โลโก้เว็บไซต์ หลักฐาน SAR-61 | สถาบันวิจัยและพัฒนา

หลักฐาน SAR-61


รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิง :

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ข้อ 1 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

2.1–1–01

เอกสารนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย 

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/09/20170906170856_69907.pdf

2.1–1–02

ระเบียนนักวิจัย 

https://hrd.rmutl.ac.th

2.1–1–03

ระบบรับข้อเสนอโครงการ

https://hrd.rmutl.ac.th/hrd2/onsubmit/showlist.php

https://hrd.rmutl.ac.th/hrd2/onsubmit/add_form.php

2.1–1–04

ระบบติดตามโครงการวิจัย 

https://hrd.rmutl.ac.th/rms/recres/main-academic-hr.php

2.1–1–05

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านงานวิจัย DSS 

http://http://hrd.rmutl.ac.th/rms/reports/dss.php

2.1–1–06

ระบบสืบค้นงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

https://hrd.rmutl.ac.th/searching

2.1–1–07

ระบบรับและประเมินบทความ 

http://jitr.rmutl.ac.th/onlinesubmission

2.1–1–08

ระบบรับผลงานเข้าประกวด 

http://w3conference.org/online-submission/login.php

2.1–1–09 

เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 

https://rdi.rmutl.ac.th/

2.1–1–10 

เว็บไซต์วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม JITR 

http://jitr.rmutl.ac.th/

2.1–1–11

เว็บไซต์การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ 

http://w3conference.org

 

 

ข้อ 2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

2.1–2–01

สวพ. มทร.ล้านนา แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ/เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะงานวิจัย 

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/09/20170906165736_38477.pdf

2.1–2–02

25 ศูนย์วิจัย และ 35 ศูนย์ความเป็นเลิศ 

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/09/20170906170238_67253.pdf

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนารูปแบบการบริหารหน่วยวิจัยอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการ ของ มทร.ล้านนา ลำปาง

- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

- ศูนย์วิจัยการส่งเสริมและการอนุรักษ์ประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ดใสจังหวัดเชียงราย มทร.ล้านนา เชียงราย

- ศูนย์วิจัยการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มทร.ล้านนา น่าน

- ศูนย์วิจัยการศึกษารูปแบบการจัดการความรู้การบริหารการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วมของประชาคมน่าน มทร.ล้านนา น่าน

- ศูนย์วิจัยการตลาดและการค้าชายแดนเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจ จังหวัดตาก

- ศูนย์วิจัยทางบริหารจัดการ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพการวิจัยเพื่อส่งเสริมความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเกษตรอุตสาหกรรม มทร.ล้านนา ลำปาง

- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเลี้ยงไก่ไข่ปลอดภัยโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์และใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ตามธรรมชาติในท้องถิ่น มทร.ล้านนา พิษณุโลก

- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการเปรียบเทียบการใช้ปลายข้าวปลอดภัย (ไรซ์เบอรี่,ก่ำ,ขาว) ในการเลี้ยงไก่เนื้อสามสายบนกรงตับ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุชีวภาพและสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการผลิตชาอินทรีย์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีระบบการผลิตพืช สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง

- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและพัฒนาการผลิตบุกผงและผลิตภัณฑ์จากบุกผง สถาบันวิจัยเทคโนโยลีเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง

- ศูนย์วิจัยทางสถิติ และประเมินผลการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน

- ศูนย์วิจัยชีวเคมีเพื่อการเกษตร  มทร.ล้านนา ลำปาง

- ศูนย์วิจัยสารสนเทศนิเวศวิทยา มทร.ล้านนา ลำปาง

- ศูนย์วิจัยการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง

- ศูนย์วิจัยการพัฒนาเครื่องกำจัดแมลงในข้าวสารโดยใช้ความร้อนจากรังสี

อินฟาเรด มทร.ล้านนา พิษณุโลก

- ศูนย์วิจัยการควบคุมความชื้นในดินสำหรับโรงเรือนเมล่อน มทร.ล้านนา พิษณุโลก

- ศูนย์วิจัยการผลิตชาอู่หลงคุณภาพสูง มทร.ล้านนา เชียงใหม่

- ศูนย์วิจัยการเพิ่มผลผลิตชาอินทรีย์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

- ศูนย์วิจัยการพัฒนาสารสกัดจากว่านสาวหลง มทร.ล้านนา เชียงใหม่

คณะวิศวกรรมศาสตร์

- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านลักษณะสนามไฟฟ้าบนลูกถ้วยชนิดโพสไทพ์ในระบบจำหน่าย 22 กิโลโวลต์ ภายใต้สภาวะเปรอะเปื้อนแบบไม่สม่ำเสมอ มทร.ล้านนา เชียงราย

- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านลักษณะสนามไฟฟ้าในฉนวนน้ำมันหม้อแปลงระหว่างอิเล็ดโทรดต่างชนิดกัน มทร.ล้านนา เชียงราย

- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและสิ่งแวดล้อม มทร.ล้านนา น่าน

- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ มทร.ล้านนา น่าน

- ศูนย์ความเป็นเลิศการตอบสนองความต้องการ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มทร.ล้านนา น่าน

- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเซรามิกและคอมโพสิต มทร.ล้านนา เชียงใหม่

- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุและกระบวนการผลิต มทร.ล้านนา เชียงใหม่

- ศูนย์วิจัยการปรับปรุงกระบวนการคว้านเมล็ดกระเจี๊ยบแดง มทร.ล้านนา เชียงราย

- ศูนย์วิจัยผลของความชื้นที่มีต่อคุณลักษณะเบรกดาวน์ของฉนวนอากาศ มทร.ล้านนา เชียงราย

- ศูนย์วิจัยการพัฒนาการควบคุมเครื่องกะเทาะข้าวเปลือกโดยใช้โทรศัพท์มือถือ มทร.ล้านนา พิษณุโลก

- ศูนย์วิจัยด้านการถ่ายเทความร้อนและพลังงานทดแทน มทร.ล้านนา ตาก

- ศูนย์วิจัยทางด้านวิจัยทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ มทร.ล้านนา ตาก

- ศูนย์วิจัยการจัดการภัยพิบัติด้านแผ่นดินไหว มทร.ล้านนา เชียงใหม่

- ศูนย์วิจัยประสิทธิภาพทรัพยากรและพลังงาน มทร.ล้านนา เชียงใหม่

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอัญมณีและโลหะในงานเครื่องประดับ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

- ศูนย์วิจัยวัสดุ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

- ศูนย์วิจัยธรรมชาติ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

- ศูนย์วิจัยดิจิตอลคอนเทนต์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

- ศูนย์ความเป็นเลิศด้านสนามไฟฟ้าประยุกต์ในงานด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและอาหาร วิทยาเขตดอยสะเก็ด เชียงใหม่

- ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการบูรณาการ วิทยาเขตดอยสะเก็ด เชียงใหม่

2.1–2–03

เว็บไซต์ห้องสมุด 

http://library.rmutl.ac.th/

2.1–2–04

ระบบสืบค้นงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

https://hrd.rmutl.ac.th/searching

2.1–2–05

เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา 

https://rdi.rmutl.ac.th

2.1–2–06

ระบบสืบค้นสารสนเทศงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

https://hrd.rmutl.ac.th

2.1–2–07

ระบบสารสนเทศงานวิจัย 

https://hrd.rmutl.ac.th/rms

2.1–2–08

เอกสารเข้าร่วม 9 มทร.ครั้งที่ 9

ประชาสัมพันธ์ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2018/09/20180914173544_60551.pdf

ร่วมพิธีเปิด https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2018/09/20180914173634_46517.pdf

2.1–2–09

เอกสารเข้าร่วม Thailand Research Expo 2018 

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2018/09/20180914180756_47206.pdf

2.1–2–10

เอกสาร CRCI-2018 

http://www.w3conference.org/index?annual=2018

 

 

ข้อ 3 จัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

2.1–3–01 

ตัวชี้วัดงานวิจัย (KPI)

 

 

ข้อ 4 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

2.1–4–01 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนให้บุคลากรในการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/09/20170906171203_13395.pdf

2.1– 4 -02

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ อัตราค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเขียนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือสร้างสรรค์งานวิจัย พ.ศ.2555

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/09/20170906171336_24879.pdf

 

 

ข้อ 5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกำลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

2.1–5–01 

วารสารผลงานวิจัยดีเด่น

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/07/20170731162215_45789.pdf

 

 

ข้อ 6 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

หมายเลขเอกสาร

ชื่อเอกสาร

2.1–6–01

ขั้นตอน กระบวนการ การยื่นขอรับความคุ้มครองสิทธิในงานทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ 

https://rdi.rmutl.ac.th/page/เอกสารดาวน์โหลด/copyrightbook.zip

2.1–6–02

ระเบียบทรัพย์สินทางปัญญา สวพ.ร่วมกับสำนักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มทร.ล้านนา 

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/09/20170907120548_45616.pdf

2.1–6–03

เอกสารการขอรับความคุ้มครอง

https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2017/09/20170906162427_88207.pdf

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา