โลโก้เว็บไซต์ การประชุมวิชาการ | สถาบันวิจัยและพัฒนา

การประชุมวิชาการ


การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ : Conference on Reseaerch and Creative Innovations (CRCI)

ปี วันที่  การประชุม เอกสารประกอบ
2557  5 ก.ย. 57 การประชุมวิชาการ
  •  
2558  14-15 ก.ย.58 การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 : CRCI 2015
2559  15-16 ก.ย.59 การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 : CRCI 2016
2560  26-27 ก.ค. 60 การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 : CRCI 2017
2561  6-8 ธ.ค. 61 การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 : CRCI 2018
2562 - -
2563  2-4 ก.ย. 63 การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 ออนไลน์ : CRCI 2020 Online
2564  12-14 พ.ค. 64 การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 ออนไลน์ : CRCI 2021 Online

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา