โลโก้เว็บไซต์ ผู้ประสานงานวิจัยคณะและพื้นที่ | สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ประสานงานวิจัยคณะและพื้นที่


นางธีราพร  ราชคมน์ 45-1131 083-7613362 เชียงราย
นางเกศสุดา  อั๋งสกุล 46-228 086-9018290 ตาก
นางรัชนีกร  แรงขิง 43-1120 0867965642 พิษณุโลก
นายวีระชาติ  ขัดมัน 054-710259 084-6086782 น่าน
นางสาวเยาวลักษณ์  ธาตุรักษ์ 47-208 081-7969226 ลำปาง
นางสาวจรรยา  ศรีชุม 054-342550 090-8932074 สวก.
นางสาวบุษบา  ฟูตา 40-2685 085-7144720 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
นางสาวจิราภรณ์  กันทะใจ 40-1236 081-0279707 คณะวิศวกรรมศาสตร์
นางสาวปวีร์สุดา  บุษยธานินท์ 40-1024 083-7653331 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลีการเกษตร
นางสาวจิรฉัตร  จันทร์แจ่ม 053-414250-2 089-5607009 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม
นางสาวศศิรดี  พานชาตรี 2004 086-5872663 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
       

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา