โลโก้เว็บไซต์ ผู้ประสานงานวิจัยคณะและพื้นที่ | สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ประสานงานวิจัยคณะและพื้นที่


นางจามจุรี  ฟ้าคำตัน 45-1303 082-0364064 เชียงราย
นางเกศสุดา  อั๋งสกุล 46-228 086-9018290 ตาก
นางรัชนีกร  แรงขิง 43-1120 086-7965642 พิษณุโลก
นางสาวปราณี มะโนวร 054-710259 086-6599318 น่าน
นางสาวสุนิสา ติ๊บคำ 47-208 086-6564174 ลำปาง
นางสาวจรรยา  ศรีชุม 054-342550 090-8932074 สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ลำปาง
นางสาวบุษบา  ฟูตา 40-2601 085-7144720 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
นางสาวอุไรวรรณ สายยะนันท์ 40-1236 086-9100564 คณะวิศวกรรมศาสตร์
นางสาวปวีณ์สุดา  บุษยธานินทร์ 40-1024 083-7653331 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลีการเกษตร
นางจิรฉัตร  เดวีส์ 053-414250-2 089-5607009 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
นางสาวศศิรดี  พานชาตรี 42-2004 086-5872663 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
       

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา