โลโก้เว็บไซต์ การประชุมวิชาการ | สถาบันวิจัยและพัฒนา

การประชุมวิชาการ


  • การประชุมวิชาการ ๙ มทร.

            - ครั้งที่ ๘ / เทมเพลตโปสเตอร์

  • งานนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ : Thai Research Expo

            -  ประจำปี ๒๕๕๙

  • การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI 2017) และการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ด้านพลังงานไฟฟ้าแรงสูง พลาสมาและไมโครนาโนบับเบิล สำหรับเกษตรและการประมงขั้นสูง ครั้งที่ 2 (2nd ISHPMNB) Click >>> เข้าสู่เว็บไซต์การประชุม CRCI Click >>> เข้าสู่การประชุม ISHPMNB

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา