ดร.รจนา ชื่นศิริกุลชัย

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

10

2557A17002091 พัฒนาสื่อดิจิตอลลวดลายผ้าไทยวนสร้างสรรค์ เพื่อการนำไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

นายสืบสกุล ชื่นชม

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

11

2557A17002072 การสร้างแบรนด์และบรรจุภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนกลุ่มหัตถกรรมล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

ดร.ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

12

2557A17002051 การศึกษาผลของกระดาษจากเศษไม้มะม่วงกลึงที่มีต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผศ.ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

13

2557A17002114 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ลำไยสดเพื่อการจำหน่ายสำหรับตลาดค้าปลีกสมัยใหม่ในประเทศ : กรณีศึกษา กลุ่มเกษตรกรชาวสวนลำไย   อ.พร้าว และ อ.สารภี  จ.เชียงใหม่

นางสาวสาวิตรี เรืองจันทร์

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

14

2557A17002098 การบริหารจัดการหลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รศ.ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

15

2557A17002080 M สตรองลี้โซลิดวาไรตี้และโคลนอิสระแบบ Q

ดร.ศราวุธ พั้วป้อง

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชียงใหม่

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

16

2557A17002060  สื่อมัลติมีเดีย พื้นฐานศิลปะ เนื้อหาทฤษฎีสี บนแอพพลิเคชั่นแอนดรอย สำหรับสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน   

ผศ.ถาวร ฝั้นชมภู

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

17

2557A17001019 การสร้างวิสาหกิจชุมชนต้นแบบผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือสู่สากล กรณีศึกษา : กลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (ชุดโครงการ)

ผศ.ญาณิศา โกมลสิริโชค

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

18

2557A17003030 การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือให้ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผศ.ญาณิศา โกมลสิริโชค

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

19

2557A17003031 การศึกษาเพื่อพัฒนาลวดลายผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านห้วยทราย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

20

2557A17003032 การพัฒนาเตาย้อมสีประหยัดเชื้อเพลิงสำหรับกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

นายสมาน ดาวเวียงกัน

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

21

2557A17003033 การสร้างรูปแบบบริหารจัดการองค์กรเพื่อความยั่งยืนของชุมชนและการสร้างแบรนด์ในบริบทของกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวพฤกษา คุ้มพงษ์

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

22

2557A17003034 การสร้างสรรค์สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์และป้ายประกอบการจัดแสดงสินค้า สำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าฝ้ายทอมือกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยทราย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

นางจันทร์จิรา นที

  

เชียงใหม่

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

23

2557A17002074 ....การพัฒนารูปแบบตุ๊กตาดินเผาบ้านป่าตาล อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการกับกลุ่มผ้าทอพื้นบ้าน

ธานี อดิศัยพัฒนะกุล

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

24

2557A17002039 การออกแบบอัตลักษณ์และการผลิตสื่อสำหรับส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำบลกึ้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

สุรพล มโนวงศ์

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

25

2557A17001018 -> การพัฒนาชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์บ้านกิ่วแลน้อยและบ้านกิ่วแลหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (ชุดบริหารโครงการ)

ประทีป พืชทองหลาง

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

26

2557A17003025 -> ศักยภาพทุนทางปัญญาและผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านกิ่วแลน้อยและบ้านกิ่วแลหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  

นางศตวรรณ พิกุล

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

27

2557A17003026 ->การบริหารการผลิตและจัดทำบัญชีแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน บ้านกิ่วแลน้อยและบ้านกิ่วแลหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

ชนิตา โชติเสถียรกุล

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

28

2557A17003027 -> การวางแผนกลยุทธ์การตลาดแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชนบ้านกิ่วแลน้อยและบ้านกิ่วแลหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่                               

นายนุกูล พิกุล

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

29

2557A17003028 -> รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน บ้านกิ่วแลน้อยและบ้านกิ่วแลหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่   

นิศรา จันทร์เจริญสุข

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

30

2557A17003029 ->การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์บ้านกิ่วแลน้อยและบ้านกิ่วแลหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการย่อย)                                     

ประทีป พืชทองหลาง

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

31

2557A17002110 การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนผู้ปลูกสับปะรด  (แผนงานวิจัย)

ผศ.มนูญ  เมฆอรุณกมล

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำปาง

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

32

2557A17002128 ความพึงพอใจต่อองค์ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางของนักท่องเที่ยว

นางสาวอัจฉราพร แปลงมาลย์

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ลำปาง

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

33

2557A17002101 การบูรณาการหลักวิศวกรรมในการจัดการความรู้สำหรับสร้างรถม้า จังหวัดลำปาง

นายบุญธรรม โสใจวงค์

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ลำปาง

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

34

การควบคุมโรคไหม้ของข้าวโดยชีววิธีด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา

ผศ.กัทลีวัลย์ สุขช่วย

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

35

2557A17002036 การปรับปรุงพันธุ์สับปะรดเพื่อการบริโภคผลสดและอุตสาหกรรมแปรรูป

ผศ.พงศ์ยุทธ  นวลบุญเรือง

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

36

2557A17001012 การวิจัยและพัฒนาว่านแสงอาทิตย์เพื่อผลิตเป็นไม้ดอกการค้า (ชุดโครงการ)

ผศ.ดร.รุ่งนภา ช่างเจรจา

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

37

2557A17003003 การพัฒนาพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์

ผศ.ดร.รุ่งนภา ช่างเจรจา

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

38

2557A17003004 การศึกษาผลของแสงและอุณหภูมิต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของว่านแสงอาทิตย์

ผศ.ดร.รุ่งนภา ช่างเจรจา

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

39

2557A17003006 การเก็บรักษาหัวพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์

รศ.กุลชลี บุญทา

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำปาง

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

40

2557A17003037 การขยายพันธุ์ว่านแสงอาทิตย์

ผศ.สุมิตรา สุปินราช

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำปาง

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

41

2557A17002130 การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

นายยุทธ   นนทะโคตร

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชียงราย

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

42

2557A17002064 ตู้อบแห้งชาเขียวระบบผสมผสานท่อความร้อนฮีตไปป์ร่วมกับก๊าซชีวมวล

นายสุริยงค์ ประชาเขียว

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชียงราย

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

43

2557A17002121 การศึกษาระบบความส่องสว่างของหลอดไดโอดเปล่งแสงที่พัลส์ด้วยแรงดันสูง

ดร.อนนท์ นำอิน

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงราย

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

44

2557A17002065 คุณภาพชีวิตและวิถีดำเนินชีวิตของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านดอกบัว หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงราย

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

45

2557A17002047 ผลของกระดาษกาบกล้วยผสมถ่านกัมมันต์และไททาเนียมไดออกไซด์ต่ออายุการเก็บรักษากล้วยหอมทอง

นางสาวสุรัสวดี ปลิโพธ

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ตาก

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

46

2557A17002133 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์: กรณีศึกษา อ. เมืองตาก จ.ตาก

นางสาววรลักษณ์ คุณทะสิงห์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ตาก

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

47

2557A17002041 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เชือกกล้วย  เพื่อความพร้อมในการขยายโอกาสทางการตลาด

นายสมชาย บุญพิทักษ์

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตาก

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

48

2557A17002045 การพัฒนาเครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้ระบบลมหมุนวน    ในระดับชุมชน

นายบุญเจิด กาญจนา

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

49

2557A17002044 การพัฒนาเครื่องแยกหินและขัดมันข้าวกล้องสำหรับโรงสีข้าวชุมชน

นายบุญเจิด กาญจนา

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

50

2557A17002119 การออกแบบและพัฒนาเครื่องแปรสภาพเมล็ดข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์สำหรับชุมชน

นายปิยะพงษ์ วงค์ขันแก้ว

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

51

2557A17002086 การลดต้นทุนในห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวปลอดภัยในจังหวัดพิษณุโลกโดยใช้วิธีต้นทุนฐานกิจกรรม

นางสุพรรัตน์ ทองฟัก

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

พิษณุโลก

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

52

2557A17002054 การศึกษาผลของคุณภาพทางกายภาพและทางเคมีของข้าวอินทรีย์ภายหลังการผ่านคลื่นอินฟราเรดเพื่อใช้ในการกำจัดแมลง

นายปิยะพงษ์ วงค์ขันแก้ว

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

53

2557A17002088 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการปลูกข้าวแบบโยนกล้าในจังหวัดพิษณุโลก

นางสิรินทร์ สิมารักษ์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

54

2557A17002087 การทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวเหนียวดำ

นายกฤษดา กาวีวงศ์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

55

2557A17002053 การผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวหอมนิล

ผศ.จุฑามาศ ถิระสาโรช

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

56

2557A17002081 การศึกษาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของชาเขียวจากต้นอ่อนข้าวหอมนิล

ผศ.เฉลิมพล ถนอมวงศ์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

57

2557A17002073 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากข้าวเม่าพันธุ์พื้นเมืองของประเทศไทย 

นายคชรัตน์ ทองฟัก

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

58

2557A17002052 ประสิทธิภาพการกำจัดโลหะหนักในน้ำโดยใช้เศษเหลือทิ้งของสับปะรดเป็นตัวดูดซับ  ในรูปแบบการบรรจุที่แตกต่าง  

ผศ.เริงนภรณ์ โม้พวง

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

59

2557A17002049 การเปรียบเทียบค่าความร้อนของถ่านอัดแท่งจากส่วนผสมของถ่านกะลามะพร้าวและก้อนเห็ดหลังการเก็บผลผลิต

นางสาวสุกัญญา ทับทิม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

60

2557A17002079 ผลของเพคติเนสต่อคุณสมบัติของน้ำสตาร์แอปเปิ้ล

ผศ.เฉลิมพล ถนอมวงศ์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

61

2557A17002057 การจำแนกสายพันธุ์ของมะไฟจีนในจังหวัดน่านด้วยเครื่องหมายพันธุกรรม

นางสาวสุภาวดี ศรีแย้ม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

62

2557A17002111 การสื่อสารทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์มะไฟจีน

นางสาวจารุนันท์ เมธะพันธุ์

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

น่าน

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

63

2557A17002109 โปรแกรมแสดงผลข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดน่านจากการประมวลผลภาพแสดงผลตามเวลาจริงโดยใช้เซิร์ฟ

นายสิทธิโชค จันทร์รัตนสิริ

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

น่าน

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

64

2557A17002026 การศึกษาพารามิเตอร์การผลิตถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพดเพื่อ ประโยชน์ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงคุณภาพดิน

ดร.กันยาพร ไชยวงศ์

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

น่าน

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

65

2557A17002125 ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางด้านอาหาร : ลุ่มน้ำน่าน (แผนงานวิจัย)

รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

66

2557A17002046 ความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรปลาเลียหิน (Garra cambodgiensis)  บริเวณแม่น้ำน่าน โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์  

นางสาวเชาวลีย์ ใจสุข

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

67

2557A17002123 ลักษณะทั่วไป และสภาพการเลี้ยงโคพื้นเมือง (วัวม้ง) ในอำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน

นายประสิทธิชัย วงศ์สีสม

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

68

2557A17002085 โฮมสเตย์กับการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในจังหวัดน่าน

ผศ.กนกรัตน์ ดวงพิกุล

 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

น่าน

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

69

2557A17002035 การประเมินฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของผักพื้นบ้านและสมุนไพรของชนเผ่ามูเซอดำ จังหวัดตาก

อาจารย์อัจฉรา ดลวิทยาคุณ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ตาก

2557

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

70

 การศึกษาอัตลักษณ์เครื่องประดับและการแต่งกายของชาวเขาเพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงินตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรีบงหน่วยย่อยชุมชนบ้านป่าแป๋ อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อาจารย์จุฑามาศ ดอนอ่อนเบ้า

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

1

การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  (แผนการวิจัย)

ผศ.ประสาร รุจิระศักดิ์

 

เชียงราย

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

2

โครงการย่อยที่ 1 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำหรับชุมชน

นายยุทธ      นนทะโคตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชียงราย

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

3

โครงการย่อยที่ 2 การวิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะสำหรับการผลิตไฟฟ้า จากขยะชุมชน

นายสุริยงค์    ประชาเขียว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชียงราย

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

4

โครงการย่อยที่ 3 การวิเคราะห์มลพิษและผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากขยะ ชุมชน

นายสุบิน       ใจทา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชียงราย

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

5

โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม

นางสาวกรวิกา    ไชยวงศ์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงราย

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

6

โครงการย่อยที่ 5 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับเทศกาลการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงรายกรณีศึกษา วัดพระธาตุ 9 จอม

ดร.นิติศักดิ์  เจริญรูป

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงราย

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

7

ระบบสารสนเทศเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม จังหวัดตาก  (แผนการวิจัย)

อ.นมิดา  ซื่อสัตย์สกุลชัย

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ตาก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

8

โครงการย่อยที่ 1 ระบบฐานข้อมูลพลังงานทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการฟาร์มสุกรในเขตอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

อ.เกรียงไกร  แก้ววงษ์เขียว

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ตาก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

9

โครงการย่อยที่ 2 การสร้างสื่อแอนิเมชั่นแนะนำวิธีการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อ.เอธยา   ติ๊บประสอน

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

ตาก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

10

การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวัสดุก่อสร้างจากธรรมชาติสำหรับบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในเขตชนบท (แผนการวิจัย)

ดร.สนธยา  ทองอรุณศรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ตาก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

11

โครงการย่อยที่ 1 การพัฒนากระบวนการเพิ่มความคงทนของไม้ไผ่ สำหรับงานโครงสร้าง

ดร.มานิตา   ดุมกลาง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ตาก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

12

โครงการย่อยที่ 2  คุณสมบัติเชิงกลของไม้ไผ่ในเขตพื้นที่ จ.ตาก และ  จ.กำแพงเพชร

อ.รุ่งโรจน์  จักภิระ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ตาก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

13

โครงการย่อยที่ 3 การเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักของไม้ไผ่ สำหรับงานโครงสร้าง

อ.ขวัญชัย  เทศฉาย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ตาก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

14

โครงการย่อยที่ 4 การพัฒนาคุณสมบัติด้านกำลังและความคงทนของอิฐดิบที่ใช้สร้างบ้านดิน

อ.อัศวิน  คุณาแจ่มจรัส

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ตาก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

15

การจัดการของเสียแพท่องเที่ยวเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ

ผศ.นฤมล  กูลศิริศรีตระกูล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ตาก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

16

ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางด้านอาหาร : ลุ่มน้ำน่าน  แผนการวิจัย    

รศ. ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์

 

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

17

1) การสำรวจความหลากชนิดของปลาในแม่น้ำสา (แม่น้ำสาขาของลุ่มแม่น้ำน่านตอนบน) จังหวัดน่าน

อมรชัย  ล้อทองคำ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

18

2) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อประโยชน์ในการศึกษาสภาพภูมิศาสตร์ร่วมกับปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมของแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาท้องถิ่นสำหรับภูมิประเทศที่สูง : กรณีศึกษาลำน้ำว้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

เชาวลีย์      ใจสุข    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

19

3) ความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำในแม่น้ำน่านตอนบน

เจนจิรา  ลานแก้ว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

20

4) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อประสิทธิภาพการผลิตพืชและสัตว์ในจังหวัดน่านโดยการใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)

ชนินทร์  แก้วมณี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

21

5) ความหลากหลายของพืชสกุลกระเจียวในจังหวัดน่านและศักยภาพการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ

พิกุล     สุรพรไพบูลย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

22

6) การจัดการพรรณพืชท้องถิ่นในป่าโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : บ้านห้วยลอย ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

แสงแก้ว  คำกวน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

23

7) แนวทางการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่แบบชุมชนมีส่วนร่วมบ้านห้วยลอย  ตำบลภูฟ้า  อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

กาญจนา    รุจิพจน์   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

24

8) การคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

พิชัย     สุรพรไพบูลย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

25

9) การคัดเลือกพันธุ์ข้าวไร่ทนทานต่อสภาพร่มเงา

พิชัย     สุรพรไพบูลย์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

26

10) ภูมิปัญญาการแปรรูปข้าวเพื่อบริโภคตามวิถีชีวิตของชุมชนในจังหวัดน่าน

บุษบา  มะโนแสน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

27

11) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มธัญพืชพร้อมชงจากข้าวสาลี ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวสาลี บ้านผาคับ ตำบลบ่อเกลือใต้  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน

จิรรัตน์  กันทะขู้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

28

12) การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและประเมินศักยภาพของไก่พื้นเมืองไทยในจังหวัดน่านเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

นิภา  นาสินพร้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

29

13) การใช้ใบพืชยืนต้นท้องถิ่น เป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องต่อการกินได้ การเจริญเติบโตและการสังเคราะห์จุลินทรีย์โปรตีน

วิไลพร  จันทร์ไชย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

30

14) ศึกษาความเป็นชุมชนเข้มแข็งบ้านม่วงใหม่ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

กนกรัตน์  ดวงพิกุล

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

31

การศึกษากระบวนการและการติดตามการทำงานแบบกลุ่มบูรณาการของทีมนักวิจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีล้านนาด้วยนวัตกรรมและแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเทศบาลตำบลแม่ปั๋งอำเภอพร้าว  เชียงใหม่

ดร.ชินานาฏ   วิทยาประภากร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชียงใหม่

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

32

การออกแบบและการสร้างเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกแบบเคลื่อนที่ขนาด 1 ตันใช้เชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับเกษตรกรรายย่อยของเทศบาลตำบลแม่ปั่ง

นาย ชูรัตน์  ธารารักษ์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

33

การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิถีล้านนาด้วยนวัตกรรมและแนวทางเศรษฐกิจ สร้างสรรค์: กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

ผศ.ดวงพร  อ่อนหวาน

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

34

ยุทธศาสตร์การสื่อสารการตลาดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของเทศบาลตำบลแม่ปั๋งสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผศ.นุกูล  พิกุล

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

35

การผลิตกล้าเชื้อจากน้ำแช่ข้าวเพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพและลดการเสื่อมเสียของข้าวเหนียวนึ่ง

นายกฤษดา  กาวีวงศ์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

36

การพัฒนาบทเรียนอิเลคทรอนิกส์เพื่อช่วยในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐาน

นางสาวคัชรินทร์   ทองฟัก  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

37

การใช้ใบมะรุมในอาหารข้นสำหรับแม่โคนม

นางสาวจำเนียน เป็กเครือ  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

38

การใช้ปลายข้าวหอมนิลในอาหารสุกรหย่านม

ดร. ณิฐิมา  เฉลิมแสน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

39

การพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก โดยการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ โปรแกรม Tell Me More

นางสาวต้องหทัย  ทองงามขำ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

พิษณุโลก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

40

การออกแบบและสร้างเครื่องอัดเม็ดฟางเพื่อใช้สำหรับการผลิตเชื้อเพลิง

นายธงชัย  เครือผือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

พิษณุโลก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

41

การพัฒนาเครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยใช้ตะแกรงสั่นร่วมกับตู้สีฝัดในระดับครัวเรือน

นายนพดล ตรีรัตน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

พิษณุโลก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

42

ปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มทร. ล้านนา พิษณุโลก

นางสาวนฤภร  ปาลวัฒน์วิไชย

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

พิษณุโลก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

43

การพัฒนาเครื่องขัดมันเมล็ดข้าวกล้องสำหรับโรงสีข้าวชุมชน

ผศ.บุญเจิด กาญจนา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

พิษณุโลก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

44

การใช้ประโยชน์จากเยื่อหุ้มเมล็ด และเมล็ดฟักข้าวในอาหารไก่ไข่

ผศ. บุญชู  นาวานุเคราะห์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

45

ผลของน้ำส้มควันไม้ต่อประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการ        ควบคุมโรคของข้าว

ผศ.ประไพพร     ศิริคติธรรม       

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

46

ประสิทธิภาพของสารแอนโธไซยานินสกัดจากข้าวก่ำและซังข้าวโพดไร่สีม่วงต่อการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรคในทางเดินอาหารลูกสุกรหย่านมและการต้านอนุมูลอิสระในห้องปฏิบัติการ

รศ. ดร.พรรณระพี   อำนวยสิทธิ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

47

การศึกษาศักยภาพในเชิงแข่งขันของข้าวอินทรีย์ระดับชุมชน เขตภาคเหนือตอนล่าง

นายมนตรี  ธรรมพัฒนากูล

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

พิษณุโลก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

48

ผลของสาหร่ายไกต่อการปรับปรุงสีของปลาทอง

ดร.  มนัส  แสวงทอง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

49

ผลของปัจจัยการผลิตชีวภาพในท้องถิ่นต่อลักษณะทางการเกษตรและประชากรแมลงศัตรูข้าวในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์

ดร. ยรรยง เฉลิมแสน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

50

การออกแบบและการสร้างเครื่องอบแห้งกล้วยต้นแบบชนิดความร้อนร่วมสองทิศทาง

นายวีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

พิษณุโลก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

51

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้านภาษาจากหนังสือนิทาน 3 ภาษา เรื่อง การทำนาโยน                                   

นางสาวศิริภรณ์  บุญประกอบ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

พิษณุโลก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

52

การศึกษาและออกแบบชุดระบายความร้อนถังเก็บข้าวเปลือกด้วยท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบ

นายศุภชัย   ชุมนุมวัฒน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

พิษณุโลก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

53

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับตัวของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ดร.สิรินทร์  สิมารักษ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

54

การส่งเสริมการเรียนรู้แบบอัตตาณัติด้วยการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน ในชั้นเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

นายสุทธิพงษ์   พิสิฐเสนากุล

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

พิษณุโลก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

55

มูลค่าทางเศรษฐกิจและความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนผลิตข้าวปลอดภัยในจังหวัดพิษณุโลก

นางสุพรรัตน์   ทองฟัก

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

พิษณุโลก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

56

การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตใหม่ให้กับผู้เรียนผ่านการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน

นางสาวสุรีย์พร  ใหญ่สง่า

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

พิษณุโลก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

57

การจัดการโลจิสติกส์ของข้าวปลอดภัย กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปลอดภัย จังหวัดพิษณุโลก

ผศ.อรพิน  แก้วมั่น 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

พิษณุโลก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

58

การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนผู้ปลูกสับปะรด

ผศ.ดร.เศรษฐสิลป์  อัมมวรรธน์

 

ลำปาง

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

59

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากสับปะรด และปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ต้องการตามหลักสุขลักษณะที่ดี

นางสาวณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำปาง

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

60

การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร : กรณีศึกษาบ้านห้วยหลวง  ตำบลเสด็จ  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง

อาจารย์นฤพร  เวศอุไร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำปาง

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

61

ระบบสารสนเทศเชิงภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา บ้านห้วยหลวง ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

นายวชิระ  หล่อประดิษฐ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำปาง

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

62

คลังองค์ความรู้และภูมิปัญญาชาวบ้านในกระบวนการผลิตสับปะรด กรณีศึกษา บ้านห้วยหลวง ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อาจารย์เพียงกานต์ นามวงศ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำปาง

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

63

โครงการพัฒนาผงหมักเนื้อปรุงรสจากก้านและแกนสับปะรดและ พัฒนาซอสหมักบาบีคิวพร้อมใช้จากเนื้อและเปลือกสับปะรด.

ผศ.ดร.เศรษฐศิลป์ อัมมวรรธน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำปาง

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

64

การศึกษาระบบการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

นายคงศักดิ์  ตุ้ยสืบ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำปาง

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

65

การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำบัญชีของกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

นายอิทธิพงษ์  ขัดชุ่มแสง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำปาง

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

66

การสร้างความหลากหลายทางพันธุกรรมของสับปะรดโดยการชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์เพื่อใช้ในการปรับปรุงพันธุ์

ดร.สุรพล   ใจวงศ์ษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำปาง

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

67

การตรวจวัดความฉ่ำของสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียด้วยสัญญาณ
ไมโครเวฟ

ผศ.ดร. วันไชย  คำเสน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำปาง

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

68

กระบวนการผลิตสับปะรดอบแห้งแบบโฟม-แมท

นางวัชรี  เทพโยธิน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำปาง

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

69

การประเมินคุณภาพฟักทอง (Cucurbita spp.) และการพัฒนากระบวนการที่เหมาะสมในการผลิตแป้งฟักทอง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพ

ดร.ภัทราภรณ์  ศรีสมรรถการ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

70

เครื่องดื่มหมักฟังก์ชั่นจากข้าวธัญสิรินและข้าวหอมล้านนา

ดร.นิอร  โฉมศรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

71

การพัฒนาพันธุ์สับปะรดเพื่อการแปรรูป (ระยะที่ 1 การชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์ในห้องปฏิบัติการ)

ผศ.ดร.รุ่งนภา  ช่างเจรจา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

72

การศึกษากระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้หลักสูตร “การจัดการระบบเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา บัณฑิตนักปฏิบัติของสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

ผศ.สันติ  ช่างเจรจา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

73

การใช้ชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีป้องกันกำจัดโรคเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการผลิตข้าวที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารเสริมสุขภาพ

รศ.ดร.จินันทนา  จอมดวง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

74

การศึกษาแนวทางจัดการวัสดุเหลือใช้จากการเพาะปลูกข้าว (ฟางข้าว) กรณีศึกษาหมู่บ้านแม่คาววัง

นายณัฐพล  ศิริรักษ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงราย

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

75

การออกแบบและสร้างเครื่องอัดฟางข้าวแบบก้อน

นายณัฐพล  ศิริรักษ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงราย

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

76

การพัฒนาระบบแสงสว่างในสวนยางพาราโดยใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

นายเทอดศักดิ์  เงินมูล

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงราย

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

77

ความรู้ความเข้าใจและการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย

นางสาวศิรินาฏ  จันทนะเปลิน

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงราย

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

78

รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่โครงการหลวง กรณีศึกษา บ้านดอยสะโง๊ะ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

นางยุพา  ยะใจมั่น

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงราย

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

79

ระบบการสกัดและแปรรูปน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร

นายยุทธ นนทะโคตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชียงราย

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

80

การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีจากขยะในชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นายสุบิน ใจทา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชียงราย

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

81

การศึกษาความเป็นไปได้สำหรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าบนหลังคาบ้านในกรุงเทพมหานคร

นายสุริยงค์ ประชาเขียว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชียงราย

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

82

ศึกษาสำรวจวัฒนธรรม ประเพณี แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  

นางสาวภัทราพร  สมเสมอ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงราย

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

83

การศึกษาความพร้อมการบริหารจัดการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาระบบสารสนเทศทาง คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการเปิดเสรีทางการศึกษา เพื่อรองรับตลาดแรงงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ว่าที่ ร.ต. หญิง เดือนเพ็ญ มะโนเรือง

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงราย

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

84

แนวทางการพัฒนาสาขาวิชาชีพอาเซียนเพื่อเตรียมเคลื่อนย้ายแรงงานสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย

ดร.ณภัทร ทิพย์ศรี

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงราย

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

85

การศึกษาแนวโน้มความต้องการใช้บัณฑิต และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของสถานประกอบการ: กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจแลศิลปศาสตร์

นายปรีชา พลชัย

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงราย

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

90

โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ยั่งยืนโดยชุมชนมีส่วนร่วม

นางสาวกรวิกา    ไชยวงศ์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงราย

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

91

โครงการย่อยที่ 5 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่สอดคล้องกับเทศกาลการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงรายกรณีศึกษา วัดพระธาตุ 9 จอม

ดร.นิติศักดิ์  เจริญรูป

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงราย

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

153

การศึกษาแนวทางการพัฒนาห่วงโซ่คุณค่าและรบบการบริหารจัดการตลาดของภาคการเกษตร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) ในพื้นที่จังหวัดตาก เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ดร.เผด็จ   ทุกข์สูญ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ตาก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

154

การผลิตหมูยอโดยใช้ไมโครเวฟ

ดร.อัจฉรา  ดลวิทยาคุณ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ตาก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

155

การเตรียมความพร้อมในการผลิตบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อรองรับการพัฒนาสู่ประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน

นางสาวเจนจิรา   ฝั้นเต็ม

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ตาก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

156

การศึกษาความสามารถในการต้านทานแผ่นดินไหวของอาคารพาณิชย์ใน อ.แม่สอด จ.ตาก

ดร.สนธยา  ทองอรุณศรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ตาก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

157

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในธุรกิจการเลี้ยงสุกรขุนแบบพันธะสัญญา กรณีศึกษาชัยสุภาฟาร์ม อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

นายจักรพันธ์  วงศ์ฤกษ์ดี

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ตาก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

158

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิคส์เพื่ออนุรักษ์อาหารและพลังงานท้องถิ่นของชุมชนตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

นางนมิดา  ซื่อสัตย์สกุลชัย

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ตาก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

159

การออกแบบเตาผลิตก๊าซชีวมวลโดยใช้วัสดุเหลือในทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง

นายสมชาย  บุญพิทักษ์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

ตาก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

160

การศึกษาผลของสารเคมีผสมเพิ่มต่อการหดตัวของคอนกรีต

ดร.สนธยา  ทองอรุณศรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ตาก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

161

การถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาเศรษฐกิจเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ของชุมชนหนองหลวง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

นางสาวเสาวลักษณ์  จันทิมา

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ตาก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

162

การพัฒนาระบบช่วยสร้างและประเมินผลแบบสอบถามออนไลน์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นายเกรียงไกร  แก้ววงษ์เขียว

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ตาก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

163

การศึกษาความสามารถในการรับน้ำหนักของผนังบล็อกประสานที่ถูกน้ำท่วมขัง

นายพร้อมพงศ์  ฉลาดธัญญกิจ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ตาก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

191

การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและศึกษาเรียนรู้สวนรุกขชาติห้วยน้ำอุ่น  ตำบลอ่ายนาไลย  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน

นายบรรจง      อูปแก้ว      

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

192

การสำรวจตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ : กรณีศึกษาปาล์มค้อในจังหวัดน่าน

นายสุรศักดิ์     สตางค์รัตน์ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

193

การจำแนกพันธุ์ข้าวก่ำ (Oryza sativa L.) พื้นบ้าน ด้วยลักษณะสัณฐานวิทยา ลักษณะเนื้อสัมผัส และฤทธิ์ต้านออกซิเดชัน เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์

ผศ.สุภาพร      รัตนาพันธุ์     

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

194

การศึกษาชนิดและการใช้ประโยชน์จากกุ้งน้ำจืดอย่างยั่งยืน จังหวัดน่าน

นายชนินทร์      แก้วมณี     

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

195

การเก็บรักษาน้ำเชื้อปลาแบบแช่เย็นของปลาท้องถิ่นบางชนิดที่มีศักยภาพส่งเสริมการเพาะพันธุ์ในจังหวัดน่าน

นางสาวเจนจิรา      บุญธิมา     

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

196

การวัดเพื่อประเมินค่าอสุจิสุกรพื้นเมืองและความสัมพันธ์ของขนาด กับการความสามารถในการเคลื่อนที่ในน้ำเชื้อสดของสุกรพื้นเมือง ในจังหวัดน่าน เพื่อการอนุรักษ์และการใช้-ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ดร.นิภา    นาสินพร้อม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

197

การศึกษาวิถีการเลี้ยง ค่าทางสรีรวิทยา และความหลากหลายทางพันธุกรรมของโคชนที่เลี้ยงในพื้นที่จังหวัดน่าน

ดร.เกชา         คูหา          

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

198

การผลิตข้าวโพดดัดแปลงโปรตีนสูงด้วยเชื้อจุลินทรีย์ที่มีปะสิทธิภาพเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบโปรตีนในอาหารไก่เนื้อและไก่ไข่

นายวุฒิกร        สระแก้ว       

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

199

การศึกษาองค์ประกอบสารสกัดและการประยุกต์ใช้น้ำมันหอมระเหยจากมะไฟจีน

ผศ.ประสงค์     เหลี่ยมโสภณ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

200

การใช้ประโยชน์ความหลากหลายของผลไม้ท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์ผลไม้แผ่นเชิงพาณิชย์ ในจังหวัดน่าน

ดร.ปิยะนุช      รสเครือ     

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

201

ความเป็นไปได้ในการจัดการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์  กรณีศึกษา  บ้านห้วยลอย 

ผศ.เกตุสุดา   พานิชกุล   

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

202

กลยุทธ์การจัดการอาชีพเกษตรกรสวนยางพาราในจังหวัดน่านอย่างยั่งยืน

นางสาวธัญเนศวร์  มหายศนันท์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

203

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนจังหวัดน่านเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ดร.ชุติสร           แก้วบรรจง 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

204

การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ผศ.เพ็ญจันทร์     รวิยะวงศ์ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

205

การจัดการวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง :  กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์มะไฟจีนบ้านท่าดอนไชย อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน   

นางธัญทิพย์    ศิริพรอัครชัย

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

206

การศึกษาและออกแบบระบบแยกเมล็ดมะไฟจีนเพื่อวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดน่าน

นายชาญยุทธ์   กาญจนพิบูลย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

207

การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ในผู้สูงวัยในอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

นางสุขสวรรค์      คำวงศ์      

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

208

ระบบผู้เชี่ยวชาญการวินิจฉัยโรคพืชเศรษฐกิจของจังหวัดน่านโดยใช้ระบบฟัซซีลอจิกแบบอินเทอวัลไทป์ทู

นายสิทธิโชค    จันทร์รัตนสิริ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

209

ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวินิจฉัยปรสิตที่ก่อให้เกิดโรคในสัตว์น้ำโดยใช้ฟัซซี่ลอจิก

นายกิตติภพ     มหาวัน     

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

210

บทวิเคราะห์การแปลป้ายประกาศภาษาอังกฤษในจังหวัดน่าน

นางสาวพิทยาภรณ์   เชียงทอง

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

211

การพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการนวดแผนไทยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดน่าน

นางสาวมินตรา        ไชยยชนะ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

212

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดน่าน

นางสาววรรณิดา  ชินบุตร

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

220

7) แนวทางการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่แบบชุมชนมีส่วนร่วมบ้านห้วยลอย  ตำบลภูฟ้า  อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

กาญจนา    รุจิพจน์   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

248

การถ่ายทอดและเพิ่มมูลค่าหัตถกรรมชุมชน  เชิงนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมสู่การ  ท่องเที่ยว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

นางณงค์ณุช     นทีพายัพทิศ

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

249

กระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านพื้นนฐานทักษะวิชาชี พโดยการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ : กรณี ศึกษาพื้นที่เทศบาล ตําบลแม่ปั๋ง อําเภอพร้ าว จังหวัดเชียงใหม

รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

250

การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมด้วยวัฒนธรรมและภูมิปัญญาบนฐานบริบทสังคมแบบมีส่วนร่วมของพื้นที่ตำบลแม่ปั๋ง

ผศ.ไพบูลย์ หล้าสมศรี

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

251

การออกแบบและถ่ายทอดเทคโนโลยีกังหันสูบน้ำสำหรับเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง

นายสมาน   ดาวเวียงกัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เชียงใหม่

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

289

การใช้ใบมะรุมในอาหารข้นสำหรับแม่โคนม

นางสาวจำเนียน เป็กเครือ  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

พิษณุโลก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

307

มูลค่าทางเศรษฐกิจและความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนผลิตข้าวปลอดภัยในจังหวัดพิษณุโลก

นางสุพรรัตน์   ทองฟัก

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

พิษณุโลก

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

319

การสร้างเครื่องกวนสับปะรดแบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ

นายสมชาติ จันต๊ะวัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ลำปาง

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

320

ระบบสารสนเพื่อโลจิสติกส์สับปะรด กรณีศึกษา บ้านห้วยหลวง ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

นายพนมศักดิ์ งามสม

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ลำปาง

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

321

การคัดเลือกสับปะรดลูกผสมพันธุ์ใหม่เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและบริโภคผลสด 

รศ.สุธีกานต์ โสตถิกุล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำปาง

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

322

ผลของการเสริมโซเดียมไบคาร์บอเนต แคลเซียมคาร์ยอเนตและเยื่อใยต่อสมรรถภาพการผลิตของโคนมที่ได้เลี้ยงด้วยเปลือกสับปะรดเป็นอาหารหยาบหลัก

รศ.ดร.สุนทร วิทยาคุณ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ลำปาง

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

323

การอบแห้งเนื้อสับปะรดแว่นโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานจากก๊าซชีวมวล

นายประเทือง ฝั้นแก้ว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ลำปาง

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

324

เครื่องปอกสับปะรดสำหรับอบแห้ง

นายกีรติ วุฒิจารี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ลำปาง

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

325

ระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สารสนเทศการปลูกสับปะรด กรณีศึกษา ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ว่าที่รต.บริวัชร  สืบคุณะ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ลำปาง

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

326

การออกแบบและสร้างเครื่องตีแยกเส้นใยเยื่อกระดาษจากใบสับปะรด 

นายวิชัย สินจักร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ลำปาง

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

327

การสร้างเครื่องวัดความเปรี้ยวของสับปะรด

นายชูธง สัมมัตตะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ลำปาง

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

328

การออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องคัดน้ำหนักสับปะรดตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

นายจิรพนธ์  ทาแกง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ลำปาง

2556

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

329

การบูรณาการวิชาโครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้ากับผลผลิตจากสับปะรด

นายเสกสรรค์  เจียรสุวรรณ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ลำปาง

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

1

2555A17002001 การพัฒนาชุมชนต้นแบบการประยุกต์ศักยภาพเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรคเรื้อนในนิคมแม่ลาวเชียงราย

ผศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงราย

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

2

2555A17003042 2 การเพิ่มประสิทธิผลของดอกเบญจมาศโดยการใช้แสงประดิษฐ์

นายนิคม ธรรมปัญญา

 

เชียงราย

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

3

2555A17002028 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนระยะยาวในบริษัท  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้านธุรกิจการเงิน

ดร.สรียา พันธุ์ณรงค์

 

เชียงราย

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

4

2555A17002084 การเพิ่มประสิทธิภาพการกรองก๊าซชีวภาพด้วยระบบแบบผสมผสาน

นายประกาศิต ศรีทะแก้ว

 

เชียงราย

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

5

2555A17001013 การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลและคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุผสมในยางมะตอยกับวัสดุเหลือใช้

นายยุทธ นนทะโคตร

 

เชียงราย

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

6

2555A17003037 โครงการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของของผสม

นายจิราพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร

 

เชียงราย

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

7

2555A17003038 โครงการผลิตและทดสอบคุณสมบัติเชิงกลและ คุณสมบัติทางกายภาพทีเหมาะสมของของผสม

นายยุทธ นนทะโคตร

 

เชียงราย

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

8

2555A17003039 โครงการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของผิวจราจรที่ทำจากวัสดุผสมด้วยความร้อน  

นางสาวอรสา ธรรมสรางกูร

 

เชียงราย

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

9

2555A17002085 กระบวนการผลิตและการแปรรูปข้าวไร่ของชุมชนม้ง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ผศ.กาญจนา รุจิพจน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

10

2555A17002071 การศึกษาการแสดงออกของโปรตีนในแม่พันธุ์ปลาพลวงหินช่วงฤดูผสมพันธุ์โดยวิธีทางโปรติโอมิกส์

ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม

 

น่าน

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

11

2555A17002077 การเปรียบเทียบผลผลิตถั่วเหลืองพันธุ์รับรองในจังหวัดน่าน

ผศ.พิกุล สุรพรไพบูลย์

 

น่าน

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

12

2555A17002015 การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมในประชากรปลาพลวงหินในประชากรธรรมชาติ บริเวณแม่น้ำน่าน โดยใช้เครื่องหมายพันธุกรรมไมโครแซทเทลไลท์  

นางสาวเชาวลีย์ ใจสุข

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

13

2555A17002030 การพัฒนาหลักสูตรนักวิจัยชุมชน สำหรับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  จังหวัดลำปาง

นางพิมพ์หทัย บำรุงกิจ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ลำปาง

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

14

2555A00502154 แนวทางการพัฒนาระบบบัญชีของวิสาหกิจชุมชนบนฐานการเรียนการสอนและการบริการวิชาการในเขต ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปางของ มทร.ล้านนาลำปาง

นายอิทธิพงษ์ ขัดชุ่มแสง

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ลำปาง

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

15

2555A00002004 การประยุกต์ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม  เพื่อการผลิตบัณฑิต กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง

นายอนุศักดิ์ เตชะสืบ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ลำปาง

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

16

2555A17002087 กฎระบบป้องกันการบุกรุกแบบอัตโนมัติด้วยรูปแบบลำดับการเข้ามาของข้อมูลในเหมืองข้อมูล

นายวิษณุ ช้างเนียม

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลำปาง

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

17

2555A17002056 การใช้ประโยชน์จากใบมะรุมเป็นอาหาร ไก่ไข่ และไก่เนื้อ

ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

18

2555A17002118   น้ำส้มควันไม้ เพื่อการผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัย

ผศ. เริงนภรณ์  โม้พวง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

19

2555A17002102 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดพิษณุโลก

นางสุพรรัตน์ บางโม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

20

2555A17002067 การเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการทางนิเวศวิทยาวิศวกรรมต่อความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงในระบบนิเวศข้าวนาที่ราบลุ่มน้ำ จ. พิษณุโลก

ดร.ยรรยง เฉลิมแสน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

21

2555A17002112 การเลี้ยงปลาทองร่วมกับการปลูกผักสลัดในระบบอะควาโพนิคส์

นางสาวสายใจ วิชญ์สันต์กุล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

22

2555A17002099 การศึกษาปริมาณเบนโซอิคและซอร์บิคในเส้นก๋วยเตี๋ยวจากร้านอาหารบริเวณตำบลบ้านกร่างอ.เมือง  จ.พิษณุโลก   

นายคชรัตน์ ทองฟัก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

23

2555A17002039 ผลของปุ๋ยต่อผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของใบมะรุม

รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

24

2555A17002006 การพัฒนากระบวนการผลิตและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์เต้าหู้แข็งที่ผลิตจากถั่วดำ

นางสาวเมธาวี อนะวัชกุล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

25

2555A17002005 กลวิธีการแปลศัพท์ยุคใหม่ในนวนิยายอาชญากรรมจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

นางสาวสุรีย์พร ใหญ่สง่า

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

พิษณุโลก

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

26

2555A17002007 ผลของวัตถุดิบกล้วยตากตกเกรดต่อคุณลักษณะทางกายภาพ เคมี และจุลชีววิทยาของไซรัปกล้วยตาก

นางวรรณภา สระพินครบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

27

2555A17002095 การศึกษาค่าความทนไฟของอิฐโดยใช้เถ้าลอยลิกไนต์สำหรับเตาเผาเครื่องปั้นพื้นบ้าน บ้านหม้อ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

นางรองรัตน์ ระมิงค์วงศ์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

28

2555A17002027 การพัฒนาแม่พิมพ์เซรามิกเพื่อใช้ในเครื่องผลิตภาชนะบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋น

ดร.นเรศ อินต๊ะวงค์

 

เชียงใหม่

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

29

2555A17002021 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากขี้เลื่อยไม้ยางพารา

นายตระกูลพันธ์ พัชรเมธา

 

เชียงใหม่

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

30

2555A17002023 ลวดลายและลวดลายผ้าล้านนาเพื่อพัฒนาการใช้อัตลักษณ์ในการออกแบบลวดลายผ้า

ผศ.มนตรี เลากิตติศักดิ์

 

เชียงใหม่

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

31

2555A17002043 การส่งเสริมการเรียนรู้ทางการตลาดโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์ จังหวัดเชียงใหม่

นายนุกูล พิกุล

 

เชียงใหม่

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

32

2555A17002038 โครงการพัฒนาผ้าทอพื้นเมืองจากเทคนิคการพิมพ์ด้วยกรดและย้อม

นายไพโรจน์ วรพจน์พรชัย

 

เชียงใหม่

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

33

2555A17002064 การศึกษาเพื่อขึ้นรูปหลังคาทำจากวัสดุธรรมชาติคอมโพสิต

นายเชษฐ อุทธิยัง

 

เชียงใหม่

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

34

2555A17002096 การวิจัยเพื่อพัฒนาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านให้ใช้ก๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนการใช้ฟืน

นายกิติชัย ระมิงค์วงศ์

 

เชียงใหม่

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

35

2555A17002065 การพัฒนาวัสดุรองหลังรอยเชื่อมด้วยสแลกที่ใช้แล้วจากกระบวนการเชื่อมใต้ฟลักซ์

นายเสริมสุข บัวเจริญ

 

เชียงใหม่

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

36

2555A17002089 การประยุกต์ใช้แผนการชักสิ่งตัวอย่างเพื่อการยอมรับสำหรับวิสาหกิจชุมชนเชียงใหม่

นายชัยวัฒน์ กิตติเดชา

 

เชียงใหม่

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

37

2555A17002019 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มงานเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน

ผศ.ประกรณ์ วิไล

 

เชียงใหม่

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

38

2555A17002032 โครงการออกแบบวัสดุสิ่งทอ จากการประยุกต์ใช้วัตถุดิบใบชาแห้ง

นายสืบสกุล ชื่นชม

 

เชียงใหม่

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

39

2555A17002018 การออกแบบและพัฒนาชุดอุปกรณ์ควบคุมและตรวจวัดบันทึกค่าอุณหภูมิในโรงเรือนปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบ หกช่องสัญญาณควบคุม สำหรับงานวิจัยด้านการเกษตร

นายวีระศักดิ์ ปัญญาราช

 

เชียงใหม่

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

40

2555A17002111 อัตลักษณ์แฟชั่นผ้าสีม่วงจากธรรมชาติ

ผศ.รจนา ชื่นศิริกุลชัย

 

เชียงใหม่

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

41

2555A17002086 การศึกษาปัญหาการดำเนินงานและระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ในจังหวัดเชียงใหม่

ผศ.ชนิตา โชติเสถียรกุล

 

เชียงใหม่

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

42

2555A17002041 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติสำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นายประทีป พืชทองหลาง

 

เชียงใหม่

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

43

2555A17002026 การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างศาสตร์เพื่อการพัฒนาบัณฑิตยุคใหม่ของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา                                             

รศ.ดร.พรหทัย ตัณฑ์จิตานนท์

 

เชียงใหม่

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

44

2555A17002121 การปรับปรุงปริมาณโมนาโคลินเคและการลดปริมาณซิตรินินในข้าวแดง กข6      

ผศ.เอมอร ไชยโรจน์

 

เชียงใหม่

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

45

2555A17002014 การพัฒนาท่อคอนกรีตเสริมไม้ไผ่

นางวันดี พูนพจน์มาศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตาก

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

46

2555A17002128 การออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากใบลานเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้บริโภคของกลุ่มผู้ผลิตตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

นางชญาภา บัวน้อย

 

ตาก

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

47

2555A17002020 การพัฒนาบล็อกประสานผสมสารเคมีเพื่อลดการเกิดตะไคร่และราดำ

นางสุรัสวดี ปลิโพธ

 

ตาก

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

48

2555A17002119 การบูรณาการการเรียนและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบบัญชีของกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลเมืองตาก

นางสรินยา สุภัทรานนท์

 

ตาก

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

49

2555A17002034 การจัดการทรัพยากรโดยใช้เทคนิควิศวกรรมคุณค่า: กรณีศึกษาเครื่องกลั่นน้ำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

นางนฤมล กูลศิริศรีตระกูล

 

ตาก

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

50

2555A17002088 การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะการบริหารจัดการของคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดตาก

นางปิยะวรรณ คุ้มญาติ

 

ตาก

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

51

2555A17002017 ระบบอัดประจุแบตเตอรี่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่จุดจ่ายกำลังไฟฟ้าสูงสุดสำหรับระบบให้น้ำลำไยแบบอัตโนมัติ

นายปรีชา มหาไม้

 

ตาก

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

52

2555A17002013 การศึกษาอิฐที่ไม่ผ่านขบวนการเผา

นายอัศวิน คุณาแจ่มจรัส

 

ตาก

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

53

2555A17002117 พารามิเตอร์ที่เหมาะสมของกระบวนการเชื่อมมิกสำหรับเหล็ก เอสที 37

นายธวัชชัย ไชยลังการ

 

ตาก

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

54

2555A17002063 การพัฒนาระบบประมวลผลภาพสำหรับวัดการหดตัวแบบออโตจีนัสของคอนกรีต

นายเอกลักษณ์ สุมนพันธุ์

 

ตาก

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

55

2555A17002045 ผลคูณของตัวดำเนินการบางตัวที่สัมพันธ์กับสมการไม่เชิงเส้น  

นางสาวศิริลักษณ์ ผลอินทร์

 

ตาก

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

56

2555A17002024 การศึกษาการคืบตัวแบบดึงที่เกิดจากการยึดรั้งการหดตัวของคอนกรีต

สนธยา ทองอรุณศรี

 

ตาก

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

57

2555A17001009 การพัฒนาคุณภาพเชียงดา เพื่อใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพต้านอนุมูลอิสระเชิงพาณิชย์

ผศ.ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

58

2555A17003013 ผลของโคลชิซินต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระในผักเชียงดา

นายพิทักษ์ พุทธวรชัย

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

59

2555A17003032 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเชียงดา     

ผศ.ธีรวัลย์ ชาญฤทธิเสน

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

60

2555A17003033 การยอมรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผักเชียงดาของผู้บริโภค

โสภาพรรณ พุทธพิทักษ์สกุล

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

61

2555A17003009 ปัจจัยทางด้านเขตกรรมบางประการในการผลิตผักเชียงดาที่มีผลต่อผลผลิตและฤทธิ์ การต้านอนุมูลอิสระ  

ผศ.นภา ขันสุภา

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

62

2555A17003008 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของผักเชียงดาโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอ

ผศ.พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

63

2555A17003010 การขยายพันธุ์ผักเชียงดาในสภาพปลอดเชื้อ

ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

64

2555A17003006 ผลของธาตุอาหาร การขาดน้ำ และไมคอร์ไรซา ต่อปริมาณผลผลิตและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระในผักเชียงดา (Gymnema inodorum Decne)

นางปริญญาวดี ศรีตนทิพย์

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

65

2555A17001006 การพัฒนาระบบและการจัดการที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชไร้ดิน  ในรูปแบบโรงเรือนต้นทุนต่ำ

ชิติ ศรีตนทิพย์

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

66

2555A17003021 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดดินเผาสำหรับเป็นวัสดุปลูกพืชไม่ใช้ดิน (substrate culture)

สันติ ช่างเจรจา

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

67

2555A17003019 การศึกษาต้นทุน และผลตอบแทน การผลิตพืชแบบไร้ดินในระบบโรงเรือน

นางสาวสายนที วงษ์คำดี

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

68

2555A17003017 การพัฒนาโรงเรือนต้นทุนต่ำและการจัดการธาตุอาหารที่เหมาะสมสำหรับการปลูกพืชไร้ดิน.

ผศ.ชิติ ศรีตนทิพย์

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

69

2555A17002101 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและการสร้างรายได้ในกระบวนการปลูกมะนาวในถังครบวงจร

ผศ.สันติ ช่างเจรจา

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

70

2555A17002094 ศึกษาเสถียรภาพถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีให้ผลผลิตสูงและทนทานต่อโรคราสนิมและต้านทานเมล็ดสีม่วง

ผศ.สุภาพรรณ สุตาคำ

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

71

2555A17002108 การขยายผลการใช้เชื้อรากำจัดแมลง Beauveria bassiana สายพันธุ์ไทยเพื่อการควบคุมแมลงวันผลไม้อย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

72

2555A17002057 ศึกษาความอยู่รอดของเชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราไฟท๊อฟธอร่าในสภาพสวนส้มที่มีการจัดการสวน 3 รูปแบบ

ผศ.กัทลีวัลย์ สุขช่วย

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

73

2555A17002054 ศักยภาพของกิ่งไม้ใบไม้ที่มีในท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ดทดแทนขี้เลื่อยไม้ยางพารา

ผศ.กัทลีวัลย์ สุขช่วย

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2555

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

74

2555A17002052 การพัฒนาพันธุ์มหาลาภ Eucrosia bicolor Ker-Gawl

ผศ.ดร.รุ่งนภา ช่างเจรจา

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

1

2554A17002294 เครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยชีวภาพแบบจานสำหรับครัวเรือน ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ. พิษณุโลก

นายสมบัติย์  มงคลชัยชนะ    

คณะวิศวกรรมศาสตร์

พิษณุโลก

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

2

2554A17001019 การผลิตสับปะรดเพื่ออุตสาหกรรมในชุมชน กรณีศึกษา อ. นครไทย จ. พิษณุโลก

ผศ. ดร. สมชาติ หาญวงษา          

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

3

2554A17003048   การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการป้องกันกำจัดวัชพืชในสับปะรด                          

ผศ. ดร. สมชาติ หาญวงษา          

 

พิษณุโลก

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

4

2554A17003047 การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการผลิตและแปรรูปสับปะรด  เพื่ออุตสาหกรรมในชุมชน   กรณีศึกษา อ. นครไทย จ. พิษณุโลก

ผศ. ดร. สมชาติ หาญวงษา

 

พิษณุโลก

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

5

2554A17002270 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในระดับชุมชนเกษตรในเขตจังหวัดพิษณุโลก

ผศ. พนอม  ศรีวัฒนสมบัติ      

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

6

2554A17001017 การผลิตและการใช้ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้มะขาม

 ผศ. เริงนภรณ์  โม้พวง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

7

2554A17003038 การใช้น้ำส้มควันไม้ดิบเพื่อเพิ่มผลผลิตเห็ดนางฟ้า

ผศ.ศศิธร  ปรือทอง  

 

พิษณุโลก

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

8

2554A17003037 การใช้ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้ในอาหารไก่เนื้อ

ดร. ณิฐิมา  เฉลิมแสน          

 

พิษณุโลก

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

9

2554A17003036 ผลของน้ำส้มควันไม้ต่อจุลินทรีย์ในหญ้าหมักและกระบวนการหมัก

ผศ. พนอม  ศรีวัฒนสมบัติ

 

พิษณุโลก

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

10

2554A17003039 การเกิดแมลงศัตรูพืชในแปลงพืชผัก 2 ชนิดที่ใช้น้ำส้มควันไม้ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช

ผศ. ประเทือง  สง่าจิตร   

 

พิษณุโลก

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

11

2554A17002232 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากกล้วยน้ำว้า

นายเฉลิมพล  ถนอมวงค์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

พิษณุโลก

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

12

2554A17002235 การใช้ข้าวแดงเพื่อปรับปรุงสีในไส้กรอกปลาอิมัลชัน

นางจุฑามาศ  ถิระสาโรช

 

พิษณุโลก

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

13

2554A17002002 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนจริยธรรมเชิงบูรณาการในรายวิชา การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่มีประสิทธิผลสำหรับผู้เรียนระดับอุดมศึกษา

รศ. ดร. พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

14

2554A17002281 การจัดการความรู้เพื่อการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์สวิชญา  ศุภอุดมฤกษ์  ตรีรัตน์  

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

15

2554A17002238 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทขึนในจังหวัดเชียงใหม่

นางสาวพิศาพิมพ์   จันทร์พรหม

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

16

2554A17002273 รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านแม่สาใหม่ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

นายชัชวิน วรปรีชา       

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

17

2554A17002288 การศึกษาพัฒนาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านเพื่อเพิ่มอุณหภูมิในการเผา

นายกิติชัย ระมิงค์วงศ์ 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

18

2554A17002285 สื่อดิจิตอลลวดลายล้านนาเพื่อสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

นายสืบสกุล ชื่นชม  

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

19

2554A17002268 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อผลิตภัณฑ์จักสาน

นางณงค์ณุช     นทีพายัพทิศ     

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

20

2554A17001021 ชุดฝึกทักษะพื้นฐานศิลปะ สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

ผศ.ถาวร  ฝั้นชมภู 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

21

2554A17003055 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพื้นฐานศิลปะเนื้อหาทฤษฎีสีสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

นายถาวร  ฝั้นชมภู

 

เชียงใหม่

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

22

2554A17003056 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพื้นฐานศิลปะเนื้อหาวาดเส้น สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

นายลิปิกร  มาแก้ว

 

เชียงใหม่

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

23

2554A17003057 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพื้นฐานศิลปะเนื้อหาองค์ประกอบศิลป์  สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน

นายสุรพล  มโนวงศ์

 

เชียงใหม่

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

24

2554A17002266 การส่งเสริมการขายและการออกแบบพื้นที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับชุมชนค่ายตากสิน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ผศ.สิตางศุ์    เจนวินิจฉัย

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

25

2554A17002282 การออกแบบลวดลายในงานผ้าปักด้วยมือสำหรับใช้ในงานเคหะสิ่งทอ

นางสาวรติรส  บุญญะฤทธิ์   

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

26

2554A17002297 การศึกษาการทำเครื่องประดับลูกปัดเซรามิกสำหรับวิสาหกิจชุมชน

ผศ.อภิญญา  วิไล  

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

27

2554A17002264 การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน ระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จ.เชียงใหม่

นางสาวเพ็ญศรี  จุลกาญจน์ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

28

2554A17002265 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การร้อยสร้อยลูกปัดเซรามิก  

นางสุดธิดา  นิ่มนวล 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

29

2554A17002003 การพัฒนาผ้าทอมือพื้นเมืองเพื่อต่อต้านและยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

นางสาวญาณิศา โกมลสิริโชค 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

30

2554A17002220 การผลิตวีดิทัศน์รายวิชาการบัญชีขั้นต้น 1 สำหรับผู้เรียนที่บกพร่องทางการได้ยิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ

ผศ.ชนิตา  โชติเสถียรกุล

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงใหม่

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

31

2554A17002300 การออกแบบผลิอตภัณฑ์งานหัตถกรรมเครื่องเรือนจากเส้นใยต้นกล้วย

นางมัณฑนา  ขำหาญ

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

32

2554A17002271 รถเข็นไฟฟ้าคนพิการรักษาสมดุล

นายธนิต เกตุแก้ว 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

33

การออกแบบและพัฒนา ชุดอุปกรณ์ตรวจวัดและบันทึกค่าอุณหภูมิ จำนวนสิบหกช่องสัญญาณจากเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ที่เป็นขยะ IT สำหรับใช้ในงานวิจัยด้านวิศวกรรมเพื่อลดปัญหาการเพิ่มจำนวนของขยะอิเล็กทรอนิกส์

นายวีระศักดิ์  ปัญญาราช

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงใหม่

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

34

2554A17002261 การศึกษาและออกแบบบ้านประหยัดพลังงานโดยการควบคุมสภาพแวดล้อม

นายธนากร สร้อยสุวรรณ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เชียงราย

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

35

2554A17002223 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ล้านนาแบบสื่อประสมผ่านเว็บไซต์ : กรณีศึกษา ตามรอยเส้นทางตำนานพระแก้วมรกต

นายเสกสรร  ทายะรังษี

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงราย

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

36

2554A17002254 กลไกและกลยุทธ์การจัดการการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายเพื่อต้อนรับการเปิดเส้นทาง R3

นางสาวณัฐรกานต์  คำใจวุฒิ 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงราย

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

37

2554A17002243 แนวทางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันแก่ธุรกิจชุมชนในจังหวัดเชียงราย

นางชไมพร  รัตนเจริญชัย       

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงราย

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

38

2554A17002205 การพัฒนาบทบาทอาจารย์ผู้สอนในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เชียงราย

นางสาวศุภิกา  สุภารัตน์

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงราย

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

39

2554A17002239 การศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรระยะสั้นการเรียนรู้ตามธรรมชาติและวัฒนธรรมดั้งเดิมแก่เยาวชนในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

อรวรรณ เชื้อเมืองพาน

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงราย

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

40

2554A17002219 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง โครงร่างการวิจัย (Research Proposal) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงราย

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

41

2554A17002206 ศึกษาเสถียรภาพถั่วเหลืองสายพันธุ์ดีที่ทนทานต่อโรคราสนิมและต้านทานเมล็ดสีม่วง

นางสาวสุภาพรรณ สุตาคำ                                                             

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

42

2554A17001008 การพัฒนาคุณภาพเชียงดา (Gymnema inodorum(Lour.) Decne.) เพื่อใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้านอนุมูลอิสระเชิงพาณิชย์

นางธีรวัลย์  ชาญฤทธิเสน  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

43

2554A17003028 ผลของธาตุอาหาร การขาดน้ำ และไมคอร์ไรซา ต่อปริมาณผลผลิตและสารต้านอนุมูลอิสระในการผลิตผักเชียงดา(Gymnema inodorum Decne)

นางปริญญาวดี  ศรีตนทิพย์  

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

44

2554A17003027 ผลของระยะปลูกและวัสดุคลุมดินต่อผลผลิตและสารต้านอนุมูลอิสระในการผลิตผักเชียงดา (Gymnema inodorum Decne)  

นางนภา  ขันสุภา                                  

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

45

2554A17003035 การขยายพันธุ์ผักเชียงดาในสภาพปลอดเชื้อ

ผศ.ดร.อภิชาติ  ชิดบุรี   

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

46

2554A17003026 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของผักเชียงดาโดยใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอและการสร้างสารต้านอนุมูลอิสระ

ผศ.พงศ์ยุทธ  นวลบุญเรือง   

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

47

2554A17003023 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากเชียงดา (Gymnema inodorum (Lour.) Decne.)  เพื่อลดไขมันในเลือด

นางธีรวัลย์  ชาญฤทธิเสน  

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

48

2554A17002251 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและการสร้างรายได้ในกระบวนการปลูกมะนาวในถังครบวงจร

นายสันติ  ช่างเจรจา   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

49

2554A17002253 ศึกษาความอยู่รอดของเชื้อราไตรโคเดอร์มาและเชื้อราไฟท๊อฟธอร่าในสภาพสวนส้มที่มีการจัดการสวน 3 รูปแบบ

ผศ. กัทลีวัลย์  สุขช่วย 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

50

2554A17002210 การพัฒนาพันธุ์ Eucrosia bicolor Ker-Gawl

ผศ.ดร.รุ่งนภา  ช่างเจรจา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

51

2554A17002272 การขยายผลการใช้เชื้อรากำจัดแมลง Beauveria bassiana สายพันธุ์ไทยเพื่อการควบคุมแมลงวันผลไม้อย่างยั่งยืน

ผศ. ดร. มาลี ตั้งระเบียบ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

52

2554A17001006 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบการผลิตส้มเกลี้ยง ที่มีประสิทธิภาพเพื่อรับรองมาตรฐานฟาร์มระดับนานาชาติ

นาย สัญชัย พันธโชติ             

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

53

2554A17003019 การวิจัยและพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพื่อผลิตส้มเกลี้ยงให้ได้มาตรฐานนานาชาติ

ผศ.ดร.สัญชัย  พันธโชติ                        

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

54

2554A17002234 ระบบฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อพัฒนาอาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนริมฝั่งตะวันตกแม่น้ำปิง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

นางนมิดา    ซื่อสัตย์สกุลชัย      

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

ตาก

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

55

2554A17002231 การพัฒนาระบบการผลิตและรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการผลิตคอนกรีตบล็อกจากดินลูกรัง สำหรับวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านปูน หมู่ที่ 6 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก

ดร.สนธยา ทองอรุณศรี  

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตาก

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

56

2554A17002213 การพัฒนาเรือพายคอนกรีตขนาดเล็ก สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายอัศวิน คุณาแจ่มจรัส

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตาก

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

57

2554A17002212 การศึกษาการคืบตัวแบบดึงที่เกิดจากการยึดรั้งการหดตัวของคอนกรีต

ดร.สนธยา ทองอรุณศรี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตาก

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

58

2554A17002214 การศึกษาการใช้เศษแก้วในงานหินขัด

นายรุ่งโรจน์ จักภิระ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตาก

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

59

กระบวนการผลิตและการแปรรูปข้าวไร่ของชุมชนม้ง อำเภอสองแควจังหวัดน่าน

ผศ. กาญจนา รุจิพจน์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

60

2554A17002224 การสำรวจความหลากชนิดของปลาและคุณภาพน้ำในแม่น้ำกอน (แม่น้ำสาขาของลุ่มแม่น้ำน่านตอนบน)

นายอมรชัย  ล้อทองคำ   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

61

2554A17002280 การสำรวจความหลากหลายชนิดและคุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของเห็ดป่ารับประทานได้เพื่อการจำแนกแยกเห็ดพิษ   และภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์ในจังหวัดน่าน

นางสาวพรรณพร  กุลมา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

น่าน

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

323

การศึกษาวิถีชีวิตความต้องการชนิดพืชที่ใช้บริโภคของชุมชนและท้องถิ่นในประเทศไทย

รศ.ดร.คมสัน  อำนวยสิทธ์

 

น่าน

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

324

การพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ฟักทอง บวบ มะเขือเทศและแตงไทยพื้นเมืองในช่วงฤดูฝน 2553            

ผศ.ดร. อรุณ โสตถิกุล  

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

325

โครงการศึกษาการออกแบบปรับปรุงภายในพระตำหนัก เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาการเสด็จพระราชดำเนินทรงงานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพระตำหนักภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

นายชัยทัต   พูลสวัสดิ์

 

เชียงใหม่

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

326

การศึกษาสมรรถนะการผสมติดของคู่ผสมในมะเขือเทศพันธุ์พื้นเมืองสำหรับรับประทานผลสด

นายถวัลย์   บุญตันทา

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

327

โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพรถนอนสำหรับผู้พิการแผลกดทับ กรณีศึกษา มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัม ที่บ้านทองอยู่เชสเชียร์ จังหวัดเชียงใหม่

นายคำรณ  แก้วผัด

 

เชียงใหม่

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

328

ศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของงาในพื้นที่  4 ตำบลในจังหวัดเชียงราย

รศ.ดร.คมสัน  อำนวยสิทธ์

 

น่าน

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

333

การบริหารจัดการปริมาณไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการเดินเครื่อง

นายวิฑูรย์  พรมมี

 

เชียงราย

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

334

ระบบติดตามแสงอาทิตย์ด้วยการปรับสมดุลระดับน้ำแบบ 4 ทิศทาง

นายสิทธิชัย  จีนะวงษ์

 

เชียงราย

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

335

คุณลักษณะการใช้พลังงาน  ฮาร์มอนิกส์  และผลของบัลลาสต์  อิเล็กทรอกนิกส์ที่มีอายุการใช้งานของหลอดไฟ

นายเอกชัย  ชัยดี

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

เชียงราย

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

341

ศึกษาผลกระทบของคุณภาพการบริการที่มีต่อความประทับใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศของธุรกิจนำเที่ยวในจังหวัดเชียงราย

ดร.ณภัทร     ทิพย์ศรี

 

เชียงราย

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

342

การประยุกต์ใช้โปรแกรม"ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงิน(CFSWA:ss) " สำหรับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

น.ส.กรวิกา  อรินใจ

 

เชียงราย

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

514

2553A17002027 ยกระดับเครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านเชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาสู่สินค้า OTOP

นายไพบูลย์   หล้าสมศรี

 

เชียงใหม่

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

515

2553A17002114 ระบบสารสนเทศเพื่อการควบคุมการผลิตสำหรับวิสาหกิจชุมชน

นายชัยวัฒน์   กิตติเดชา

 

เชียงใหม่

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

516

2553A17002100 เครื่องอัดและตัดถ่านพร้อมอบแห้งแบบกึ่งอัตโนมัติ

นายวัชรากร ชัยวัฒนพิพัฒน์

 

เชียงใหม่

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

517

2553A17002097 โครงการวิจัย และพัฒนาเนื้อดินสีเพื่อเลียนแบบสีผิวของมนุษย์ สำหรับใช้ในการผลิตตุ๊กตาเซรามิก

นายธานี   อดิศัยพัฒนะกุล

 

เชียงใหม่

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

518

2553A17002012 โครงการพัฒนาผ้าทอพื้นเมืองด้วยเทคนิคการพิมพ์สเตนซิลบนเส้นด้ายยืน

นายไพโรจน์   วรพจน์พรชัย

 

เชียงใหม่

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

519

2553A17002022 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

รศ.ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ

 

เชียงใหม่

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

520

2553A17002138 กรณีศึกษา จิตรกรรมฝาผนังวัด ในจังหวัดเชียงใหม่  ระหว่าง พุทธศตวรรษ ที่ 20-24  ด้วย  กระบวนการทางคอมพิวเตอร์กราฟิก

นายถาวร   ฝั้นชมภู

 

เชียงใหม่

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

523

2553A17002139 การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนไทเขิน

นายศักดิ์สายันต์ ใยสามเสน

 

เชียงใหม่

2554

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

524

2553A17002111 การจัดการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง :  กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นางพิณนภา   แสงสาคร

 

เชียงใหม่

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

1

2553A17002102 โครงการวิจัยและพัฒนาสมบัติเชิงกลของกระเบื้องปูพื้นดินเผาจากเถ้าลอยลิกไนต์

นางรองรัตน์   ระมิงค์วงศ์

 

เชียงใหม่

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

2

2553A17002153 แนวทางการพัฒนาการแพทย์พื้นบ้านไทเขินในจังหวัดเชียงใหม่

นส.พิศาพิมพ์   จันทร์พรหม

 

เชียงใหม่

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

3

2553A17002199 การศึกษาลวดลายผลิตภัณฑ์ล้านนาเพื่อจัดทำเฟอร์นิเจอร์ให้กับชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่

นายนภดล   เจนวินิจฉัย

 

เชียงใหม่

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

4

2553A17002131 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวงานเทศกาลและประเพณีเขตจังหวัดล้านนาแบบสื่อประสมผ่านเว็บไซต์

นายเสกสรร   ทายะรังษี

 

เชียงราย

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

5

2553A17002054 การพัฒนาศักยภาพการผลิตถั่วอะซูกิในพื้นที่จังหวัดน่าน

ผศ.ดร.พิชัย   สุรพรไพบูลย์

 

น่าน

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

6

2553A17002174 กระบวนการจัดการองค์ความรู้ทางด้านการอนุรักษ์เห็ดป่าและการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่าน  

นางพรรณพร   กุลมา

 

น่าน

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

7

2553A17002020 ชีววิทยาของมดฮี้เพื่อการเพาะเลี้ยง

ผศ.เผดิมศิลป์  รามศิริ

 

น่าน

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

8

2553A17002165 พัฒนาเครื่องรบกวนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบรังผึ้งชนิดพกพา

ผศ.ณัฐวุฒิ   พานิชเจริญ

 

ตาก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

9

2553A17002048 ประยุกต์ใช้ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบ 2 แกนควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นแหล่งพลังงานต้นกำลังสำหรับระบบให้น้ำ ลำไยแบบอัตโนมัติ

นายปรีชา    มหาไม้

 

ตาก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

10

2553A17002005 ความเป็นไปได้ของการใช้การออกแบบส่วนผสมผิวทางแอสฟัลต์แบบซุปเบอร์เพฟ ( SUPERPAVE) สำหรับถนนในเขตภาคเหนือ

ดร.พีรพงศ์    จิตเสงี่ยม

 

ตาก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

11

2553A17002172 ชุดทดลองการมอดูเลตเชิงตัวเลข

ผศ.ณัฐวุฒิ พานิชเจริญ

 

ตาก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

12

2553A17002120   การออกแบบและประเมินผลเครื่องสับฟางเพื่อใช้เป็นอาหารหยาบ สำหรับโคนม

นายบุญญฤทธิ์    สโมสร

 

พิษณุโลก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

13

2553A17002134      การศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมต่อคุณภาพของซูริมิจากปลาสวาย

นางจุฑามาศ    ถิระสาโรช

 

พิษณุโลก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

14

2553A17002159 การประยุกต์ใช้เทคนิคเหมืองข้อมูลในการทำนายสภาพการมีปัญหาในการเรียนในระดับอุดมศึกษา

นส.โสภณา   สำราญ

 

พิษณุโลก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

15

2553A17002169 การพัฒนาเครื่องกะเทาะ และเครื่องคัดขนาดเมล็ดข้าวกล้องขนาดเล็ก เพื่อใช้ผลิตข้าวกล้องงอกสำหรับครัวเรือน

ผศ.บุญเจิด   กาญจนา

 

พิษณุโลก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

16

2553A17002170 วิธีเอนแคปซูลเลชั่นที่มีผลต่อสภาวะความคงตัวของจุลินทรีย์โปรไบโอติกในการผลิตน้ำมะเกี๋ยง(Cleistocalyx nervosum var. paniala)พร้อมดื่มแบบพาสเจอร์ไรซ์

นางรุ่งทิวา   กองเงิน

 

ลำปาง

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

17

2553A17002066 การพัฒนาพันธุ์สบู่ดำเพื่อเพิ่มผลผลิตเมล็ดและปริมาณน้ำมันให้เหมาะสมกับภาคเหนือของไทย

ดร.ปัทมา  ศิริธัญญา

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

18

2553A17002106 การพัฒนาการผลิตแตงกวา คะน้า ผักโขม พริก และถั่วฝักยาว ด้วยไคโตซาน

ผศ.สุมาฬี    พรหมรุกขชาติ

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

19

2553A17002160 เทคโนโลยีการเพิ่มผลผลิตยอดชาอู่หลงอินทรีย์ ด้วยไคโตซาน

ผศ.สุมาฬี    พรหมรุกขชาติ

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

20

2553A17002148 การขยายผลการใช้เชื้อรากำจัดแมลง Beauveria bassiana สายพันธุ์ไทยเพื่อการควบคุมแมลงวันผลไม้อย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.มาลี   ตั้งระเบียบ

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

21

2553A17002197 เครื่องปั้นดินเผาสันกำแพง เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาการผลิต

นายกิติชัย   ระมิงค์วงศ์

 

เชียงใหม่

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

22

2553A17002113 การศึกษาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าสินค้าจากเศษวัสดุ : กรณีศึกษา กลุ่มหัตถกรรมแกะสลักบ้านยางทอง ตำบลสันปูเลยอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

อนุชา แก้วหลวง

 

เชียงใหม่

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

23

2553A17002001 การศึกษาโครงสร้างลายทอที่เหมาะสมสำหรับการผลิตผ้าทอมือพื้นเมืองจากเส้นด้ายขนแกะ

ญาณิศา โกมลสิริโชค

 

เชียงใหม่

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

24

2553A17002009 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บ เรื่อง การเขียนประโยค สำหรับผู้เริ่มเขียนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี

รศ.ดร.พรหทัย   ตัณฑ์จิตานนท์

 

เชียงใหม่

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

25

2553A17002031 ภาระบรรทุกน้ำเสียและแหล่งกำเนิด ที่ปล่อยลงสู่ลำน้ำแม่กวง

ดร.กลิ่นประทุม   ปัญญาปิง

 

เชียงใหม่

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

26

2553A17002032 ผลกระทบและรูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมบนเส้นทาง R3

ผศ.ดร.สิริโฉม พิเชษฐ์บุญเกียรติ

 

เชียงราย

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

27

2553A17002045 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลาพลวงหินร่วมกับปลากาดำในบ่อดินแบบพัฒนาบนพื้นที่สูง

นางสาวเชาวลีย์   ใจสุข

 

น่าน

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

28

2553A17002016 “ศักยภาพการพัฒนาที่อยู่อาศัยรูปแบบโฮมสเตย์ในเขตพื้นที่บ้านอุมยอม   ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองจังหวัดตาก”

ผศ.อำไพ   ขันแก้วหล้า

 

ตาก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

29

2553A17002013 การพัฒนาระบบการผลิตและรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อการผลิตคอนกรีตบล็อกจากดินลูกรัง สำหรับวิสาหกิจชุมชนกรณีศึกษา ชุมชนบ้านปูน หมู่ที่ 6 ต.เกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก

สนธยา ทองอรุณศรี

 

ตาก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

30

2553A17002038 การบูรณาการระบบสารสนเทศทางการบัญชีเกี่ยวกับการจัดการต้นทุนสินค้าโอทอปเพื่อพัฒนาชุมชนพื้นที่ภาคตะวันออกของจังหวัดตาก

นางยุพิน มีใจเจริญ

 

ตาก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

31

2553A17002186 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการวางแผนจัดการธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดเล็กและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (OTOP) โดยใช้ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจ

นส.ซินเนีย   รัติภัทร์

 

ตาก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

32

2553A17002018 วิเคราะห์ศักยภาพทางการตลาดของน้ำหมักชีวภาพชุมชนท้องถิ่น    ในเขตพื้นที่ จังหวัดตาก

ผศ.อำไพ   ขันแก้วหล้า

 

ตาก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

33

2553A17002108 การพัฒนาเครื่องอบแห้งกล้วยตากแบบลมร้อนใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนไอน้ำจากพลังงานเตาใบไม้

นายไพโรจน์ จันทร์แก้ว

 

ตาก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

34

2553A17002014 การประยุกต์ใช้แบบจำลองทางสถิติหาส่วนผสมที่มีต้นทุนการผลิตต่ำที่สุดของคอนกรีตบล็อกผสมวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมหินแกรนิต

นส.รุ้งรพี    พริ้งจำรัส

 

ตาก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

35

2553A17002002 ศึกษาและพัฒนาหัตถกรรมเชือกกล้วย  สำหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านพักอาศัย

นายสมชาย    บุญพิทักษ์

 

ตาก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

36

2553A17002133 เครื่องปั้นเม็ดปุ๋ยชีวภาพแบบจานสำหรับครัวเรือน

นายสมบัติย์   มงคลชัยชนะ

 

