โลโก้เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพ | สถาบันวิจัยและพัฒนา

งานประกันคุณภาพ


รายงานประเมินตนเอง : SAR

รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558
(ระหว่างวันที่ 1 ส.ค.2558 - 31 ก.ค.2559)
ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด


ดาวน์โหลดเอกสารตามหัวข้อ

ปก คำนำ สารบัญ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลหน่วยงาน

องค์ประกอบที่ 1(1-1)

องค์ประกอบที่ 2 (2.1-2.3)

องค์ประกอบที่ 3 (3.1-3.5)

องค์ประกอบที่ 4 (4.1)

องค์ประกอบที่ 5 (5.1)

ส่วนที่ 3 สรุปคะแนน (สายสนับสนุน)


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา