โลโก้เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ติดตั้งอุปกรณ์ต้นแบบ RMUTL-Smart Safe Zone ให้แก่มทร.ล้านนา พล. | สถาบันวิจัยและพัฒนา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ติดตั้งอุปกรณ์ต้นแบบ RMUTL-Smart Safe Zone ให้แก่มทร.ล้านนา พล.

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 กุมภาพันธ์ 2563 โดย ธีร์วรา แสงอินทร์ จำนวนผู้เข้าชม 2685 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา ติดตั้งอุปกรณ์ต้นแบบ RMUTL-Smart Safe Zone ให้แก่มทร.ล้านนา พิษณุโลก

    วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา นำอุปกรณ์ต้นแบบ RMUTL-Smart Safe Zone เพื่อให้บุคลากร นักศึกษา รวมไปถึงคนในชุมชนได้เข้ามาหลบภัยจาก PM 2.5 หากระดับความเข้มข้นของฝุ่น PM.25 ในอากาศสูงเกินกว่าค่าระดับมาตรฐาน ณ ห้องสมุดชั้น 3 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

    ทั้งนี้อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นการยกระดับขีดความสามารถของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยในการพัฒนางานวิจัย พร้อมทั้งสร้างความยอมรับในเทคโนโลยีที่ผลิตโดยคนไทย นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.พานิช อินต๊ะ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ Safe Zone โซนปลอดภัยจากภัยฝุ่น PM.25 ภายใต้แผนงานของโครงการอุทยานเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

 

ขอบคุณภาพถ่าย; นางศิริลักษณ์ เสน่หา 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Facebook Messenger icon