พิษณุโลก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

37

2553A17002099 การสร้างชุดสื่อการสอนระบบสตาร์ทวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์กรณีศึกษานักศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่1 สาขาช่างยนต์ ภาคเรียน 2 / 2552  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เขตพื้นที่  พิษณุโลก

นายสมบัติย์   มงคลชัยชนะ

 

พิษณุโลก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

38

2553A17002115 การตรวจหาและใช้ประโยชน์สารสกัดวัชพืชออกฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์, ต้านอนุมูลอิสระ และลดอัตราการฟักของดักแด้แมลงวันผลไม้

นายวิทยา   วนาภิชิต

 

ลำปาง

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

39

2553A17002017 ระบบป้องกันและวิเคราะห์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยฟัซซีลอจิกแบบกราฟฟิกอินเตอร์เฟส

นายวิษณุ   ช้างเนียม

 

ลำปาง

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

40

2553A17002051 การพัฒนาเทคนิคหาความสัมพันธ์ลักษณะของปากใบกับจำนวนชุดโครโมโซมและการตรวจสอบดีเอ็นเอของกล้วยไม้พันธุ์การค้าสำหรับการสอนในวิชาพันธุศาสตร์

ผศ.เพียงพิมพ์   ชิดบุรี

 

ลำปาง

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

41

2553A17001020 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากพืชท้องถิ่นและวัสดุเหลือใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

ผศ.ธีรวัลย์   ชาญฤทธิเสน

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

42

2553A17002035 การพัฒนาแบบจำลองการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวไร่ที่สูงเพื่อการผลิตอย่างพอเพียงของชุมชนเกษตรที่สูง

ผศ.ดร.สาวิตร   มีจุ้ย

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

43

2553A17002103 ทดสอบสายพันธุ์ดีของถั่วเหลืองที่ทนทานต่อโรคราสนิมและต้านทานโรคเมล็ดสีม่วง

ผศ.สุภาพรรณ   สุตาคำ

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

44

2553A17002074 การพัฒนาระบบการฉายรังสีอัลตราไวโอเลตร่วมกับการผลิตน้ำส้มเกลี้ยงพาสเจอไรซ์

นายศิริศักดิ์    บุตรกระจ่าง

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

45

2553A17003008 ศักยภาพของการปลูกฟักทองเพื่อผลิตน้ำมัน

รศ.ดร.รัชนี   พนเจริญสวัสดิ์ 

 

พิษณุโลก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

46

โครงการชุดวิจัยการผลิตและการใช้ประโยชน์จากน้ำส้มควันไม้มะขาม ชุด

ผศ.เริงนภรณ์    ไม้พวง

 

พิษณุโลก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

47

2553A17003178 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเตาเผาถ่าน-น้ำส้มควันไม้

นายกมลศักดิ์   รัตนวงษ์  

 

พิษณุโลก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

48

2553A17003171 การพัฒนาเครื่องกลั่นน้ำส้มควันไม้โดยใช้เชื้อเพลิงจากแก๊สปิโตเลี่ยมเหลว

ผศ.บุญเจิด กาญจนา 

 

พิษณุโลก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

49

2553A17003172 สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของน้ำส้มควันไม้มะขาม

ผศ.เริงนภรณ์   โม้พวง  

 

พิษณุโลก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

50

2553A17003176 การวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการพัฒนาการลงทุนของการผลิตถ่านไม้และน้ำส้มควันไม้

นส.สุพรรัตน์   บางโม 

 

พิษณุโลก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

51

2553A17001006 การผลิตสับปะรดเพื่ออุตสาหกรรมในชุมชน  กรณีศึกษา อ. นครไทย จ. พิษณุโลก  (ชุด)

ผศ.ดร.สมชาติ   หาญวงษา 

 

พิษณุโลก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

52

2553A17003075 การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการป้องกันกำจัดวัชพืชในสับปะรด

ผศ.ดร.สมชาติ   หาญวงษา 

 

พิษณุโลก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

53

2553A17003164 การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินในการปลูกสับปะรด

ผศ.แก้วศรีวิไล   บัวเปรม

 

พิษณุโลก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

54

2553A17003130 การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือของสับปะรดเป็นอาหารสัตว์

ดร.ณิฐิมา   เฉลิมแสน

 

พิษณุโลก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

55

2553A17003142 การกำจัดโลหะหนักในน้ำ โดยใช้เศษเหลือทิ้งของสับปะรดเป็นตัวดูดซับ          

นส.นันทยา     เก่งเขตร์กิจ

 

พิษณุโลก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

56

สำรวจตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

นางอรพิน   แก้วมั่น

 

พิษณุโลก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

57

การใช้น้ำส้มควันไม้กับการเพาะเห็ดโคนน้อย
เห็ดฟาง ในกระถางที่มีส่วนผสมของผักตบชวาสำหรับระยะการเจริญเป็นดอกเห็ด

ผศ.ดร.วาสนา   ชัยเสนา

 

พิษณุโลก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

58

การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ผลิตข้าวชุมชน ในอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก

นางสาวสุพรรัตน์   บางโม

 

พิษณุโลก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

59

การคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมในการปลูกข้าวอินทรีย์ และข้าวปลอดภัย

นางพรวิภา  สะนะวงศ์

 

พิษณุโลก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

60

วิธีการปลูกที่เหมาะสมในการผลิตใบและยอดมะรุม

ผศ.ประเทือง   สง่าจิตร

 

พิษณุโลก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

61

เปรียบเทียบความสมบูรณ์ในดินนาที่มีรูปแบบการทำนาต่างกัน กรณีศึกษาพื้นที่นาตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

นายคชรัตน์   ทองฟัก

 

พิษณุโลก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

62

การศึกษาแมลงเบียนของหนอนผีเสื้อหนอนใบรักและหนอนผีเสื้อ  หางตุ้มจุดชมพู กรณีศึกษา:บริเวณคลองครอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  เขตพื้นที่พิษณุโลก

ผศ.พัชรินทร์   สุขทวี

 

พิษณุโลก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

63

ผลของสารกำจัดศัตรูพืชที่มีต่อปลาและทรัพยากรน้ำ ในบึงแม่หันตำบลบ้านกร่าง  อำเภอเมือง  จังกวัดพิษณุโลก

ผศ.จารวี  เลิกส่ยเพ็ง

 

พิษณุโลก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

64

การออกแบบและพัฒนาเครื่องแยกกลีบกระเทียมแบบแกนนวดหมุนเหวี่ยงแกนนอน

นายวิทยา  พรหมพฤกษ์

 

พิษณุโลก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

65

การออกแบบและพัฒนาเครื่องกะเทาะเปลือกมะขาม

นายสมชาย  โพธิ์พยอม

 

พิษณุโลก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

66

โครงการศึกษาการเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากฟาร์มโคนม

นายกมลศักดิ์  รัตนวงษ์

 

พิษณุโลก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

67

การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสบู่ดำเพื่อเป็นพลังงานทดแทนในระดับชุมชนเกษตรในเขตจังหวัดพิษณุโลก

ผศ.พนอม  ศรีวัฒนสมบัติ

 

พิษณุโลก

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

68

การสร้างเครือข่ายกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่น สู่เทคโนโลยีที่เหมาะสม  กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางกนกวรรณ   เวชกามา

 

ลำปาง

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

69

การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำโคมล้านนาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ลำปาง

นางนิตยา   เอกบาง

 

ลำปาง

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

70

การศึกษาแนวทางในการพัฒนากลุ่มและผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองทรางเครื่อง  กรณีศึกษา:ถั่วเหลืองทรงเครื่อง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกิ๋วมื่น ตำบลมะกอก  อำเภอป่าซาง  จังหวัดลำพูน

นางดารารัตน์   ธาตุรักษ์

 

ลำปาง

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

71

การศึกษาศักยภาพในการดำรงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเขตพื้นที่ลำปาง

นส.ฟองจันทร์  หลวงจันทร์ดวง

 

ลำปาง

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

72

ศึกษาปัญหาที่เกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ตามทัศนะของอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาและบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาที่คากหวังในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่ลำปาง

นางกนกวรรณ   เวชกามา

 

ลำปาง

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

73

การศึกษาทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืนของจังหวัดลำปาง

นางพิมพ์ฤทัย   บำรุงกิจ

 

ลำปาง

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

74

2553A17003182 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟักทองผสมกากข้าวหมักวัสดุเหลือใช้ จากการผลิตสาโท              

ผศ.ธีรวัลย์   ชาญฤทธิเสน

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

75

โครงการชุดวิจัย  การพัฒนาคุณภาพผักเชียงดา (Gymnema inodorum(Lour.) Decne.) เพื่ออุตสาหกรรมการแปรรูป

ผศ.ธีรวัลย์   ชาญฤทธิเสน

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

76

2553A17003077 การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์ผักเชียงดาเพื่อพัฒนาสู่การผลิตในเชิงอุตสาหกรรม

นายพิทักษ์   พุทธวรชัย  

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

77

เปรียบเทียบฤดูกาลที่มีผลต่อผลผลิตผักเชียงดาในรอบ 1 ปี

ผศ.สภา   ขันสุภา

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

78

2553A17001005 การปรับปรุงพันธุ์และพัฒนาเทคโนโลยีระบบการผลิตสับปะรดที่มีคุณภาพอย่างปลอดภัย  (ชุด)

ผศ.ดร.อรุณ  โสตถิกุล 

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

79

2553A17003138 ) ผลของปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพต่อคุณภาพของผลสับปะรด

ผศ.ดร.อรุณ  โสตถิกุล 

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

80

2553A17003144 การจำแนกพันธุ์สับปะรดโดยวิธี Amplified fragment length polymorphism (AFLP)

ผศ.ดร.รุ่งนภา  ช่างเจรจา 

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

81

2553A17003151 การสำรวจและติดตามข้อมูลด้านการผลิตของเกษตรกรต่อการใช้ประโยชน์เพื่อการประเมินผลผลิตล่วงหน้าของสับปะรดในจังหวัดลำปาง

ผศ.สันติ   ช่างเจรจา 

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

82

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการชะลอการออกดอกของสับปะรด

ผศ.สันติ   ช่างเจรจา

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

83

2553A17003131 การพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสับปะรดภายใต้ระบบปลอดภัยจากสารพิษตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ผศ.ทิพวรรณ    มานนท์ 

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

84

2553A17003135 เปรียบเทียบสับปะรดสายพันธุ์ลูกผสม 5 สายพันธุ์

ผศ.อภินันท์    เมฆบังวัน

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

85

2553A17003132 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสับปะรดพันธุ์ต่างๆเพื่อการขยายพันธุ์

นายพงศ์ยุทธ    นวลบุญเรือง 

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

86

2553A17003134 ผลของวัสดุห่อผลต่อการเจริญเติบโตของผลและการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาของสับปะรด

นายชิติ   ศรีตนทิพย์ 

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบแผ่นดิน มทร.ล้านนา

87

2553A17003139 การประเมินการตกค้างของสารกำจัดวัชพืชก่อน และหลังการเก็บเกี่ยวสับปะรด

นายศิริศักดิ์   บุตรกระจ่าง 

 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

2553

ทุนวิจัยประจำปี งบ